Ser Partner Cambra

Els Partners Cambra són empreses autoritzades per promoure l'oferta dels seus serveis a les empreses de la Cambra durant un temps mínim d'un any.

Els serveis de què es farà difusió hauran estat específicament seleccionats per la seva condició de avantatjosos per al negoci de les empreses de la Cambra, i per ser considerats complementaris als serveis oferts per la mateixa Cambra.

Condicions dels serveis dels Partners Cambra

El producte o servei que el Partner Cambra ofereix als socis ha de complir les condicions següents:

1. Servei contributiu al negoci de les empreses
Els serveis comercialitzats pels Partners Cambra seran serveis la finalitat dels quals es relacioni amb l'increment de clients i ingressos o bé amb l'eficiència de la gestió o reducció de costos de les empreses. No es promouran ofertes no específicament dirigides a professionals i empreses.

2. Cobertura sectorial i territorial
Les ofertes comercials dels Partners Cambra han de ser d'interès general per al teixit empresarial de la demarcació territorial de la Cambra de Barcelona. També és un requisit exigible, en aquest sentit, la vocació de servei sectorialment transversal.

3. Conflictes de competència
La Cambra no promourà els serveis o productes dels Partners que puguin competir amb els serveis prestats per la mateixa Cambra.

No hi haurà cap tipus d’exclusivitat, podent tenir la condició de Partner Cambra i oferir els mateixos serveis més d’una empresa alhora.

4. Solvència i referències demostrades
Els Partners Cambra han de ser econòmicament solvents i acumular referències contrastades.

5. Avantatges significatius
Llevat de casos excepcionals, les ofertes comercials dels Partners Cambra han de comportar avantatges o descomptes significatius, que mai seran inferiors al 10% sobre la tarifa de mercat.

Compromisos per part del Partner Cambra

- Fer difusió, en la seva pàgina web, de l'acord signat amb la Cambra de Barcelona, mitjançant un destacat o notícia que incorpori el logotip del Club Cambra.

- Mantenir o millorar, durant l'acord, les condicions d'exclusivitat ofertes a les empreses de la Cambra.

- Abonar a la Cambra les factures que es presentin, tant en el moment de la signatura de l'acord com en les posteriors renovacions, segons les tarifes publicades.

Compromisos per part de la Cambra de Barcelona

- Visibilitzar el Partner Cambra a la pàgina web corresponent.

- Facilitar al Partner Cambra el segell 'Club Cambra Membership' perquè el pugui utilitzar davant tercers, tant en suports físics com electrònics.

- Fer difusió de l’acord de col·laboració a les empreses, utilitzant els mitjans habituals en la seva estratègia de difusió de qualsevol altre servei de la Cambra.

- Organitzar un webinar al trimestre sobre matèries que puguin ser d’interès per les empreses de la Cambra, en l’àmbit d’actuació del Partner.

Cost de ser Partner Cambra

Tots els Partners Cambra han d’abonar a la Cambra 3.250€ (+IVA) cada any que es mantingui l’acord.
 

Sol·licita’ns més informació

Obtén més informació sobre condicions i contacta'ns per sol·licitar ser Partner Cambra aquí.