El President és l'òrgan que ostenta la representació de la Cambra. També ostenta la presidència del Comitè Executiu i de tots els òrgans col·legiats, i és responsable de l'execució dels seus acords.

Des del 8 de març de 2021 és Presidenta de la Cambra l'Excel·lentíssima Senyora Mònica Roca i Aparici