Licitació per a la contractació del servei d'elaboració d'un paquet de capacitació per a l'adaptació al canvi climàtic en el marc del projecte Life eCOadapt50 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 304/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 304/2023

A.- Pressupost màxim de licitació: 56.860€ (IVA exclòs)

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l'execució del contracte és des de la seva formalització i fins el 31 de desembre de 2029

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 31 d'octubre de 2023   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

D.- Tramitació: Ordinària, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

E.- Procediment: Obert, regulació no harmonitzada

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 2 d'octubre de 2023