Micropréstecs: una solució de finançament fàcil i ràpida

La sol·licitud d’un petit finançament a curt termini és una possible opció per a moltes empreses que necessiten solucionar necessitats eventuals de liquiditat. En tals casos poden ser de gran utilitat els micropréstecs, préstecs de baixa quantia -sovint fins als 1.000€- que han de ser retornats en un curt període de temps que oscil·la entre els 30 i els 60 dies.

Entre les empreses especialitzades en el sector del finançament a curt termini convé distingir dues tipologies:

- Entitats de crèdit, sota la supervisió del Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ofereixen crèdits de fins a 10.000€ a retornar en un termini ampli -fins a 5 anys- i amb uns interessos fixos que ronden el 20% TAE. Un retard en la devolució suposa un augment dels interessos.

- Empreses de capital privat, no regulades pel Banc d’Espanya ni la CNMV, són empreses privades que financen capital i es regeixen per les autoritats de Consum. 

El perfil majoritari del sol·licitant d’un microcrèdit és un home espanyol o resident a Espanya, sense presència en cap llistat de morositat, amb ingressos demostrables i amb edats compreses entre els 35 i els 45 anys.

Els clients de la Cambra de Barcelona tenen accés a MicroBank, una línia de finançament per a emprenedores i emprenedors amb projectes nous o empreses creades fa menys de 3 anys. Per beneficiar-se d'aquests préstecs cal presentar un pla d'empresa a la Cambra de Barcelona, per tal que sigui valorada la seva viabilitat i emès un informe favorable del projecte. Informeu-vos sense compromís