Vuit novetats que incorpora la LOPD i GDD

El passat mes de desembre va entrar en vigor la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Aquesta pretén oferir major seguretat jurídica als ciutadans, raó per la qual presenta una sèrie de novetats substancials en relació a l’anterior normativa: 

1- Legitimació de les Administracions Públiques per utilitzar i cedir dades personals.
2- Recopilació de dades personals relatives a opinions polítiques per part de partits polítics en el marc de les seves activitats electorals.
3- Més funcions per al Delegat de Protecció de Dades, reconeixent el seu paper com a òrgan de control intermedi entre l’afectat i el responsable del tractament de dades.
4- Dret a l’oblit en xarxes socials i en serveis equivalents. 
5- Noves obligacions de transparència pel que respecta a la publicitat activa i l’accés a la informació pública.
6- Dret al testament digital de les persones difuntes.
7- Intermediació de dades en el Procediment Administratiu Comú (LPAC), reconeixent el dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant o que hagin estat elaborats per qualsevol altra administració.
8- Garantia dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels treballadors públics i no públics, i salvaguarda de drets digitals en l’àmbit laboral. 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 ("RGPD") i la seva normativa de desenvolupament, la Cambra de Barcelona informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme a l’apartat Transparència RGPD del seu lloc web.