Ser Partner Club Cambra

Els Partners del Club Cambra són empreses autoritzades per promoure l'oferta dels seus serveis als beneficiaris del Club durant un temps mínim d'un any.

Aquests serveis són específicament seleccionats per la Cambra de Barcelona per la seva condició d’avantatjosos per al negoci dels Socis Bàsics o Business del Club i per ser considerats complementaris als serveis a les empreses oferts per la pròpia Cambra.

Condicions dels serveis dels Partners

El producte o servei que el Partner Club Cambra ofereix als socis ha de complir les condicions següents:

1. Servei contributiu al negoci de les empreses
Sent el lema del Club Cambra "doing business", els serveis comercialitzats pels Partners Club Cambra seran serveis la finalitat dels quals es relacioni o bé amb l'increment de clients i ingressos o bé a l'eficiència de la gestió o reducció de costos de les empreses. No es promouran ofertes no específicament dirigides a professionals i empreses.

2. Cobertura sectorial i territorial
Les ofertes comercials dels Partners Club Cambra han de ser d'interès general per al teixit empresarial de la demarcació territorial de la Cambra de Barcelona. També és un requisit exigible, en aquest sentit, la vocació de servei sectorialment transversal.

3. Conflictes de competència
Els Partners Club Cambra no poden tenir en catàleg serveis que puguin competir amb els serveis prestats per la mateixa Cambra o pels seus altres partners i socis institucionals. No hi haurà cap tipus d’exclusivitat, podent tenir la condició de Partner Club Cambra i oferir els mateixos serveis més d’una empresa a l’hora.

4. Solvència i referències demostrades
Els Partners Club Cambra han de ser econòmicament solvents i acumular referències contrastades.

5. Avantatges significatius
Llevat de casos excepcionals, les ofertes comercials dels Partners Club Cambra han de comportar avantatges o descomptes significatius, que mai seran inferiors al 10% sobre la tarifa de mercat.

Compromisos per part del Partner Club Cambra

- Fer difusió en la seva pàgina web l'acord signat amb Cambra de Barcelona, mitjançant un destacat o notícia que incorpori el logotip del Club Cambra.

- Mantenir o millorar, durant l'acord, les condicions d'exclusivitat ofertes als socis del Club Cambra.

- Abonar a la Cambra les factures que es presentin, tant en el moment de la signatura de l'acord com en les posteriors renovacions, segons les tarifes publicades.

Compromisos per part de la Cambra de Barcelona

- Visibilitzar el Partner Club Cambra a la pàgina web corresponent.

- Lliurar al Partner Club Cambra un carnet de Soci Business del Club Cambra. Si l'empresa ja en tingués un, s'oferirà un segon carnet.

- Facilitar al Partner Club Cambra el segell "Club Cambra Membership" perquè el pugui utilitzar davant tercers, tant en suports físics com electrònics.

Sol·licita’ns més informació

Obtingueu més informació sobre condicions i costos, i contacteu-nos per sol·licitar ser Partners Club Cambra aquí.