Flexibilització dels ERTOs

Aquestes mesures entren en vigor el 18/03/2020 i estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.

No s’aplicaran les mesures de flexibilitat d’ERTOs als iniciats abans de l’entrada en vigor del real decret publicat el 18/03/2020.

No obstant, sí que s’aplicaran les previsions en matèria de cotitzacions i atur iniciades anteriorment sempre que vinguin derivades del COVID-19.

Agilització dels expedients de regulació temporal d'ocupació

El termini màxim per constituir la comissió representativa en un ERTO no superarà els cinc dies des de la comunicació fefaent de l'empresa.

El període de consultes amb els representants dels treballadors no ha de ser superior a 7 dies.

L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat tindrà un termini improrrogable de 7 dies.

FORÇA MAJOR

Ampliació de supòsits quan tinguin causa directa de les pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma que impliquin:

 • Suspensió o cancel·lació d’activitats.
   
 • Tancament temporal de locals d’afluència pública.
   
 • Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat o en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.


Les empreses que presentin ERTOs, per força major, estaran exonerades de l'abonament del 100% de la cotització per a les empreses de menys de 50 treballadors, i del 75% per a les de més de 50.

CAUSES OBJECTIVES

Pot presentar-se quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

S'aplicarà el procediment recollit en la normativa reguladora. El RD-Llei introdueix algunes modificacions en aquest tipus d’ERTOs i redueix els terminis per agilitzar el procediment.

ATUR

 • No és necessari un període mínim d’ocupació.
   
 • No computarà per a prestacions futures.
   
 • No es perdrà el dret a prestació per prestació fora de termini màxim mentre duri l’estat d’alarma.
   
 • L’inici de la relació laboral ha de ser anterior al a data d’entrada en vigor d’aquesta mesura (18/03/2020).
   
 • Fixes-discontinus: màxim de 90 dies de recuperació de prestació si s’acredita que han estat prestant serveis.


SALVAGUARDA DEL LLOC DE TREBALL

Les mesures laborals aprovades estan subjectes a que es mantingui el lloc de treball durant el termini de 6 mesos des de la represa de l’activitat.
 

Com tramitar un ERTO

Preguntes freqüents
 

Dret d'adaptació i reducció de jornada

El treballador ha d'acreditar la necessitat, i a partir d'aquí la iniciativa de modificar la jornada és seva: el requisit és que sigui una proposta raonable i proporcional i que busqui compatibilitzar les seves necessitats amb les necessitats organitzatives de l'empresa.

ADAPTACIÓ

 • Per la cura del cònjuge o parella de fet, així com dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora.
   
 • S’entendrà que concorren circumstàncies excepcionals del COVID-19:


- Quan es necessiti cuidar d’una persona i directe per raons d’edat, malaltia o discapacitat.

- Quan existeixen decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensaran la cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

- Quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directes de no pogués seguir fent-ho per causes justificades, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.
 

 • És un dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors, que deu ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.
   
 • La concreció inicial és una prerrogativa de la persona treballadora, tant al seu abast com al seu contingut.
   
 • Empresa i persona treballadora han de fer el possible per arribar a un acord.
   
 • El dret a l’adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball (p.ex. canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent el teletreball.
   
 • És un mesura temporal i excepcional.
   

REDUCCIÓ

 • Preavís de 24h.
   
 • Pot ser fins al 100% (en qualsevol cas ha de ser justificat, raonable i proporcionat).
   
 • Per atendre familiars no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no desenvolupi activitat retribuïda.
   
 • Si la persona treballadora ja gaudia d’una adaptació o reducció podrà renunciar temporalment o tindrà dret a que es modifiquin els terminis del seu gaudi.
   
 • Aquesta sol·licitud es limitarà al període excepcional de duració de la crisis sanitària.
   
 • S’ha d’acreditar i justificar la necessitat, però se suposa que la sol·licitud està justificada, es raonable i proporcionada excepte prova en contra.
   
Mesures en defensa de l'ocupació

Expedients de regulació temporal d’ocupació per força major

1. Aquelles empreses que hagin tramitat un ERTO per força major emparant-se en l’article 22 del RD 8/2020 i no puguin reprendre la seva activitat per les citades causes, podran estendre la seva duració, com a màxim, fins al 30/06/2020.

i. Quan les citades causes permetin una recuperació parcial d’activitat, passaran  a trobar-se en situació de força major parcial fins el 30/06/2020, havent-se de reincorporar a les persones treballadores necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

ii. Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral i al SEPE la renúncia total o parcial a l’ERTO en el termini de 15 dies des de la data d’efecte.

2. Exempcions de quotes de Seguretat Social

Durant els mesos de maig i juny de 2020, les empreses acollides a un ERTO per força major total, amb menys de 50 treballadors/es quedaran exonerades del 100% de l’abonament de cotitzacions. En les empreses que tinguin més de 50 treballadors/es l’exoneració arribarà fins el 75% de la quota empresarial.

Les empreses que es trobin en situació de “força major parcial” tindran les següents exoneracions:

i. Respecte al personal que reprengui la seva activitat, el 85% al maig de 2020 i el 70% al juny del 2020, o el 60% i el 45%, si l’empresa tenia més de 50 treballadors/es a 29/02/2020.

ii. Respecte al personal que segueixi afectat per l’ERTO, l’exempció arribarà fins el 60% al maig del 2020 i el 45% el juny del 2020, o el 45% i el 30%, en les empreses de més de 50 treballadors/es.

L’exoneració de quotes de la Seguretat Social s’estén a persones assimilades a treballadors/es per compte aliè en situació d’alta a la Seguretat Social.

Expedients de regulació d’ocupació per causes objectives

1. Es permet la tramitació d’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció emparant-se a l’article 23 del RD 8/2020 fins el 30/06/2020.

2. Es permet la tramitació d’un ERTO per causes objectives mentre estigui vigent un ERTO per força major, i en aquest cas, la data d’efecte es podrà retrotreure a la data de finalització de l’ERTO per força major.

Compromís de manteniment del lloc de treball

Es concreta el compromís de l’empresa de mantenir el lloc de treball durant el termini de sis mesos, especificant que aquest termini comptarà a partir de la data de represa de l’activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’Expedient, tot i que aquesta represa sigui parcial o només afecti a part de la plantilla, estant limitat als ERTO per força major.

Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix un acomiadament o extinció de contractes de qualsevol de les persones afectades pels citats expedients, excepte els acomiadaments disciplinaris procedents, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, fi de la crida de les persones amb contracte fixe-discontinu, quan no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix.

En el cas de contractes temporals el compromís de manteniment del lloc de treball no s’entendrà incomplert quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueixi el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l’activitat objecte de contractació.

No resultarà d’aplicació el compromís de manteniment del lloc de treball en aquelles empreses en les que s’entri en un risc de concurs de creditors.

Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions que haguessin quedat exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.


Amb la col·laboració de