Licitació per a la contractació d'obres per a la construcció d'un coworking a la planta segona de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal nº 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 205/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 205/2020

A.- Pressupost màxim de licitació: 500.000€ (IVA no inclòs) per l’import total de les obres 

B.- Durada de les obres: Del 15 d’agost al 15 de novembre de 2020

C.- Ubicació: Edifici Diagonal, Av. Diagonal nº 452, 08006 Barcelona

D.- Presentació de propostes:

- Data límit de presentació de propostes: 6 de juliol de 2020   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

E.- Tramitació: Ordinària

F.- Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Quadre de característiques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Declaració visita edifici

- Annex III. Criteris d'adjudicació

- Annex IV. Proposta econòmica

- Annex V-1. Projecte tècnic: Memòries tècniques

- Annex V-2. Projecte tècnic: Plànols, Amidaments i Estudi bàsic de Seguretat i Salut

- Annex VI. Amidaments

G.- Data de publicació: 8 de juny de 2020

Resposta a les consultes rebudes Exp. 205/2020

Aquesta actuació compta amb el cofinançament en un 50% de la despesa elegible del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa


Licitació per a la contractació de subministrament i muntatge del mobiliari pel coworking de la planta segona de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal nº 452 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 204/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 204/2020

A.- Pressupost màxim de licitació: 99.900€ (IVA no inclòs) per l’import total del contracte

B.- Durada del contracte: Del 9 de novembre al 27 de novembre de 2020

C.- Ubicació: Edifici Diagonal, Av. Diagonal nº 452, 08006 Barcelona

D.- Presentació de propostes:

- Data límit de presentació de propostes: 15 de juliol de 2020   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

E.- Tramitació: Ordinària

F.- Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Quadre de característiques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Declaració visita edifici

- Annex III. Criteris d'adjudicació

- Annex IV. Proposta econòmica

- Annex V. Amidaments

- Annex VI. Característiques específiques del mobiliari

G.- Data de publicació: 30 de juny de 2020

Aquesta actuació compta amb el cofinançament en un 50% de la despesa elegible del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa


Licitació per a la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria març 2020

D’acord amb l’article 9 i la disposició derogatòria única del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, amb efectes 1 de juny de 2020 es reprèn el còmput del termini per a la presentació d’ofertes d’aquesta licitació, essent la nova data límit de presentació d’ofertes el 6 de juliol de 2020 i la data prevista per a la celebració de la sessió pública d’obertura de proposicions el 9 de juliol de 2020.

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 200/2020

A.- Pressupost màxim de la contractació: 212.325€ pel total del contracte 

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: Dilluns 6 de juliol de 2020   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

E.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dijous 9 de juliol de 2020, 12:00h

F.- Data de publicació: 12 de març de 2020


Licitació per a la contractació d'assessors per a la realització de diagnòstics d'InnoCámaras 2020 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 199/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 199/2020

A.- Import total màxim del contracte: 28.800€ (IVA no inclòs)

B.- Nombre màxim d'assessors a contractar: 2

C.- Durada del contracte: Des de la seva formalització i fins al 31 de març de 2021

D.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 3 de juliol de 2020   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

E.- Tramitació: Ordinària

F.- Procediment: Obert

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Criteris d'adjudicació

G.- Data de publicació: 18 de juny de 2020

El Programa InnoCámaras és un programa de la Cámara de España inclòs en el Programa Operativo Plurirregional de España  FEDER 2014-2020 i està finançat per la Cambra de Comerç de Barcelona i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)                      Una manera de fer Europa
 


Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis per la implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2020 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 197/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 197/2020

A.- Pressupost màxim de licitació: 132.699,30€ (IVA inclòs) per la duració total del contracte

Lots Import màxim (IVA inclòs)
Lot 1: Anoia 4.290€
Lot 2: Bages 8.712,9€
Lot 3: Baix Llobregat 18.865,5€
Lot 4: Berguedà 11.272,5€
Lot 5: Garraf 15.817,2€
Lot 6: Maresme 28.547,4€
Lot 7: Moianès 1.809,3€
Lot 8: Osona-Vic 12.410,4€
Lot 9: Penedès 13.523,4€
Lot 10: Vallès Occidental 7.521€
Lot 11: Vallès Oriental 9.929,7€
Total 132.699,30€


B.- Durada del contracte: Des de la seva formalització i fins el 31/03/2021

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 17 de juny de 2020   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

F.- Divisió en lots: 11 lots

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Quadre de característiques

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex IV. Model de declaració per a la priorització de l’execució de lots licitats

- Annex V. Mesures sanitàries derivades de la Covid-19

G.- Data de publicació: 2 de juny de 2020

NOTA: S’ha detectat una errata a la pàgina 7 del Plec de prescripcions tècniques, concretament, on diu 3 hores d'assessorament per a empreses de renovació hauria de dir 2 hores. Els càlculs dels diferents lots licitats s'han realitzat en base a 2 hores i per tant els imports són els correctes. Es procedeix a publicar de nou el Plec de prescripcions tècniques amb aquesta errata ja corregida.