Licitació per a la contractació d'obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 3, 4 i 5 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 264/2022)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l'eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 264/2022

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de la licitació és de 1.260.636,13€ (IVA no inclòs). El desglossament de les partides, per plantes i per conceptes, és el següent:

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l’execució del contracte és de 17 setmanes des de la formalització d’aquest. Pel que fa a l’equipament audiovisual aquest període serà sense detriment dels terminis de garanties i manteniment recollits al mateix plec.

De forma excepcional, es podrà demanar una pròrroga pel subministrament i instal·lació de l'equipament audiovisual, per un possible endarreriment en el lliurament per part del fabricant/distribuïdor. Aquesta pròrroga haurà d'estar justificada documentalment.

Possiblilitat de pròrrogues i termini: Sí, sempre que estiguin justificades, validades per la Direcció d’Obres i aprovades per la Cambra.

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 12 de desembre de 2022   Hora: 13:00h - Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

Serà obligatori per poder presentar oferta la visita de coneixement de les característiques particulars tant de l’edifici com de l’execució de l’obra i el subministrament d’equipament audiovisual. Per visitar les instal·lacions de la Cambra, previ a la presentació de l’oferta, cada ofertant s’haurà de posar en contacte al telèfon 934 169 300 (extensió 5565) Sr. Julián Llorente, o bé al correu electrònic jllorente@cambrabcn.cat

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert harmonitzat i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració.

Per a la selecció del procediment d’adjudicació, s’ha tingut en compte el total del projecte de reforma, amb independència que la mateixa s’executi en fases.

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Declaració visita edifici

- Annex IV. Proposta econòmica

- Annex VII. Projecte tècnic i amidaments     NOTA RECTIFICATIVA     2a NOTA RECTIFICATIVA

F.- Data de publicació: 7 de novembre de 2022

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa
 
          
 

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l'eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.


Licitació pel contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de les plantes 6, 7, 8, 9 i 10 de l’edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 261/2022)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 261/2022

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 440.000€ (IVA no inclòs)

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l’execució del contracte és des del dia 1 de març de 2023 fins al 31 de maig de 2023.

Possibilitat de pròrrogues i termini: Sí, sempre que estiguin justificades i aprovades per la Cambra.

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 1 de desembre de 2022   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRCP) de la Cambra

E.- Procediment: Procediment obert reforçat i adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

   NOTA ACLARATÒRIA

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Proposta econòmica

- Annex II-2. Desglossament oferta econòmica

F.- Data de publicació: 26 d'octubre de 2022
 

Licitació per a l'adjudicació del contracte d'obres i instal·lacions del projecte per a la reforma de les instal·lacions i dels serveis generals de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 260/2022)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 260/2022

A.- Pressupost màxim de contractació: 1.099.973,09€ (IVA inclòs) per la duració total del contracte

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l’execució del contracte és de 22 setmanes des de la formalització d’aquest, sense perjudici dels lliuraments parcials previstos a l’apartat 15 del Plec de Prescripcions tècniques. 

El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, dins del termini de 8 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació de l’adjudicació a l’adjudicatari.

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 25 d'octubre de 2022   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

D.- Tramitació: Ordinària i regulació harmonitzada

E.- Procediment: Obert reforçat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Declaració visita edifici

- Annex IV. Proposta econòmica

- Annex V. Projecte executiu

- Annex VI. Documentació compliment certificació LEED

F.- Data de publicació: 19 de setembre de 2022