Aquest apartat presenta informació sobre les funcions de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, l’activitat que desenvolupa, la normativa que li és d’aplicació i l’estructura dels òrgans de govern i organitzatius.

També són accessibles les memòries de l’activitat de la Corporació dels darrers anys.

Marc normatiu

La Cambra és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs fins i per a l’exercici de les competències i les funcions que tenen atribuïdes legalment, que es configuren com òrgans consultius de les administracions públiques, sense detriment dels interessos privats que persegueix. La seva estructura i funcionament intern han d’ésser democràtics.

Les actuacions de la Cambra s'adeqüen al marc normatiu que li és d’aplicació:

- Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 

- Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres 

- Decret Llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern 

- Reglament de règim interior de Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona de 2022 

D’acord amb allò previst a l’article 16 de la llei 4/2014, la Cambra té aprovat el seu Codi de Bones Pràctiques, que s’inclou dins del Sistema de Prevenció de Riscos Penals d’aquesta corporació. Més enllà de garantir l’acompliment del marc normatiu aplicable, aquest document també considera els compromisos i especialment el codi ètic o de bones pràctiques que la Corporació ha acordat respectar. 

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, transposa al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, i estableix la necessitat de disposar d'un Sistema Intern d'Informació, com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus. Com a conseqüència d'això la Cambra disposa d'un Sistema Intern d'Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu. Per a la informació i utilització del Sistema Intern d'Informació podeu accedir a aquest enllaç.

La Cambra, conscient de la importància que els seus col·laboradors/es i proveïdors/res estiguin compromesos/ses amb els mateixos principis que es recullen en el referit codi, disposa d’un document on es recullen els Principis d’Actuació dels Col·laboradors/res i Proveïdors/res de la Cambra.

Representativitat

La llei atribueix a la Cambra el caràcter de corporació pública representativa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació.

Aquesta representació s'exerceix a partir del fet que el seu màxim òrgan de govern, el Ple, està integrat fonamentalment per persones físiques o jurídiques elegides democràticament d'acord amb la llei vigent en cada moment a partir del cens electoral de la Cambra, en el qual estan inclosos tots els contribuents de l'Impost d'Activitats Econòmiques, que ho són pel fet d'exercir el comerç, la indústria, la navegació o els serveis.

Aquell Ple és el que elegeix entre els vocals que l'integren el President i la resta de components del Comitè Executiu de la Corporació.

Decret Llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern 

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de les cambres són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a.

El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra.

El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

La Presidència és l'òrgan que ostenta la representació de la Cambra.

Òrgans consultius

Els òrgans consultius de la Corporació són els vocals consultors, el Consell Assessor, les Comissions consultives i els Grups de treball.
 
La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna de les comissions o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, quan se'ls convoqui, amb veu però sense vot.

El Consell Assessor està format per persones –no membres del Ple- amb notables coneixements o experiència en les matèries pròpies de la Cambra, i la seva funció és assessorar els òrgans de govern sempre que aquests ho considerin necessari.

Les Comissions consultives i els Grups de treball són òrgans d'assessorament del Ple, del Comitè Executiu i del President/a. La seva missió és informar regularment els òrgans de govern sobre els assumptes que la Cambra considera rellevants.

Activitat

La Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei  14/2002 del Parlament de Catalunya, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya, estableixen el marc legal que permet a les cambres assumir amb eficiència les seves competències per oferir serveis útils i de qualitat a les empreses atorgant-los, entre d’altres, un paper rellevant en la internacionalització de les pimes, la consolidació del teixit productiu, el desenvolupament de la formació professional dual i les tasques de mediació del conflicte entre empreses, tot consolidant un model de finançament basat en els ingressos per serveis, les aportacions voluntàries i la col·laboració amb les administracions públiques.

La Llei 4/2014 reforça el caràcter de les cambres com entitats orientades a la prestació de serveis a les empreses i manté la seva naturalesa de corporació de dret públic, garantint així l’exercici de les funcions público-administratives que tenen una especial rellevància de cara a la regeneració del teixit econòmic i la creació d’ocupació; i consagra la seva funció de representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

La Llei de Cambres defineix les funcions publiques de les mateixes així com altres activitats de caràcter privat que aquestes poden desenvolupar.

Principals funcions público-administratives de caràcter general: 

- Expedició de certificats relacionats amb el tràfic mercantil.

- Recopilació d’usos i costums mercantils i certificació de la seva existència.

- Col·laboració en el desenvolupament de plans per a l’increment de la competitivitat i la internacionalització, com el foment de la innovació i transferència tecnològica, la implantació de la economia digital a les empreses o la gestió de fons europeus per a la millora de la competitivitat.

- Organització d’FP en centres de treball i accions d’FP Dual.

- Gestió del cens públic de totes les empreses, establiments, delegacions i agències de la seva demarcació.

- Col·laboració amb les administracions en diversos camps com a òrgan de suport i assessorament.

- Realització d’actuacions mercantils per a la comprovació del compliment dels requisits legals i verificació d’establiments.

Principals funcions público-administratives determinades per l’administració autonòmica:

- Òrgan de proposta de l’Administració i de col·laboració en la elaboració, desenvolupament, execució i seguiment dels plans per l’increment de la competitivitat i per a la creació d’empreses.

- Elaboració d’estadístiques, enquestes i estudis.

- Promoció i cooperació en organització de fires.

- Informació sobre projectes legislatius.

- Tramitació de programes públics.

- Promoció del turisme.

- Informació i orientació sobre el procediment d’avaluació i acreditació per al reconeixement de competències adquirides per experiència laboral.

Activitats de caràcter privat: La Llei de cambres preveu que les cambres podran portar a terme activitats de caràcter privat en règim de lliure competència amb especial èmfasi en establir serveis d’informació i assessorament empresarial, així com difondre i impartir formació en relació amb la organització i gestió de la empresa, la prestació de serveis de certificació i homologació, i el desenvolupament d’activitats de mediació i arbitratge mercantil.

Les memòries d’activitat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona proporcionen anualment un resum de les tasques dutes a terme l’any en curs, tant pel que fa a les actuacions desplegades com a cos consultiu de l’Administració pública, com en l’exercici de la representació i el foment dels interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i altres àmbits.

Compromís de qualitat

La Cambra de Barcelona disposa del certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat en conformitat amb la normativa ISO 9001:2015, relativa a la prestació dels serveis de:

-Difusió d’actes, cursos, jornades, seminaris, activitats, serveis, productes i estudis

-Formació empresarial no reglada

-Gestió del disseny dels cursos de formació empresarial no reglada

-Informació i assessorament empresarial

-Promoció dels serveis, productes i activitats

-Recerca de dades empresarials

-Tràmits de comerç exterior, OGE i certificat digital a les empreses des dels 14 punts de provisió de la Corporació a Barcelona i al territori

El certificat, atorgat per l'entitat certificadora Applus+ Certification Technological Center, és fruit del procés de millora contínua desenvolupat per la Corporació els darrers anys.