Personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar

Integrada per totes les empreses en condició d’electors, la Corporació disposa d’autonomia d’actuació i econòmica, sens perjudici de la tutela de la Generalitat i de la fiscalització superior per la Sindicatura de Comptes.

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona de 2021 

Sistema electoral garantista

La Cambra de Barcelona és una corporació amb estructura i funcionament democràtic.

Els òrgans de govern de les cambres integren el Ple, el Comitè Executiu i el President o Presidenta.

Els electors són les empreses censades a la demarcació de la Cambra. Es corresponen amb 40 persones naturals o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial, als quals se sumen 6 persones proposades per les organitzacions empresarials intersectorials i territorials més representatives, així com les 14 empreses de major aportació voluntària en la demarcació de la Cambra.

El procediment i el règim electoral de Cambra parteix del principi de garantia del dret dels electors a escollir lliurement llurs representants per tal de formar la representativitat dels interessos generals i la plenitud subjectiva que caracteritzen les cambres.

Òrgan de govern i representació
Òrgan de gestió
Òrgan de representació