Servei de Mediació Immobiliària - Cambra de Comerç de Barcelona

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través del Consolat de Mar, posa a disposició de les empreses, propietaris/es, llogaters/es un servei de mediació per facilitar una resolució ràpida, amistosa i efectiva de les situacions que es poden generar en l’àmbit de l’arrendament de locals comercials.

Procediment

I. Complimentar i enviar a la Cambra aquest formulari, adjuntant la documentació requerida.

II. La Cambra comunicarà a l’altra part la petició de mediació rebuda. Transcorreguts 3 dies sense rebre resposta, es tancarà l’expedient.

III. Acceptada la mediació per ambdues parts, se’ls comunicarà a una i altra i se’ls demanarà el corresponent abonament de les taxes que hauran de pagar per meitat, llevat d’un acord específic entre les parts al respecte.

IV. El Comitè Restringit del Consolat de Mar farà les designacions de les persones mediadores per atendre els casos que se sotmetin a la Cambra.

V. El procediment de mediació es durà a terme, preferentment, per mitjans telemàtics, sempre que permetin la identificació i participació de totes les persones intervinents.

VI. Es convocarà a les parts a la sessió de mediació a la que hauran d’assistir personalment.

VII. Aquest procediment tindrà una durada màxima de 4 hores consecutives. Transcorregut aquest termini es donarà per acabat el procediment.

Cost

La mediació serà gratuïta i només hauran d’abonar 45 euros cada una de les parts, en concepte de gestió del procediment.


Formulari de sol·licitud de servei