Catalunya ha començat a desenvolupar diferents iniciatives per tal d’aconseguir finançament per a projectes que vagin en línia amb el Pla de Recuperació.

La Generalitat ha creat el Comitè assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU), un òrgan col·legiat que té per objectiu promoure i identificar projectes que optaran a aconseguir recursos del fons europeu de recuperació.

També s’ha creat la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO), que és l’òrgan creat pel Govern de la Generalitat per articular la resposta del sector públic als reptes econòmics i socials derivats de la COVID-19.

La CORECO es va crear el mes de maig passat, i els seus treballs s’han centrat en dues àrees:

La primera, de caire operatiu, ha consistit a analitzar els efectes de la pandèmia i posar en marxa actuacions d’emergència per minimitzar l’impacte de la crisi.

La segona, inclou actuacions de caràcter estratègic i amb un horitzó temporal més ampli, orientades a estimular els sectors amb major capacitat de creixement, accelerar la creació d’ocupació i avançar cap a un desenvolupament més sostenible i just. En aquesta segona línia de treball s’emmarca la redacció del Pla de Recuperació.

Per a més informació sobre els fons europeus podeu consultar el web de la Comissió Europea:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/

Per a més informació sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol, podeu consultar:

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx

La Generalitat de Catalunya ja ha publicat el seu pla estratègic “Next Generation Catalonia”, on recopila 27 projectes clau per a la transformació econòmica del país. Consulta’ls a:

http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxius/pla-recuperacio-europa/next-generation-catalonia.pdf
 


 

Més informació