D'acord amb la suspensió de terminis administratius establerta a la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el període de tramitació d'aquesta licitació queda suspès amb efectes del dia 14 de març de 2020 i el còmput d'aquest termini es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues que es puguin establir. Tan bon punt s'iniciï novament el termini, les noves dates per a la presentació d’ofertes i de sessió pública d’obertura seran publicades en aquest Perfil del Contractant.

Licitació per a la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria març 2020

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 200/2020

A.- Pressupost màxim de la contractació: 212.325€ pel total del contracte 

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 16 d'abril de 2020   Hora: 12:00h TERMINI EN SUSPENSIÓ
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

E.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dilluns 20 d’abril de 2020, 12:00h NOVA DATA A DETERMINAR

F.- Data de publicació: 12 de març de 2020