Fitxes per països
Les Fitxes País són una eina d'informació que la Cambra posa al vostre abast per oferir-vos tota la informació de tots els països, estadística i d'anàlisi política i social, amb la finalitat d'ajudar-vos a prendre les millors decisions en la vostra estratègia d'internacionalització.

Europa
Tendències globals
El 2010, els pronòstics indiquen una recuperació econòmica més sòlida del que s’esperava a finals del 2009, amb una taxa esperada de creixement del PIB mundial del 4,6%, per un marcat impuls de les economies emergents i en desenvolupament, d'acord amb una taxa del 6,8%, i per un modest creixement en les economies avançades, segons una taxa del 2,6%. En la mateixa tònica, es preveu que el 2011 l’economia mundial creixi el 4,3%, amb l’impuls del 6,4% de les economies emergents i en desenvolupament i del 2,4% de part de les economies avançades. S’espera que el creixement econòmic mundial vingui impulsat pel repunt en la producció manufacturera i un canvi en el cicle de les existències, l’estabilització gradual de les vendes al detall, l’enfortiment de la confiança dels consumidors i les empreses, la normalització dels mercats financers, la millora dels mercats de l'habitatge, i la recuperació dels preus de les matèries primeres i del comerç internacional. En les economies avançades, el gir cap a la recuperació es basa principalment, en el canvi de cicle de les existències i en la reactivació del mercat de bons privats que han ajudat a estimular la inversió. En les economies emergents i en desenvolupament, l’expansió econòmica es sustenta en una demanda interna molt vigorosa i en una demanda externa afavorida per la normalització del comerç internacional.

L’activitat econòmica es recuperarà, doncs, a nivell mundial, però amb marcades diferències segons les regions. Així, en moltes economies avançades, l’acceleració econòmica serà dèbil, mentre que el ritme d’expansió serà amb força en la majoria d’economies emergents i en desenvolupament. Així, la major acceleració econòmica tindrà lloc a la regió d’Àsia emergent, que creixerà el 9,2% el 2010 i el 8,5% el 2011, seguida de l’Àfrica Subsahariana, amb una taxa esperada de creixement del PIB del 5% el 2010 i el 5,9% el 2011, d’Amèrica Llatina i el Carib, on l’economia creixerà el 4,8% el 2010 i el 4% el 2011, de l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, amb una expansió prevista del 4,5% el 2010 i el 4,9% el 2011, i de la Comunitat d’Estats Independents, amb taxes de creixement del 4,3% els anys 2010 i 2011. En conjunt, l’activitat econòmica a l’àrea d’economies emergents i en desenvolupament es veu beneficiada, especialment, per la major demanda de petroli i de l’alça dels seus preus, com del repunt del comerç internacional i dels preus de les matèries primeres. En canvi, l’endarreriment en el cicle expansiu de les principals economies avançades s’explica, sobre tot, als Estats Units per la gran necessitat de reconstruir l’estalvi privat, al Japó per la forta apreciació del ien i l’aparició de la deflació, i a la zona euro pels vincles comercials amb les economies amb dificultats d’Europa Central i Oriental i de la Comunitat d’Estats Independents, així com l’apreciació intermitent de l’euro.
...[llegir més]
Anàlisi geoestratègica, perspectives
La crisi financera que va esclatar als Estats Units al setembre de 2008, va tenir una ràpida i significativa repercussió en la Unió Europea al veure's afectades principals institucions financeres europees. Amb els mercats financers paralitzats, la crisi financera va comportar la crisi a l'economia real en l'últim trimestre de 2008 i en el primer semestre de 2009. La contracció de l'economia es va manifestar en qualsevol dels components de la demanda, sent especialment notòria la reculada de la inversió empresarial com la caiguda de les exportacions. Des del vessant de l'oferta, la recessió va afectar a tots els sectors, si bé el sector industrial i el del comerç i transports van ser els més perjudicats. En conjunt, la recessió va ser més acusada en la Unió Europea que als Estats Units on es va originar la crisi financera. Aquest fet s'explica per la major dependència en la bona marxa del sector exterior a la zona euro que als Estats Units, i pel menor creixement potencial de l’eurozona respecte al dels Estats Units per la qual cosa el seu creixement va ser inferior: el -4,1% a la zona euros versus el -2,4% als Estats Units.  

A pesar d'això, es va iniciar una moderada recuperació a la zona euro en el segon semestre de 2009 que s’està enfortint al llarg de 2010, degut especialment a l'augment de l'exportació, el gir en el cicle de les existències i l'estímul de la política econòmica. En aquesta línia, les últimes previsions de l’FMI indiquen un creixement del PIB real a la zona euro de l’1% el 2010 i de l’1,3% el 2011. Aquesta modesta expansió econòmica a la zona euro és coherent amb les restriccions que encara existeixen en l’accés al crèdit, el fre que suposa per a la inversió  la baixa utilització de la capacitat productiva, el llast que l’atur comporta al consum i els problemes de credibilitat davant elevats nivells d’endeutament amb l’exterior. A més, l’objectiu de reduir els dèficits públics en els països de la zona euro moderarà el creixement al desanimar la despesa de consumidors i empreses especialment amb problemes de liquiditat. Per tant, el procés de recuperació econòmica a la zona euro no serà robust i tampoc està exempt de riscos ja que dependrà de les condicions en el sector financer i empresarial, del nivell de l'atur i de les mesures de política fiscal que s’adoptin.
...[llegir més]
PIB (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Zona Euro 2,7 0,7 -4,1 1,0 1,3
Europa Central I de l'Est 5,4 3,0 -3,6 3,2 3,4
Comunitat Estats Independents (CEI) 8,6 5,5 -6,6 4,3 4,3
Inflació (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Zona Euro 2,1 3,3 0,3 1,1 1,3
Europa Central I de l'Est 6,1 8,1 4,7 5,2 3,6
Comunitat Estats Independents (CEI) 9,7 15,6 11,2 7,2 6,1
Balança fiscal PIB (govern central) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Zona Euro -0,7 -1,8 -4,3 -4,7 -4,5
Balança per compte corrent (%PIB) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Zona Euro 0,2 -0,7 -0,4 0,0 0,1
Europa Central I de l'Est -7,7 -8,0 -2,3 -3,5 -3,9
Comunitat Estats Independents (CEI) 4,2 4,9 2,6 4,0 3,6

Data d'actualització: 03/01/2011