Sis eixos de la transformació digital

La digitalització està transformant completament el teixit empresarial, fet que obliga a moltes organitzacions a replantejar-se els seus processos.

És important que les empreses que es proposen afrontar el repte digital considerin que, per superar-lo amb èxit, hauran d’abordar necessàriament alguns temes. Genís Roca (RocaSalvatella) destaca els següents sis grans eixos:

1- Definir una visió estratègica, invertint esforços en anticipar amenaces i visualitzar possibles oportunitats originades pel fenomen digital.

2- Mecanitzar els processos interns de l’empresa de forma progressiva.

3- Redissenyar sistemes, perfils professionals i la cultura empresarial tot segmentant bases de dades i revisant els punts de contacte amb el client. 

4- Dissenyar nous serveis i productes en base al nou entorn digital.

5- Reconsiderar, si cal, el model de negoci.

6- Promoure l’adopció de competències i habilitats digitals per part de tota l’organització, incorporant-les a poder ser a l’ADN de l’empresa.

Per donar resposta a aquestes necessitats i reptes, des de diverses entitats internacionals, estatals i regionals s’estan promovent iniciatives d’impuls de la digitalització empresarial. Des de la Cambra de Barcelona en breu publicarem convocatòries competitives dels Programes TIC Cámaras i Xpande Digital, que comporten interessants beneficis per a les empreses.