Introducció

1.1 Les  presents bases (les “Bases”)  són  l'eina  mitjançant la qual la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (la “Cambra de Comerç de Barcelona”)  regula  els àmbits d’actuació, els tipus d’ajuts i el seu l’objectiu, així com l'accés, els  requisits, i els criteris i el procediment d’atorgament dels ajust regulats a continuació.

1.2 S’estableixen dos àmbits d’actuació:

a) Àmbit sanitari/assistencial

b) Àmbit economia productiva

1.3 Per altra banda, els tipus d’ajuts són els següents (d’ara endavant, els “Ajuts”):

a) Suport en l’àmbit sanitari: Aportació econòmica a fons perdut

b) Suport en l’àmbit de l’economia productiva: No hi ha aportació econòmica directe al sol·licitant. Els fons disponibles es podran dedicar a:

a. Assessorament d’acompanyament per la resolució dels problemes;

b. Facilitar l’accés a mercats o a tràmits que impulsin una solució a la demanda plantejada;

c. Altres mesures que la problemàtica plantejada pel sol·licitant pugi requerir.

1.4 El seu objectiu és captar recursos, mitjançant aportacions voluntàries, i vehicular-los a potenciar els aspectes següents:

a) Concessió d’ajuts per dur a terme projectes per cobrir  necessitats de reforçar el sistema sanitari i assistencial derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; i

b) Accions orientades a donar suport  a les empreses i autònoms per necessitats derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19  per aixecar o reactivar el seu negoci i accelerar la posta en marxa de l’economia.

Marc legal

És innegable que l’impacte sanitari i també econòmic de la crisi provocada per la propagació del COVID-19 exigeix la intervenció decidida no només de les administracions, sinó també d’aquelles entitats que, com la Cambra de Comerç de Barcelona, tenen encomanada la representació i defensa dels interessos generals del comerç, indústria, navegació i serveis.

Atesa l’anterior funció encomanada a les cambres tant per la legislació bàsica estatal (Llei 4/2014, d’1 d’abril) com per la vigent Llei de Cambres de Catalunya de l’any 2002, així com l’excepcionalitat de la situació sanitària i econòmica creada per la propagació del COVID-19 i els seus efectes, la Cambra de Comerç de Barcelona considera adient (fins i tot, necessari) prendre un rol actiu en la lluita contra el impacte advers que se’n deriva.

Amb aquesta finalitat el Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona, en la seva reunió a data 1 d’abril de 2020, ha pres la decisió unànime de ratificar la creació -decidida pel President de la Cambra de Barcelona- d’un fons on rebre les aportacions voluntàries desinteressades que facin institucions, administracions, empreses i/o particulars per destinar-les, en forma d’ajuts, als sol·licitants que es detallen al punt 3 següent d’aquestes Bases.

Les aportacions voluntàries són una font de finançament de les cambres, contemplada tant a l’article 19.1c de la llei estatal 4/2014, bàsica de les cambres de comerç, com a l’article 42.e de la llei autonòmica 14/2002, de les cambres de comerç de Catalunya.

Sol·licitud d'ajuts per a projectes en l'àmbit sanitari

3.1  Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds:

i) Les empreses privades que siguin persones físiques o persones jurídiques, així com les entitats públiques o privades que tinguin com a objecte social el disseny, desenvolupament, producció i/o fabricació de material sanitari (en particular, E.P.I.’s) i/o equipament mèdic que permeti atendre les necessitats derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;

ii) Els establiments sanitaris d’hospitalització, assistència i consulta, laboratoris d’anàlisis clíniques, i en general, els centres sanitaris autoritzats a Catalunya;

iii) Universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

3.2 Criteri de valoració de les sol·licituds

L'atorgament dels Ajuts per l’àmbit sanitari recollits en aquestes Bases, se sustenta en la valoració dels tres aspectes següents vinculats amb l’Ajut i que caldrà que es mencionin en el moment de sol·licitar-lo:

a) Nombre de persones (personal sanitari, pacients, infectats, etc.) que en resulten beneficiats per l’Ajut;

b) Urgència o caràcter crític de la necessitat sanitària a la que es vol fer front amb l’Ajut;

c) Alternatives disponibles.

