La malaltia del Coronavirus 2019 (COVID-2019), té importants implicacions, no només per a la salut pública, sinó també per a l'activitat econòmica.

L'impacte d'aquesta crisi sanitària en l'àmbit empresarial pot tenir conseqüències, tant des d'un punt de vista estrictament industrial (manca de subministres, retards en els lliuraments, cancel·lacions de fires, viatges i d'altres esdeveniments), com des d'un punt de vista contractual i d'altres.

La Cambra de Barcelona vol mostrar tot el seu suport a les empreses i als treballadors/es per les possibles afectacions provocades pel Coronavirus 2019 (COVID-19) i per això posa en marxa un servei d’atenció empresarial per informar sobre les mesures i actuacions públiques que es vagin prenent per afrontar aquesta crisi.
 

              
 

Mesures econòmiques del Govern central

El Govern espanyol, a través del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març ha introduït noves mesures i criteris per tal de mitigar l’impacte del COVID-19. Aquesta publicació suma a les ja establertes pel Reial Decret llei 7/2020 del passat 12 de març les següents mesures: 
 

Àmbit fiscal i tributari

Ajornament de pagament d’impostos PIMEs

En l’àmbit de la gestió tributària estatal, l’article 14 del recent publicat Reial Decret-Llei estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

No obstant, només aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà als contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

Instruccions per sol·licitar ajornaments d'acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplada en el Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març

Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària del COVID-19

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, els treballadors per compte pròpia o autònoms l’activitat dels quals quedi suspesa o la seva facturació es vegi reduïda en un 75 per cent respecte de la facturació mitjana del semestre anterior, tindran dret a una prestació extraordinària quantificada del 70 per cent de la base reguladora, calculada segons l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social.
 

Garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries

S’aprova una línia de cobertura per garantir la cobertura a compte de l’Estat del finançament atorgat per les entitats financeres a les empreses i als autònoms. El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals per import màxim de 100.000 milions d’euros al finançament concedit pel sector financer a les empreses i els autònoms per poder fer front a les necessitats derivades de la gestió de factures, venciment d’obligacions financeres o altres necessitats de liquiditat.

Addicionalment, s’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per l’Institut de Crèdit Oficial en la Llei de Pressupostos de l’Estat.

Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari

1. Els terminis previstos en els apartats 2 i 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, és a dir, les liquidacions practicades per l’administració i pagaments en períodes executius notificats en provisions de constrenyiment, així com els venciments dels terminis d’aplaçaments i fraccionaments concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns relacionats amb els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació (Real Decret 939/2005, de 29 de juliol) i els terminis per a respondre a requeriments, diligències d’embargament o sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, formular al·legacions que no hagin finalitzat a 18 de març de 2020, s’ampliaran fins a 30 d’abril de 2020. 

Addicionalment, en procediments administratius de constrenyiment, no es produirà l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles fins 30 d’abril de 2020. 

2. Els mateixos terminis mencionats anteriorment que es comuniquin a partir del 18 de març, s’allarguen fins el 20 de maig de 2020, excepte en el cas que el propi termini general específic fos superior, en el qual aquest resultaria d’aplicació.

El període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril no computarà als efectes de la duració màxima dels procediments d’aplicació de tributs, sancions i revisió per part de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, tampoc pels terminis de prescripció.

El termini per interposar recursos o reclamacions econòmiques-administratives, així com interposar recursos en via administrativa, no s’iniciaran fins al 30 d’abril.


Àmbit laboral

Preferència de teletreball

 • Si és tècnicament i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.
   
 • Aquesta mesura deu ser prioritària davant la cessació temporal o reducció d’activitat.
   
 • S’entendrà complida la obligació de PRL d’avaluació de riscos amb autotest del treballador.
   

Dret d’adaptació i reducció de jornada per circumstàncies excepcionals derivades del COVID-19

ADAPTACIÓ

 • Per la cura del cònjuge o parella de fet, així com dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora.
   
