Licitació per a l'adjudicació del contracte per als serveis de suport d'assistència tècnica i financera dintre del marc del projecte europeu “Medusa” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 185/2019)

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 185/2019

A.- Pressupost màxim de licitació: 125.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: 38 mesos des de la formalització del contracte

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d’ofertes: 20 de setembre de 2019   Hora: 14:00h
- Lloc: Registre de la Cambra - Av. Diagonal, 452, 08006 Barcelona
 
D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Documentació de referència:

- Plec de prescripcions particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Quadre de característiques 

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor

- Annex III. Model de proposta econòmica 

- Annex IV. Descripció del projecte 

F.- Data de publicació: 5 de setembre de 2019