Fitxes per països
Les Fitxes País són una eina d'informació que la Cambra posa al vostre abast per oferir-vos tota la informació de tots els països, estadística i d'anàlisi política i social, amb la finalitat d'ajudar-vos a prendre les millors decisions en la vostra estratègia d'internacionalització.

Amèrica
Tendències globals
El 2010, els pronòstics indiquen una recuperació econòmica més sòlida del que s’esperava a finals del 2009, amb una taxa esperada de creixement del PIB mundial del 4,6%, per un marcat impuls de les economies emergents i en desenvolupament, d'acord amb una taxa del 6,8%, i per un modest creixement en les economies avançades, segons una taxa del 2,6%. En la mateixa tònica, es preveu que el 2011 l’economia mundial creixi el 4,3%, amb l’impuls del 6,4% de les economies emergents i en desenvolupament i del 2,4% de part de les economies avançades. S’espera que el creixement econòmic mundial vingui impulsat pel repunt en la producció manufacturera i un canvi en el cicle de les existències, l’estabilització gradual de les vendes al detall, l’enfortiment de la confiança dels consumidors i les empreses, la normalització dels mercats financers, la millora dels mercats de l'habitatge, i la recuperació dels preus de les matèries primeres i del comerç internacional. En les economies avançades, el gir cap a la recuperació es basa principalment, en el canvi de cicle de les existències i en la reactivació del mercat de bons privats que han ajudat a estimular la inversió. En les economies emergents i en desenvolupament, l’expansió econòmica es sustenta en una demanda interna molt vigorosa i en una demanda externa afavorida per la normalització del comerç internacional.

L’activitat econòmica es recuperarà, doncs, a nivell mundial, però amb marcades diferències segons les regions. Així, en moltes economies avançades, l’acceleració econòmica serà dèbil, mentre que el ritme d’expansió serà amb força en la majoria d’economies emergents i en desenvolupament. Així, la major acceleració econòmica tindrà lloc a la regió d’Àsia emergent, que creixerà el 9,2% el 2010 i el 8,5% el 2011, seguida de l’Àfrica Subsahariana, amb una taxa esperada de creixement del PIB del 5% el 2010 i el 5,9% el 2011, d’Amèrica Llatina i el Carib, on l’economia creixerà el 4,8% el 2010 i el 4% el 2011, de l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, amb una expansió prevista del 4,5% el 2010 i el 4,9% el 2011, i de la Comunitat d’Estats Independents, amb taxes de creixement del 4,3% els anys 2010 i 2011. En conjunt, l’activitat econòmica a l’àrea d’economies emergents i en desenvolupament es veu beneficiada, especialment, per la major demanda de petroli i de l’alça dels seus preus, com del repunt del comerç internacional i dels preus de les matèries primeres. En canvi, l’endarreriment en el cicle expansiu de les principals economies avançades s’explica, sobre tot, als Estats Units per la gran necessitat de reconstruir l’estalvi privat, al Japó per la forta apreciació del ien i l’aparició de la deflació, i a la zona euro pels vincles comercials amb les economies amb dificultats d’Europa Central i Oriental i de la Comunitat d’Estats Independents, així com l’apreciació intermitent de l’euro.
...[llegir més]
Anàlisi geoestratègica, perspectives
L'economia dels Estats Units, que va ser l’epicentre de la crisi econòmica internacional, està assentant el seu procés de recuperació al llarg de 2010, després d’un primer trimestre de fort creixement del 2,7%. Les darreres previsions de l’FMI indiquen que el ritme d’activitat econòmica assolirà el 3,3% l’any 2010, i es situarà en el 2,9% l’any 2011. Entre els components de despesa, destaca la inflexió del cicle de les existències i la recuperació de la demanda interna. Des del punt de vista de l’oferta l’activitat de les empreses industrials segueix constituint el punt més fort de l’expansió, amb el suport d’un notable increment dels beneficis empresarials  i un nivell de sentiment empresarial a l’alça. Malgrat això, hi ha el risc que la senda de recuperació es pugui moderar al llarg de l’any pel perill deflacionista, el manteniment d’una despesa interna, especialment el consum, més dèbil del previst, un mercat immobiliari que segueix sense remuntar i una elevada taxa d’atur del 9,7%.

La substancial distensió en les polítiques monetària i fiscal, junt amb altres polítiques orientades directament als sectors financer i immobiliari han donat un ampli impuls al creixement econòmic. S'espera, doncs, que els Estats Units avancin en la seva recuperació econòmica gràcies, especialment, als efectes de les mesures d'estímul fiscal (equivalents al voltant del 5% del PIB) que s'estan aplicant per fomentar el consum privat, de les baixes taxes d'interès i de les mesures per estabilitzar els preus dels habitatges i per enfortir el sistema financer. No obstant això, es preveu que la recuperació econòmica sigui més feble que en cicles anteriors perquè el consum privat (que representa el 70% de la demanda) no podrà créixer com abans de la recessió, quan el consum s'havia basat en l'endeutament i baixes taxes d'estalvi, sense oblidar la pèrdua de riquesa que afronten també els consumidors per la depreciació dels actius. Actualment, el caràcter sostingut en la reducció de l'endeutament de les famílies i l’elevat nivell de l'atur poden pesar més sobre el consum del que està previst.
...[llegir més]
PIB (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
EUA 2,0 0,4 -2,4 3,3 2,9
Canada 2,7 0,4 -2,5 3,6 2,8
Amèrica Llatina I el Carib 5,7 4,2 -1,8 4,8 4,0
Inflació (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
EUA 2,9 3,8 -0,3 2,1 1,7
Canada 2,1 2,4 0,3 1,8 2,0
Amèrica Llatina I el Carib 4,4 7,9 6,0 6,2 5,9
Balança fiscal PIB (govern central) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
EUA -2,9 -5,9 -7,9 -9,2 -7,3
Canada 1,4 0,1 -2,0 -3,0 -1,5
Balança per compte corrent (%PIB) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
EUA -5,3 -4,9 -2,9 -3,3 -3,4
Canada 0,9 0,5 -2,7 -2,6 -2,5
Amèrica Llatina I el Carib 0,4 -0,7 -0,5 -1,0 -1,2

Data d'actualització: 03/01/2011