Aplicació de l’IVA en comerç exterior

Com a tribut indirecte sobre el consum, l’IVA grava diverses operacions: importacions de béns, adquisicions intracomunitàries de béns o entregues de béns i prestacions de serveis efectuats per empresaris o professionals.

En el primer projecte per al Mercat Interior en relació amb l’IVA es preveia que les operacions tributarien en origen. Aquesta regulació definia el denominat règim definitiu de les operacions intracomunitàries. Qüestions diverses com la diferència de tipus en els diferents països membres de la UE, així com una legislació diferent, han impedit l’aprovació d’aquest règim definitiu i l’harmonització plena de l’impost a nivell comunitari.

La solució ha estat aprovar un règim transitori fins que se’n pugui aprovar un altre de definitiu. Aquest període transitori en què es troba l’aplicació de l’IVA ens porta a la coexistència de tres règims diferenciats d’IVA:

1) En transaccions a l’interior d’un estat membre de la UE: l’IVA es merita i repercuteix pel subjecte passiu (habitualment el transmitent), i es suporta i dedueix per l’adquirent. 
2) En transaccions intracomunitàries: l’entrega està exempta d’IVA en origen  quan l’adquirent és un empresari o professional; l’adquisició està gravada a destí.
3) En transaccions amb països extracomunitaris: les exportacions estan plenament exemptes d’IVA a la UE i tributen al país de destí; les importacions resten subjectes a l’IVA, que es liquida a la duana.    

Els assessoraments d’internacionalització de la Cambra de Barcelona us ofereixen suport en matèria d’aplicació d’impostos, així com de tràmits duaners i de negociació de contractes internacionals.