Estudis Econòmics i d’Infraestructures
null
Seguiment sistemàtic de l’evolució de l’economia catalana  NOU!
Balanç anual de l’evolució de l’economia catalana
Informe sobre Barcelona al món, en 30 indicadors clau
Estudi de la conjuntura econòmica provincial, per comarques
Principals magnituds econòmiques de Catalunya, en síntesi
Informació sobre l’activitat aeroportuària de Barcelona
Estudis específics sobre diferents temàtiques socioeconòmiques d’actualitat
Informació turística de la Destinació Barcelona