 • S’entendrà que concorren circumstàncies excepcionals del COVID-19:

- Quan es necessiti cuidar d’una persona i directe per raons d’edat, malaltia o discapacitat.

- Quan existeixen decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensaran la cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

- Quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directes de no pogués seguir fent-ho per causes justificades, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.

 • És un dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors, que deu ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.
   
 • La concreció inicial és una prerrogativa de la persona treballadora, tant al seu abast com al seu contingut.
   
 • Empresa i persona treballadora han de fer el possible per arribar a un acord.
   
 • El dret a l’adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball (p.ex. canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent el teletreball, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible en l’empresa o pogués implementar-se de forma raonable i proporcionada).
   
 • És una mesura temporal i excepcional.
   

REDUCCIÓ

 • Es regeix per l’article 37.6 , de l’Estatut dels Treballadors amb les següents peculiaritats.
   
 • Preavís de 24h.
   
 • Pot ser fins al 100% (en qualsevol cas ha de ser justificat i raonable i proporcionat).
   
 • Per atendre familiars no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no desenvolupi activitat retribuïda.
   
 • Si la persona treballadora ja gaudia d’una adaptació o reducció podrà renunciar temporalment o tindrà dret a que es modifiquin els terminis del seu gaudi.
   
 • Aquesta sol·licitud es limitarà al període excepcional de duració de la crisis sanitària.
   
 • S’ha d’acreditar i justificar la necessitat, però se suposa que la sol·licitud està justificada, es raonable i proporcionada excepte prova en contra.
   

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per autònoms

 • Duració d’1 mes o fins a final de l’estat d’alarma.
   
 • Requisits a complir:

a) Estar afiliats i en alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

b) En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del previst en el RD 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada al semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent amb el pagament de les quotes de Seguretat Social.

Flexibilització dels ERTOs

Tramitació d'expedients de regulació d'ocupació

FORÇA MAJOR

 • Ampliació de supòsits quan tinguin causa directa de les pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma que impliquin:

- Suspensió o cancel·lació d’activitats.

- Tancament temporal de locals d’afluència pública.

- Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat o en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

Procediment:

 • Igual que fins ara amb especialitats:

a) El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, acompanyat d’informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19 i documentació acreditativa, en cas d’existir, en cas d’existir, a la RLT.
 
b) L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.

c) La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de 5 dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la ITSS limitant-se a constatar l’existència de la força major al·legada i sortirà efectes des de la data del fet causant de la força major.

d) L’informe potestatiu de la ITSS haurà de dictar-se en un termini de 5 dies.

CAUSES OBJECTIVES

Quan es decideixi la suspensió del contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19, s’aplicaran les següents especialitats:

a) Si no existeix RLT la comissió representativa estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector al que pertany l’empresa i amb la legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin els citats requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents.

b) En cas de no conformar-se la representació anterior, la comissió estarà integrada per 3 treballadors de la pròpia empresa, escollits segons regula l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors.

c) En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa haurà d’estar constituïda en un termini màxim de 5 dies.

d) El període de consultes no haurà d’excedir del termini màxim de 7 dies.

e) L’informe potestatiu de la ITSS haurà de dictar-se en un termini improrrogable de 5 dies.

Exoneració o reducció d’abonament de quotes de la Seguretat Social

 • Només ERTOs de força major
   
 • Percentatge en funció de plantilla a 29/02/2020:

- Menys de 50 empleats: 100%
- Més de 50 empleats: 75%

 • Conceptes exonerats: aportació empresarial prevista a l’article 273.2 de la LGSS així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta. 
   

Atur

 • No és necessari un període mínim d’ocupació.
   
 • No computarà per a prestacions futures.
   
 • No es perdrà el dret a prestació per prestació fora de termini màxim mentre duri l’estat d’alarma.
   
 • L’inici de la relació laboral ha de ser anterior al a data d’entrada en vigor d’aquesta mesura (18/03/202).
   
 • Fixes-discontinus: màxim de 90 dies de recuperació de prestació si s’acredita que han estat prestant serveis.
   

