Licitació d’un contracte de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el “Programa 45+” - Convocatòria 2020 (Exp. 215/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 215/2020

A.- Pressupost màxim de la contractació: 187.920€ pel total del contracte

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 29 d'octubre de 2020   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert no harmonitzat

E.- L’objecte del contracte consisteix en la realització de 29 accions formatives dividides en 13 lots

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex IV. Principis generals d'actuació Cambra

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dilluns 2 de novembre de 2020, 12:00h

G.- Data de publicació: 14 d'octubre de 2020

         

El Programa 45+ compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo, Formación y Ocupación (POEFE).


Licitació per a la contractació de serveis per a la realització d’accions formatives i d’acompanyament del programa “EMPRÈN” dins del marc del Programa de Fomento del Autoempleo y las Iniciativas Empresariales - Convocatòria 2020 (Exp. 213/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 213/2020

A.- Pressupost màxim de la contractació: 588.000€ pel total del contracte

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 22 d'octubre de 2020   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Regulació: Harmonitzada

F.- Divisió en lots: L’objecte del present contracte consisteix en la realització de 21 accions formatives i d’acompanyament, dividides en 7 lots

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex IV. Criteris d'homologació docent

- Annex V. Principis generals d'actuació Cambra

G.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dimarts 27 d'octubre de 2020, 12:00h

H.- Data de publicació: 17 de setembre de 2020

         

El programa EMPRÈN compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo, Formación y Ocupación (POEFE).


Licitació per a la contractació del servei de subministrament de l'energia elèctrica pels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 196/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 196/2020

A.- Pressupost màxim de licitació: 180.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: 1 any

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 26 d'octubre de 2020   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

F.- Divisió en lots: Sí

Desglossament

- Lot 1. Subministrament d’energia en alta tensió Diagonal

- Lot 2. Subministrament d’energia en alta tensió Casa Llotja

- Lot 3. Subministrament d’energia en baixa tensió Delegacions i façana Casa Llotja

S'adjunten com a documents:

- Quadre de característiques

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Principis generals d'actuació Cambra

- Annex III A. Model d'oferta econòmica

- Annex III B. Oferta econòmica desglossada

- Annex IV. Punts de subministrament elèctric

- Annex V. Consum estimat dels punts de subministrament elèctric

- Annex VI. Declaració de clàusules ambientals

G.- Data de publicació: 9 d'octubre de 2020