Licitació per a la contractació del servei tècnic de suport a la inscripció i orientació del Programa PICE (Exp. 193/2019)

Característiques del contracte:

- Número d'expedient: 193/2019

A.- Total pressupost màxim de licitació: 128.500€ (IVA no inclòs)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 30 de desembre de 2019   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Anticipada

D.- Procediment: Obert

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars i tècniques amb el quadre-resum de característiques del contracte

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Model de proposta econòmica

- Annex III. Annexos 7 i 10 PICE

E.- Data de publicació: 13 de desembre de 2019

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dilluns 13 de gener de 2020, 10:00h
 

Licitació per a la contractació del servei tècnic de tutors i orientadors per al pla de capacitació del Programa PICE (Exp. 192/2019)

Característiques del contracte:

- Número d'expedient: 192/2019

A.- Total pressupost màxim de licitació: 125.000€ (IVA no inclòs)

B.- Durada del contracte: 10 mesos, de febrer de 2019 a desembre de 2019 (ambdós inclosos) excepte el mes d’agost, prorrogable 1 mes addicional en funció de les necessitats del servei

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 30 de desembre de 2019   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Anticipada

E.- Procediment: Obert

F.- Regulació: No harmonitzada

G.- L’objecte del contracte consisteix en la contractació del servei tècnic de tutors i orientadors per al Pla de Capacitació del programa PICE, dividit en 5 lots: 

Lot 1 Tutor/a de formació àrea Nord 30 hores setmanals /
10 mesos
31.000€
Lot 2 Tutor/a de formació àrea Sud 30 hores setmanals /
10 mesos
31.000€
Lot 3 Tutor/a d'inserció àrea Nord 25 hores setmanals /
10 mesos
26.000€
Lot 4 Tutor/a d'inserció àrea Sud 25 hores setmanals /
10 mesos
26.000€
Lot 5 Orientador 12 hores setmanals /
10 mesos
11.000€
Total 125.000€


Nombre màxim de lots a licitar: Cada licitador es podrà presentar com a màxim a 1 lot

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars i tècniques amb el quadre-resum de característiques del contracte

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Model de proposta econòmica

H.- Data de publicació: 13 de desembre de 2019

I.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dilluns 13 de gener de 2020, 11:00h
 

Licitació per a la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Desembre 2019 (Exp. 190/2019)

Característiques del contracte:

- Número d'expedient: 190/2019

A.- Pressupost màxim de la contractació: 1.865.885€ pel total del contracte

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 9 de gener de 2020   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Regulació: Harmonitzada

D.- Tramitació: Anticipada

E.- Procediment: Obert

F.- L’objecte del present contracte consisteix en la realització de 153 accions formatives dividides en 76 lots

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques 

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor

- Annex III. Model de proposta econòmica 

G.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dimecres 15 de gener de 2020, 12:00h

H.- Data de publicació: 5 de desembre de 2019