Ampliació del termini de declaració d'impostos per a Pimes i autònoms

A qui afecta?

A tots aquells obligats tributaris (autònoms, empreses, entitats sense ànim de lucre, etc.) que el seu volum d’operacions NO fos superior a 600.000 euros l’any 2019.

Nou termini de presentació

Serà el 20 de maig de 2020 per totes aquelles obligacions tributàries estatals que el seu venciment es produeixin a partir de la entrada en vigor d’aquest decret, es a dir el 15 d’abril de 2020. Si el pagament es fa per domiciliació bancària, la data de pagament serà el 15 de maig.

Quines declaracions?

IVA, retencions d'IRPF, pagaments a compte de l’IRPF, de l’impost de societats. En resum totes les declaracions y autoliquidacions tributàries competència de l’Estat.

Qui no ho pot aplicar?

Aquelles persones o entitats que superen el límit de volum d’operacions, els grups de consolidació fiscal de l’impost de societats i els grups d’entitats que tributen en el règim especial de grups d’entitats de l’IVA.

Que passa si acomplint les condicions, ja he domiciliat el pagament d’impostos abans del 15 d’abril?

Segons l’exposició de motius del RDL 14/2020 es passarà el cobrament al 15 de maig.

Si presento les declaracions el 20 de maig, puc aplicar l’ajornament dels 30.000 euros per tots el impostos estatals?

Sí, també es podrà aplicar aquest ajornament de sis mesos, els primers tres sense interessos.

Ajornament de pagaments
 • Declaracions i autoliquidacions amb període presentació i pagament < 30 de maig.
   
 • Serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.
   
 • Import total ajornament < 30.000 euros.
   
 • Volum d’operacions en 2019 < 6.010.121,04 euros.
   
 • Termini de l’ajornament: 6 mesos.
   
 • Interès: 0% tres primers mesos, 3,75% 3 mesos següents.
   
 • Tramitació a través de https://www.agenciatributaria.gob.es.
   
 • Necessari identificar-se amb certificat digital, DNIe o Cl@ve PIN del declarant.
 

Instruccions per sol·licitar ajornaments

Suspensió dels terminis en l'àmbit tributari

Es flexibilitzen els terminis per al pagament, tant en període voluntari com en període executiu, així com el pagament derivat dels acords d'ajornament i fraccionament.

S'amplien fins al 30 d'abril de 2020:

 • Els terminis de pagament del deute tributari en període voluntari i executiu.
   
 • Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits.
   
 • Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns.
   
 • Els terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució de ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs el 18 de març de 2020.

Addicionalment, des del 18 de març de 2020 i fins al 30 d'abril de 2020, no es procedirà a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles en el si del procediment administratiu de constrenyiment.

Els mateixos terminis esmentats anteriorment que es comuniquin a partir del 18 de març, s’allarguen fins al 20 de maig de 2020, excepte en el cas que el propi termini general específic fos superior, en el qual aquest resultaria d’aplicació.

Informació ampliada

 

Suspensió de terminis i de pagament de tributs - Govern de Catalunya
Fins que es deixi sense efecte l'estat d’alarma s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament de la taxa turística els impostos de successions i donacions, i l’impost de transmissions patrimonials dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.
 
Bonificació de quotes de la Seguretat Social pel sector turístic

A qui va dirigit?

A empreses dedicades a activitats turístiques, així com comerç i hostaleria sempre que es trobin vinculades al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o mantinguin d’alta durant el període especificat l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

Quina bonificació tindran?

Podran aplicar una bonificació durant els mencionats mesos del 50 per cent de les quotes empresarials de la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur, FOGASA i formació professional dels treballadors anteriorment esmentats.

Mesures de reforç del comerç, la restauració i el turisme - Ajuntament de Barcelona
 • Taxa de residus comercials. No es cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, els establiments de restauració, els autònoms i les empreses que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern.
   
 • Taxa de terrasses. Es retornarà a tots els establiments afectats pels dies que no hagin pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat alarma. Si encara no s’ha pagat, es procedirà a la reducció de la taxa per la part proporcional.
   
 • Impost d’estades en establiments turístics (IEET). Se n’ajorna el cobrament fins al mes de setembre.
 

Accedeix a l’oficina Tributària d’Atenció i Assessorament

Ampliació dels terminis de justificació dels ajuts parcialment reemborsables - CDTI

El CDTI amplia en un mes els terminis de justificació dels projectes recolzats amb ajudes parcialment reemborsables quan el venciment es produeixi durant el període que duri l'estat d'alarma.

Aquesta mesura s'aplica a tots els ajuts de les següents tipologies:

 • Projectes d'R+D, inclòs CENT, projectes de cooperació tecnològica, etc.
   
 • Projectes d'R+D Transferència Cervera.
   
 • Projectes FEMP.
   
 • Projectes d'innovació (línia directa CDTI i línia CDTI d'expansió).
   
Més informació

 

Ajornament de les quotes dels préstecs concedits - Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)

Aplicables a qui hagi tingut períodes d’inactivitat o reducció del volum de facturació sempre i quan estiguin:

a. Al corrent de compliment de les seves obligacions derivades dels préstecs.

b. Al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.

c. No estiguin en situació concursal.

Només es podran aplaçar les quotes pendents de pagament amb venciment de març, abril, maig i juny de 2020.

Les quotes aplaçades han de ser abonades abans del període de vigència del préstec i no reportaran nous interessos ordinaris.


Amb el suport de