Salvaguarda del lloc de treball

Les mesures laborals aprovades estan subjectes a que es mantingui el lloc de treball durant el termini de 6 mesos des de la represa de l’activitat.
 

Normes aplicables

El Reial Decret llei 8/2020 del 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 entre en vigor el 18/03/2020, el dia de la seva publicació.

Les mesures laborals descrites estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.

No s’aplicaran les mesures de flexibilitat d’ERTOs als iniciats abans de l’entrada en vigor del real decret publicat el 18/03/2020.

No obstant, sí que s’aplicaran les previsions en matèria de cotitzacions i atur iniciades anteriorment sempre que vinguin derivades del COVID-19.

Àmbit societari

La ja coneguda com a “crisi del COVID-19” està obligant al Govern a adoptar una sèrie de mesures tendents a protegir i donar suport al teixit productiu i social del país, de manera que, mentre duri l’alarma sanitària, pugui garantir, en la mesura que sigui possible, el normal funcionament de les empreses.

Així, en l’àmbit societari, la promulgació del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha suposat la introducció d’un primer i important paquet de mesures, si bé d’àmbit temporal, encaminades a evitar una possible paralització en l’administració i gestió diària de les empreses, entre les que s’inclouen les següents:

I. Celebració de sessions per videoconferència i adopció d’acords per escrit sense sessió

Mentre duri l’estat d’alarma, i tot i que això no estigués previst als estatuts socials, s’admet que el òrgans de govern i d’administració celebrin les seves sessions per videoconferència i adoptin els seus acords mitjançant votació per escrit i sense sessió.

En cas d’optar-se per la videoconferència, el RD assenyala, com ja ho va fer anteriorment la Direcció General dels Registres i del Notariat, que serà requisit indispensable el poder assegurar l’autenticitat i la connexió bilateral o multilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot.

Per la serva part, els acords podran adoptar-se per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president o ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan d’administració, i cap dels restants s’hi oposi. A més, el vot haurà de remetre’s dins del termini de deu dies a comptar des de la data en què es rebi la sol·licitud d’emissió del vot, mancant de valor en cas contrari. Com que el citat procediment no està exempt de complexitats tècnics en la seva execució, s’hauran de tenir en compte i respectar-se tots els drets legalment i estatutària establerts tant de socis com d’administradors amb l’objecte de què les sessions que se celebrin i els acords que s’adoptin no corrin el risc de ser objecte d’impugnació.

II. Suspensió del termini de formulació de comptes anuals

Es decreta la suspensió, fins que finalitzi l’estat d’alarma, del termini legal de tres mesos del què disposa l’òrgan d’administració per a, un cop tancat l’exercici social, procedir amb la formulació dels comptes anuals. Així, un cop es declari el cessament definitiu de l’estat d’alarma, l’òrgan d’administració disposarà d’un nou termini de tres mesos per a procedir amb la formulació.

Veiem, doncs, que l’Executiu no ha optat per una mera represa del com put del termini de formulació que li restaria per complir a cada empresa en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, sinó que s’ha decidit concedir un nou termini íntegre de tres mesos. 

III. Ampliació del termini per a la verificació comptable dels comptes anuals

Per aquelles societats que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, ja haguessin formulat els seus comptes anuals, el termini de verificació comptable d’aquestes, en cas d’estar sotmeses a auditoria obligatòria, queda prorrogat per dos mesos més a comptar des de la data de finalització de l’estat d’alarma.

Queda, doncs, per a aquests casos inaplicable el termini d’un mes des de la formulació dels comptes anuals establert a l’article 270 de la Llei de Societats de Capital.  

IV. Aprovació dels comptes anuals

La junta general ordinària on es decideixi sobre l’aprovació dels comptes anuals haurà de celebrar-se dins dels tres mesos següents a comptar des de la data de finalització del termini de formulació dels comptes anuals, havent-se de tenir en compte el què s’ha indicat al respecte del nou termini establert per a la seva formulació.

