Licitació per a la contractació dels serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Convocatòria Febrer 2018

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 153/2018

A.- Total pressupost de la licitació: 471.362,50€

B.- Durada del contracte: El termini de durada del contracte s’estableix des de la formalització del contracte fins a la finalització del curs (segons programa)

C.- Presentació d'ofertes:

- Dia límit de presentació d’ofertes: 26 de març de 2018   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452, 4a planta - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert

F.- Regulació: Harmonitzada

L’objecte del present contracte consisteix en la realització de 20 accions formatives dividides en 5 lots:

Núm. Lot Territori Nom formació Nº cursos Nº alumnes Import total
Lot 1 Barcelonès i Baix Llobregat Conducció i transport 3 25 96.750,00€
Lot 2 Barcelonès i Baix Llobregat Noves tecnologies: soft 1 25 24.187,50€
Lot 3 Barcelonès i Baix Llobregat Comercialització productes tecnològics 2 25 48.375,00€
Lot 4 Barcelonès i Baix Llobregat Joves amb discapacitat 4 10 33.300,00€
Lot 5 Demarcació Cambra Barcelona Lleure i oci 10 25 268.750,00€


S’adjunten com a documents: 

- Plec de clàusules particulars amb el quadre-resum de característiques del contracte 

- Plec de clàusules tècniques 

G.- Data de publicació: 7 de febrer de 2018
 

Licitació per a la selecció d'empreses col·laboradores en l'assessorament jurídic per a les empreses i empresaris/es del Club Cambra (Exp. 151/2018) 

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 151/2018

A.- Durada del contracte: 1 any, prorrogable per períodes d’un any fins a un màxim de tres addicionals

B.- Presentació d’ofertes:

- Dia límit de presentació d'ofertes: 16 de febrer de 2018   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452, 4a planta - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Divisió en lots: 4 lots

- Lot 1: Assessorament en matèria fiscal i tributària

- Lot 2: Assessorament en matèria laboral

- Lot 3: Assessorament en matèria mercantil

- Lot 4: Assessorament en matèria d’immigració 

F.- Publicitat i lliurament del plec de condicions particulars:

La documentació d’aquesta licitació es compon d’un plec de condicions particulars, publicat al perfil del contractant del web corporatiu de la Cambra

- Plec de clàusules particulars 

G.- Data de publicació: 1 de febrer de 2018 
 

Licitació per a la contractació dels serveis per a la realització de cursos de formació dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Convocatòria Gener 2018

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 150/2018

A.- Pressupost màxim de la contractació: 157.950€

B.- Durada del contracte: El termini de durada del contracte s’estableix des de la formalització del contracte fins a la finalització del curs (segons programa)

C.- Presentació d’ofertes:

- Dia límit de presentació d'ofertes: 14 de febrer de 2018   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452, 4a planta - 08006 Barcelona
 
D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert

L’objecte del present contracte consisteix en la realització de 9 accions formatives dividides en 4 lots: 

Núm. Lot Territori Nom formació Nº cursos Import desglossat per tipus de curs Pressupost màxim per lot
Lot 1 Osona Imatge personal 3 58.050 108.000€
3 49.950
Lot 2 Osona Fires i congressos 1 16.650 16.650€
Lot 3 Osona Disseny i patronatge 1 16.650 16.650€
Lot 4 Osona Fotografia 1 16.650 16.650€


S’adjunten com a documents: 

- Plec de clàusules particulars amb el quadre-resum de característiques del contracte 

- Plec de clàusules tècniques 

F.- Data de publicació: 23 de gener de 2018 


Licitació per a l'adjudicació del servei de neteja, reciclatge de residus i 3D dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 141/2017)

Característiques del contracte:

- Número d'expedient: 141/2017

A.- Pressupost màxim de licitació: 1.069.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: 2 anys, prorrogable any a any, amb un màxim previst de dos addicionals

C.- Presentació de propostes:

- Dia límit de presentació de propostes: 8 de gener de 2018   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert

F.- Regulació: Harmonitzada

G.- Publicitat: Anunci al BOE, DOUE i al Perfil del Contractant de la Cambra

H.- Divisió en lots: 2 lots

- LOT NÚM. 1 Edifici de Serveis Centrals - Av. Diagonal, 452 de Barcelona i Delegacions de la Cambra (Berga, Igualada, Sant Feliu de Llobregat, Vic i Vilafranca del Penedès): 552.000€

- LOT NÚM. 2 Edifici de la Seu Corporativa - Casa Llotja de Mar, Passeig Isabel II, 1 de Barcelona: 517.000€

I.- El plec de clàusules administratives es publicarà al web de la Cambra mentre que el plec de prescripcions tècniques haurà de ser sol·licitat pel licitador mitjançant correu electrònic a l’adreça facility@cambrabcn.org   

- Plec de clàusules administratives 

J.- Data de publicació: 21 de novembre de 2017


Plec de condicions per a l'adjudicació de la contractació del servei d'atenció telefònica i multicanal al centre de serveis empresarials de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 140/2017)

Característiques del contracte:

- Número d'expedient: 140/2017

A.- Pressupost màxim de licitació: 367.550€ per la durada màxima del contracte

B.- Durada del contracte: 2 anys, prorrogable, any a any, amb un màxim
previst de dos addicionals

C.- Presentació d'ofertes:

- Dia límit de recepció d’ofertes: 12 de març de 2018   Hora: 12:00h 
- Lloc: Registre General de la Cambra. Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

En els sobres s’haurà de fer constar el següent text: Licitació Servei d'Atenció telefònica i multicanal al Centre de Serveis Emprerials Cambra de Comerç Barcelona (Exp. 140/2017)

D.- Tramitació: Ordinària    

E.- Procediment: Obert

F.- Regulació: Harmonitzada

G.- Publicitat: Anunci al BOE, DOUE i al Perfil del Contractant de la Cambra

H.- Data de publicació: 23 de gener de 2018

Plec de clàusules particulars 


Licitació per a l'adjudicació dels serveis de control d'accés, suport logístic i control i inspecció dels béns mobles i immobles de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 138/2017)

Característiques del contracte:

- Número d'expedient: 138/2017

A.- Pressupost màxim de licitació: 730.000€ (IVA no inclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: 2 anys, prorrogable any a any, amb un màxim previst de dos addicionals

C.- Data límit de presentació de les propostes:

- Dia: 6 de març de 2018   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra. Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona 

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert

F.- Regulació: Harmonitzada

G.- Publicitat: Anunci al BOE, DOUE i al Perfil del Contractant de la Cambra

H.- Divisió en lots: 2 lots

- LOT NÚM. 1 Edifici de Serveis Centrals - Av. Diagonal, 452 de Barcelona: 348.000€ 

- LOT NÚM. 2 Edifici de la Seu Corporativa - Casa Llotja de Mar, Passeig Isabel II, 1 de Barcelona: 382.000€ 

I.- El plec de clàusules administratives es publicarà al web de la Cambra, mentre que el plec de prescripcions tècniques haurà de ser sol·licitat pel licitador mitjançant correu electrònic a l’adreça facility@cambrabcn.org 

- Plec de clàusules administratives 

J.- Data de publicació: 16 de gener de 2018