3.3 Requisits i procediment

a) Les sol·licituds d’accés als Ajuts de l’àmbit  sanitari/assistencial regulats en aquestes Bases es podran presentar, únicament, per mitjans electrònics.

b) Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el formulari normalitzat inclòs a l’Annex (i que es trobarà disponible a la web de la Cambra de Comerç de Barcelona), que haurà d’anar acompanyat de la documentació preceptiva establerta en aquestes Bases, que inclourà, en tot cas, una declaració responsable de no trobar-se el/la sol·licitant en cap dels supòsit previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Rebuda la sol·licitud serà examinada per un Comitè designat a aquests efectes per la Cambra de Comerç de Barcelona d’acord amb allò establert en el punt d) següent, el qual resoldrà el més aviat possible, i sempre dins un termini màxim de 15 dies un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació preceptiva que acrediti el compliment dels requisits establerts en aquestes Bases i un cop resolts els dubtes, si escau, existents plantejats per la Cambra de Comerç de Barcelona al sol·licitant.

d) Comitè d’Ajuts. La valoració i, si escau, acceptació de les sol·licituds que es presentin d’acord amb aquestes Bases, la interpretació i aplicació d’aquestes, així com la determinació i concessió dels Ajuts correspondrà a un Comitè d’Ajuts format per un mínim de cinc (5) i un màxim de set (7) membres escollits pel Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona d’entre els vocals que integren el mateix Ple, a proposta del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona. El Comitè designarà d’entre els seus membres un President o Presidenta. Les funcions de Secretari correspondran al Secretari General de la Cambra de Comerç de Barcelona, qui assistirà a les reunions amb veu però sense vot. Les decisions es prendran per majoria de vots emesos; en cas d’empat el vot del President o Presidenta serà diriment. Les reunions, convocades pel President amb una antelació mínima de 48 hores, tindran lloc de forma telemàtica mentre es mantingui vigent l’estat d’alarma (acordat pel RD 463/2020) i amb posterioritat si així ho considera el President ateses les circumstàncies. Per entendre vàlidament reunit el Comitè caldrà l’assistència (presents o representats per una altre membre del Comitè) de la meitat més un dels seus membres. 

e) Aprovada, si escau, la sol·licitud d’ajut pel Comitè d’Ajuts, la decisió serà notificada a Direcció de la Cambra per a que l’executi a favor de l’adjudicatari acordat, un cop efectuades les comprovacions de control i gestió pressupostàries, a més de la corresponent a la documentació jurídica de l’operació i les parts implicades.

f) El Comitè d’Ajuts, en funció dels fons disponibles en cada moment, decidirà l’obertura de les convocatòries, indicant termini de presentació de propostes i dotació a aplicar. Les convocatòries, i les resolucions que d’elles se’n derivin, seran publicades al web de la Cambra.

El comitè Executiu decidirà el termini de finalització dels ajuts. Arribat aquest termini, el Comitè d’Ajut quedarà dissolt de forma automàtica.

Suport a l'economia productiva

4.1 Beneficiaris

Les empreses privades que siguin persones físiques (autònoms) o persones jurídiques que tinguin la seva seu i/o desenvolupin el gruix de la seva activitat dins l’àmbit geogràfic de la Cambra de Comerç de Barcelona.

No són destinatàries dels Ajuts regulats en aquestes bases les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Tampoc podran obtenir la condició de beneficiaris dels ajuts els autònoms, empreses i entitats sol·licitants en les quals concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, no podran ser empreses beneficiàries les que reuneixin els requisits per a trobar-se sotmeses a un procediment concursal.

4.2 Sol·licituds en l’àmbit de l’economia productiva

Totes les empreses i autònoms beneficiaris disposaran d’un canal de comunicació per tal de fer arribar les seves sol·licituds de suport.

Aquestes sol·licituds d’ajut/suport es canalitzaran exclusivament a través de la pàgina web de la Cambra en la secció "Explica’ns el teu problema".

Es prioritzaran les sol·licituds:

a) D’aquelles empreses i autònoms l’activitat dels quals hagi estat suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

b) D’aquelles empreses i autònoms que conservin el major nombre possible de llocs de treball.

Dissolució del fons

Finalitzada la vigència del fons, el romanent existent, si escau, serà destinat a dotar la partida pressupostària de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la Cambra de Comerç Barcelona.

Sol·licitud d’ajuts

Aquesta convocatòria de sol·licitud d’ajuts ha finalitzat.

Si s'obren noves convocatòries es comunicarà oportunament.

Bases completes del fons