Fitxes per països
Les Fitxes País són una eina d'informació que la Cambra posa al vostre abast per oferir-vos tota la informació de tots els països, estadística i d'anàlisi política i social, amb la finalitat d'ajudar-vos a prendre les millors decisions en la vostra estratègia d'internacionalització.

Àsia oceania
Tendències globals
El 2010, els pronòstics indiquen una recuperació econòmica més sòlida del que s’esperava a finals del 2009, amb una taxa esperada de creixement del PIB mundial del 4,6%, per un marcat impuls de les economies emergents i en desenvolupament, d'acord amb una taxa del 6,8%, i per un modest creixement en les economies avançades, segons una taxa del 2,6%. En la mateixa tònica, es preveu que el 2011 l’economia mundial creixi el 4,3%, amb l’impuls del 6,4% de les economies emergents i en desenvolupament i del 2,4% de part de les economies avançades. S’espera que el creixement econòmic mundial vingui impulsat pel repunt en la producció manufacturera i un canvi en el cicle de les existències, l’estabilització gradual de les vendes al detall, l’enfortiment de la confiança dels consumidors i les empreses, la normalització dels mercats financers, la millora dels mercats de l'habitatge, i la recuperació dels preus de les matèries primeres i del comerç internacional. En les economies avançades, el gir cap a la recuperació es basa principalment, en el canvi de cicle de les existències i en la reactivació del mercat de bons privats que han ajudat a estimular la inversió. En les economies emergents i en desenvolupament, l’expansió econòmica es sustenta en una demanda interna molt vigorosa i en una demanda externa afavorida per la normalització del comerç internacional.

L’activitat econòmica es recuperarà, doncs, a nivell mundial, però amb marcades diferències segons les regions. Així, en moltes economies avançades, l’acceleració econòmica serà dèbil, mentre que el ritme d’expansió serà amb força en la majoria d’economies emergents i en desenvolupament. Així, la major acceleració econòmica tindrà lloc a la regió d’Àsia emergent, que creixerà el 9,2% el 2010 i el 8,5% el 2011, seguida de l’Àfrica Subsahariana, amb una taxa esperada de creixement del PIB del 5% el 2010 i el 5,9% el 2011, d’Amèrica Llatina i el Carib, on l’economia creixerà el 4,8% el 2010 i el 4% el 2011, de l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, amb una expansió prevista del 4,5% el 2010 i el 4,9% el 2011, i de la Comunitat d’Estats Independents, amb taxes de creixement del 4,3% els anys 2010 i 2011. En conjunt, l’activitat econòmica a l’àrea d’economies emergents i en desenvolupament es veu beneficiada, especialment, per la major demanda de petroli i de l’alça dels seus preus, com del repunt del comerç internacional i dels preus de les matèries primeres. En canvi, l’endarreriment en el cicle expansiu de les principals economies avançades s’explica, sobre tot, als Estats Units per la gran necessitat de reconstruir l’estalvi privat, al Japó per la forta apreciació del ien i l’aparició de la deflació, i a la zona euro pels vincles comercials amb les economies amb dificultats d’Europa Central i Oriental i de la Comunitat d’Estats Independents, així com l’apreciació intermitent de l’euro.
...[llegir més]
Anàlisi geoestratègica, perspectives
Malgrat la recessió va afectar a les economies asiàtiques de forma més profunda del que s’esperava l’any 2009, la recuperació ha arribat aviat i amb vigor. Els pronòstics de l’FMI indiquen que la taxa de creixement del PIB real passarà de ser el 3,5% el 2009 al 6,9% i el 7% els anys 2010 i 2011, respectivament. Hi ha destacats factors explicatius de l’acceleració en el ritme d’activitat a la regió. Així, la ràpida normalització del comerç, tot i la crisi financera de finals de 2008, està beneficiant fortament a les economies de la regió orientades a l’exportació. A més, l’inici del cicle expansiu de les existències, a nivell intern com en els principals socis comercials com els Estats Units, està impulsant la producció industrial i les exportacions de béns. També, les noves entrades de capital en la regió, atretes pels majors diferencials de creixement i per una menor aversió al risc, estan generant una abundància de liquiditat en moltes economies. Per la seva banda, la demanda interna té un comportament a l’alça tant per part del sector públic com privat, beneficiada per les polítiques (monetària i fiscal) expansives aplicades per fer front a la crisi.

La reactivació econòmica és mes equilibrada entre els països de la regió, perquè està sustentada en la demanda tant externa com interna. No obstant això es detecten diferències significatives dins l’àrea. Així, tant a la Xina com a l’Índia, la forta despesa interna privada i pública sustenta la recuperació. A la Xina, s’espera que la taxa de creixement econòmic assoleixi el 10,5% l’any 2010 i el 9,6% l’any 2011, impulsat no només pel sector públic, amb destacades dotacions d’inversió en infraestructura, sinó per un major nivell de consum i inversió privats. Pel que fa a l’Índia, es preveu una expansió econòmica del 9,4% l’any 2010 i el 8,4% l’any 2011, recolzada pel consum, que augmentarà per la millora del mercat del treball, i per la inversió que es veurà estimulada per una forta rendibilitat, major confiança empresarial i condicions de finançament més favorables.
...[llegir més]
PIB (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Àsia emergent i en desenvolupament 10,6 7,6 6,9 9,2 8,5
Japó 2,4 -0,7 -5,2 2,4 1,8
Inflació (%var. Interanual) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Àsia emergent i en desenvolupament 5,4 7,5 3,1 5,9 3,7
Japó 0,0 1,4 -1,4 -1,4 -0,5
Balança fiscal PIB (govern central) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Japó -2,5 -5,8 -7,4 -7,5 -7,4
Balança per compte corrent (%PIB) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Àsia emergent i en desenvolupament 6,9 5,9 4,1 4,1 4,1
Japó 4,8 3,2 2,8 2,8 2,4

Data d'actualització: 03/01/2011