Fitxes per països
Les Fitxes País són una eina d'informació que la Cambra posa al vostre abast per oferir-vos tota la informació de tots els països, estadística i d'anàlisi política i social, amb la finalitat d'ajudar-vos a prendre les millors decisions en la vostra estratègia d'internacionalització.

Àfrica orient mitjà
Tendències globals
El 2010, els pronòstics indiquen una recuperació econòmica més sòlida del que s’esperava a finals del 2009, amb una taxa esperada de creixement del PIB mundial del 4,6%, per un marcat impuls de les economies emergents i en desenvolupament, d'acord amb una taxa del 6,8%, i per un modest creixement en les economies avançades, segons una taxa del 2,6%. En la mateixa tònica, es preveu que el 2011 l’economia mundial creixi el 4,3%, amb l’impuls del 6,4% de les economies emergents i en desenvolupament i del 2,4% de part de les economies avançades. S’espera que el creixement econòmic mundial vingui impulsat pel repunt en la producció manufacturera i un canvi en el cicle de les existències, l’estabilització gradual de les vendes al detall, l’enfortiment de la confiança dels consumidors i les empreses, la normalització dels mercats financers, la millora dels mercats de l'habitatge, i la recuperació dels preus de les matèries primeres i del comerç internacional. En les economies avançades, el gir cap a la recuperació es basa principalment, en el canvi de cicle de les existències i en la reactivació del mercat de bons privats que han ajudat a estimular la inversió. En les economies emergents i en desenvolupament, l’expansió econòmica es sustenta en una demanda interna molt vigorosa i en una demanda externa afavorida per la normalització del comerç internacional.

L’activitat econòmica es recuperarà, doncs, a nivell mundial, però amb marcades diferències segons les regions. Així, en moltes economies avançades, l’acceleració econòmica serà dèbil, mentre que el ritme d’expansió serà amb força en la majoria d’economies emergents i en desenvolupament. Així, la major acceleració econòmica tindrà lloc a la regió d’Àsia emergent, que creixerà el 9,2% el 2010 i el 8,5% el 2011, seguida de l’Àfrica Subsahariana, amb una taxa esperada de creixement del PIB del 5% el 2010 i el 5,9% el 2011, d’Amèrica Llatina i el Carib, on l’economia creixerà el 4,8% el 2010 i el 4% el 2011, de l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, amb una expansió prevista del 4,5% el 2010 i el 4,9% el 2011, i de la Comunitat d’Estats Independents, amb taxes de creixement del 4,3% els anys 2010 i 2011. En conjunt, l’activitat econòmica a l’àrea d’economies emergents i en desenvolupament es veu beneficiada, especialment, per la major demanda de petroli i de l’alça dels seus preus, com del repunt del comerç internacional i dels preus de les matèries primeres. En canvi, l’endarreriment en el cicle expansiu de les principals economies avançades s’explica, sobre tot, als Estats Units per la gran necessitat de reconstruir l’estalvi privat, al Japó per la forta apreciació del ien i l’aparició de la deflació, i a la zona euro pels vincles comercials amb les economies amb dificultats d’Europa Central i Oriental i de la Comunitat d’Estats Independents, així com l’apreciació intermitent de l’euro.
...[llegir més]
Anàlisi geoestratègica, perspectives
A l’Àfrica Subsahariana es preveu que l'economia deixi enrere l’alentiment econòmic sofert l’any 2009 i que es recuperi ràpida i notablement, d’acord amb una taxa de creixement del PIB real del 2,2% assolida el 2009 i una taxa esperada del 5% el 2010 i el 5,9% el 2011. Aquest comportament previst de l’evolució de l’economia d’aquesta regió reflexa el grau relativament escàs d’integració en l’economia mundial de la majoria dels països africans de baixos ingressos, la ràpida normalització del comerç mundial i dels preus de les matèries primeres, i l’ús de polítiques fiscals anticícliques. A més, les remeses d’emigrants i els fluxos d’ajuda oficial al desenvolupament també s’han reduït menys del previst. Així mateix, els sectors bancaris han demostrat, en general, tenir capacitat de resistència i ja s’han reprès les entrades de capital privat en les economies més integrades de la regió.

Per països, s'espera que la recuperació econòmica a la regió tingui una intensitat diferent segons les circumstàncies de cada país. En general, en les economies exportadores de petroli es pronostica que l’acceleració sigui més pronunciada, com és el cas d’Angola, la República del Congo i Nigèria, amb una taxa prevista de creixement econòmic pel 2010 del 7,1%, el 12,1% i el 7% respectivament, a causa del fort augment dels ingressos petroliers, com també en els països amb mercats emergents, com Botswana, Cap Verd i Maurici, amb una taxa esperada d’expansió econòmica pel 2010 del 6,3%, el 5% i el 4,1% respectivament, pels majors efectes derivats de la recuperació econòmica internacional. Per la seva part, en les economies de baixos ingressos, es preveu també un bon comportament l’any 2010, gràcies a les polítiques econòmiques expansives que ja es van començar a aplicar el 2009 i la major assistència financera per a la reconstrucció arran de conflictes civils. Per al conjunt d’aquestes economies de baix ingrés es projecta, en conjunt, que l’activitat econòmica augmenti el 4,7% l’any 2010. En particular, a Sud-àfrica, la taxa esperada d’expansió és del 2,6% l’any 2010 i el 3,6% l’any 2011, afectada per l’alt nivell d’atur, les condicions creditícies restrictives i la recent fortalesa del rand, tot i el repunt del comerç mundial.
...[llegir més]
PIB (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Magrib 3,5 4,1 2,9 4,2 4,7
Àfrica Subsahariana 6,9 5,5 2,2 5,0 5,9
Orient Mitjà 6,3 5,4 2,4 4,5 4,8
Israel 5,4 4,0 0,7 3,2 3,5
Inflació (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Magrib 3,0 4,4 3,7 4,2 4,0
Àfrica Subsahariana 7,2 11,9 10,6 8,0 6,9
Orient Mitjà 10,5 15,0 6,6 6,5 6,4
Israel 0,5 4,6 3,3 2,3 2,6
Balança per compte corrent (%PIB) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Magrib 12,1 10,6 1,3 4,5 5,3
Àfrica Subsahariana -2,2 0,2 -2,1 -1,7 -2,0
Orient Mitjà 18,2 18,3 1,8 5,2 7,0
Israel 2,8 1,0 3,7 3,9 3,7

Data d'actualització: 03/01/2011