Amb això queda sense eficàcia la obligació legal de celebrar la junta general ordinària dins dels sis primes mesos de l’exercici. 

V. Possible modificació i/o revocació de la celebració de juntes generals

S’obre la possibilitat de modificar el lloc i la hora de la celebració, o inclús revocar l’acord de convocatòria, d’aquelles juntes generals la convocatòria de la qual hagués estat remesa o publicada abans de la declaració de l’estat d’alarma, i sempre que haguessin de celebrar-se amb posterioritat a la mencionada declaració.

En ambdós casos, serà necessari que l’òrgan d’administració remeti o publiqui, amb una antelació mínima de quaranta vuit hores a la data de celebració o renovació, la decisió adoptada. A més, per al cas de optar-se per la revocació, l’òrgan d’administració haurà d’efectuar una nova convocatòria dins del mes següent a comptar des de la data en què finalitzi l’estat d’alarma.

Si bé, en aquest cas, se’ns plantegen les següents qüestions:

En primer lloc, no s’estableix si la mesura resulta aplicable a tota la classe de juntes com pugui ser ordinàries i extraordinàries. Davant la manca de distinció, donades les circumstàncies excepcionals haurà d’interpretar-se en el seu sentit més ampli, pel què la mesura en qüestió seria aplicable en ambdós supòsits.

En cas d’optar-se per la revocació de l’acord de convocatòria, tot i que s’estableix la obligació per a l’òrgan d’administració de convocar la junta dins del mes següent a comptar   la finalització de l’estat d’alarma, no s’assenyala un límit temporal per a la celebració de la mateixa, doncs queda a l’arbitri del propi òrgan d’administració.

Això cobra especial transcendència en el cas de juntes extraordinàries, les quals no tenen assenyalat al RD un termini per a la seva celebració, puguin produir-se així una demora injustificada en detriment dels socis.

No es concreta tampoc si l’ordre del dia de la junta revocada, un cop es procedeix amb la seva nova convocatòria, podria ser objecte de modificació. En referència a això entenem que no hi hauria inconvenient ni impediment legal en afegir punts addicionals a l’ordre del dia.

VI. Suspensió de l’exercici del dret de separació

Tot i que la concurrència de causa legal o estatutària que el motivi, els socis i accionistes de les societats de capital no podran exercitar, fins la finalització de l’estat d’alarma, el seu dret de separació, encara concurrent les circumstàncies legalment establertes per això. Entenem que el que es vol protegir amb aquesta mesura és la integritat del patrimoni social i els drets tant de la societat com del soci en els procediments de separació durant un període en el que els citats drets difícilment poden ser garantits.

VII. Paralització de la dissolució de les societats

En cas de que, vigent l’estat d’alarma, transcorregués el termini de duració de la societat fixat en els seus estatuts, la dissolució de ple dret no es produirà fins transcorreguts dos mesos a comptar des de la data de finalització de l’estat d’emergència.

Així mateix, en aquells supòsits d’esdeveniment de causa legal o estatutària de dissolució, ja sigui abans o durant l’estat d’alarma, queda paralitzada la obligació dels administradors de convocar la junta general per a acordar o enervar la dissolució, fins que tingui lloc la finalització de l’estat d’alarma. A més, si la causa de dissolució esdevingués durant la vigència de l’estat d’alarma, l’òrgan d’administració no respondria dels deutes socials contrets durant aquest període.

Com ja hem apuntat, les mesures contemplades al RD tenen en tots els casos un àmbit d’aplicació temporal en atenció a la situació excepcional que s’està vivint. En aquest sentit, hem de destacar entre les mesures la ja comentada facultat de celebració de sessions de consell d’administració i de junta general mitjançant la videoconferència o d’adoptar acords per escrit i sense sessió, evitant amb tal mesura la paràlisis societària que podria suposar, en altre cas, conseqüències nefastes per a les societats.

