Consells per incrementar el nombre de vendes a l’exterior

La decisió d’iniciar-se en l’exportació ha de ser fruit d’una reflexió interna de l’empresa i s’ha d’integrar en el marc de l’estratègia de desenvolupament empresarial.

Abans de començar a exportar és recomanable seguir els següents passos:

- Primerament convé analitzar el potencial d’internacionalització de l’empresa, identificant els productes a internacionalitzar, la capacitat financera i els recursos humans disponibles.

- Seguidament cal seleccionar un mercat objectiu en el qual desenvolupar el pla d’internacionalització basant-nos en factors com la mida, el creixement, el risc, la competència, la pertinença a àrees geogràfiques concretes, les oportunitats, l’idioma o l’experiència de l’empresa.

- Un cop identificat el mercat objectiu i els clients, i finalitzat el pla d’internacionalització, estem en condicions d’executar el pla d’acció i començar a treballar en el mercat en qüestió.

Tan bon punt l’empresa ja estigui posicionada en el mercat internacional durem a terme una anàlisi de les seves actuacions estratègiques, dels seus resultats en els mercats exteriors i de possibles nous mercats per tal d’incrementar-ne el volum de negoci. 

Pots confiar un acompanyament durant aquest procés als tècnics de la Cambra de Barcelona, amb qui pots contactar a través del formulari habilitat en el nostre servei Pla de Promoció Internacional, a l’abast de petites i mitjanes empreses.