La institució

Corporació de dret públic

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona és una corporació de dret públic fundada el 1886 amb seu a Barcelona, regulada per la Llei 14/2002 de Catalunya i per la Llei bàsica 4/2014 estatal.

Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres

Llei 4/2014, d’1 de abril, bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 

Representació transversal d’empreses

La Cambra de Barcelona és una entitat que agrupa agents econòmics de tots els sectors d’activitat.

Formen part de la Cambra de Barcelona totes les empreses, nacionals i estrangeres, amb activitat econòmica a la demarcació de Cambra de Barcelona.

Som una institució de representació de les aproximadament 300.000 empreses (autònoms, emprenedors, petites empreses, mitjanes empreses i corporacions) de Barcelona ciutat, del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Anoia, l’Alt Penedès, el Barcelonès Nord, el Maresme, l’Osona, el Berguedà i el Vallès Oriental.

Defensa i promoció de les empreses

La Cambra de Barcelona és una institució representativa que garanteix la promoció de l'activitat econòmica i empresarial i el desenvolupament sostenible del territori.

La seva funció és defensar els interessos generals de les empreses, així com proporcionar actuacions de foment de la competitivitat empresarial.

Col·laboració amb les administracions

Com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, la Cambra de Barcelona col·labora amb les administracions públiques. Està dotada de competències i funcions públiques administratives atribuïdes per llei, amb independència de les que per delegació li atribueixen les administracions públiques.