Si bé a nivell legal la inclusió d’alternatives a la celebració presencial de sessions ja venia sent admesa per part de la Direcció General dels Registres i del Notariat, no són moltes les societats les que, adia d’avui, tinguin regulada als seus estatuts social aquesta possibilitat, el qual configura com un requisit indispensable per la vàlida celebració i/o adopció dels acords. Així, davant la incertesa d’una situació com l’actual, i en vista d’anticipar-se a les pròximes que poden ocórrer, hem de tornar a posar de manifest la conveniència de tenir implantades, a nivell estatutari, alternatives que permetin la vàlida celebració de sessions del òrgans de les societats d’una forma no presencial amb objecte de dotar d’una major seguretat jurídica i d’actuació en tot moment i davant de qualsevol circumstància als citats òrgans.

Bonificació de quotes de la Seguretat Social pel sector turístic

Amb aquesta finalitat, per tal d’evitar possibles tensions en la tresoreria que puguin experimentar els mencionats col·lectius, es proposa una bonificació de les quotes de seguretat social i una flexibilització en matèria d’ajornaments en el pagament d’impostos, entre d’altres mesures.

Les empreses, excloses les del sector públic, dedicades a activitats turístiques, així com comerç i hostaleria sempre que es trobin vinculades al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o mantinguin d’alta durant el període especificat l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixe discontinu, podran aplicar una bonificació durant els mencionats mesos del 50 per cent de les quotes empresarials de la Seguretat Social per contingències comuns, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur, FOGASA i formació professional dels treballadors anteriorment mencionats.

Addicionalment, els beneficiaris de concessions d’instruments de suport financer a projectes industrials podran sol·licitar l’ajornament del pagament del principal i/o dels interessos de l’anualitat en curs, si el venciment és inferior a sis mesos des del 13 de març de 2020 en casos de períodes d’inactivitat, reducció del volum de ventes o interrupció en el subministrament de la cadena de valor que dificulti els pagaments.
 
Per part de la Generalitat de Catalunya, s’ha anunciat que s’aprovarà una moratòria fins al mes de setembre del pagament de la taxa turística, actualment pendent de publicació.

Interrupció de terminis de les Administración Públiques

S’interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reactivarà en el moment en el que s’aixequi l’estat d’alarma. Això implica que, mentre duri l’estat d’alarma, no es celebraran actuacions judicials y que els terminis processals deixar de córrer.

Tot i així, a la jurisdicció social, el Reial Decret estableix que no serà d’aplicació la suspensió als procediments de conflicte col·lectiu i per la tutela dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret quedaran suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma.
 
Pel que fa als actes del Servei de Mediació, Arbitratge i conciliació en l’àmbit laboral, caldrà esperar al que estableixi la Generalitat de Catalunya properament.

També volem posar de manifest l’impacte del COVID-19 en els contractes entre empreses i en les polítiques de Protecció de dades.

Àmbit privacitat

El 12 de març l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha canviat la seva postura anterior (reflectida per exemple al cas de la Grip A) passant a publicar un dictamen que clarament habilita a les empreses a tractar dades de salut pertinents amb la gestió de la pandèmia del COVID-19 sense el consentiment dels seus treballadors. Inclús afirma que els treballadors que sàpiguen o sospitin que han estat en contacte amb el virus han d’informar-ne la companyia. En el dictamen, l’AEPD recorda que les empreses han de complir igualment amb la resta d’obligacions de privacitat de RGPD al tractar aquestes dades (informar als interessats del tractament de les seves dades; tractament exclusivament utilitzat amb la finalitat específica de lluitar contra la pandèmia; minimització de les dades necessàries; mesures de seguretat; etc… ) remata la comunicació recordant que quan les autoritats sanitàries indiquin el procediment, aleshores els tractaments de dades personals relacionades seran lícits.

Mesures econòmiques de la Generalitat 

Amb l'objectiu de mitigar els efectes econòmics del COVID-19 us informem que des del Govern posem a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros que es formalitzarà  a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. 

Línia d'ajuts a les Pimes per fer front als efectes del COVID-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus
 

Enllaços d'interès relatius a aspectes sanitaris

Amb el suport de