Licitació per a la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria Juny 2019

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 184/2019

A.- Pressupost màxim de la contractació: 502.310,00€ pel total del contracte

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d’ofertes: 12 de juliol de 2019   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra - Av. Diagonal, 452, 08006 Barcelona
 
C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Regulació: Harmonitzada

F.- Divisió en lots: L’objecte del present contracte consisteix en la realització de 53 accions formatives dividides en 20 lots

S’adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor

- Annex III. Proposta econòmica

G.- Data de publicació: 7 de juny de 2019

H.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: dimecres 17 de juliol de 2019, 12:00h
 

Convocatòria per a la selecció de l'empresa col·laboradora en l'assessorament en material laboral a les empreses i empresaris/es de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 179/2019

A.- Durada del contracte: 1 any, prorrogable per períodes d’un any fins a un màxim de tres addicionals

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d’ofertes: 29 de març de 2019   Hora: 14:00h
- Lloc: Registre de la Cambra - Av. Diagonal, 452, 08006 Barcelona
 
C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Divisió en lots: 1 lot

Lot 1: Assessorament en matèria laboral 

S’adjunten com a documents:

- Plec de condicions particulars

- Annex I. Declaració responsable

F.- Data de publicació: 13 de març de 2019