Qui pot fer aportacions?

Poden fer aportacions voluntàries els autònoms i les empreses. També els particulars, però en aquest cas no són deduïbles fiscalment.

Les aportacions voluntàries són deduïbles fiscalment?

Les aportacions voluntàries són una font de finançament de les cambres, contemplada tant a l’article 19.1c de la llei estatal 4/2014, bàsica de les cambres de comerç, com a l’article 42.e de la llei autonòmica 14/2002, de les cambres de comerç de Catalunya. D’acord amb les consultes vinculants a la DGT, les aportacions voluntàries de les empreses i autònoms adscrits a la Cambra tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble, tant a nivell d’IS com d’IRPF. Pel que fa a l’IVA, les aportacions voluntàries de referència són imports no subjectes, ja que no constitueixen la contraprestació de cap operació subjecta a aquest impost.

Com puc pagar l’aportació voluntària?

El pagament de l’aportació voluntària es podrà fer mitjançant transferència bancària als comptes que s’indiquen al final del formulari.

Tindré un justificant de l’aportació realitzada?

Sí. La Cambra, un cop efectuat el cobrament, us enviarà un document acreditatiu de l’aportació realitzada.