Prestació extraordinària per a autònoms - Govern de Catalunya

Import de l’ajut

Fins a un màxim de 2.000 euros.

Requeriments

- Ser persona treballadora autònoma persona física. No s’inclouen els treballadors autònoms societaris i els treballadors autònoms col·laboradors.

- No disposar de fons alternatius d’ingressos. La base de la darrera declaració de renda ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en declaració individual.

- Complir les obligacions, durant tot el procediment, tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament o moratòria.

- Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre de 2020.

- Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.

- Haver suspès la seva activitat econòmica coma mesura derivada de l’aplicació de l’estat d’alarma.

- Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la facturació al mes de març en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En cas d’antiguitat al RETA inferior a 1 any, en comparació amb la mitjana  dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions.

Procediment de concessió

- Es resoldran per ordre cronològic de presentació.

- El procediment és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

- Una vegada exhaurit, la presentació de la sol·licitud no dóna cap dret a l’obtenció de l’ajut.

Sol·licituds

- Les sol·licituds i altres tràmits associats a la concessió de la subvenció s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

- El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal de tramitació Canal Empresa.

Termini de presentació

Fins al 3 de maig.

Resolució, notificació i recursos

Màxim 1 mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació, i en cas de no rebre notificació s’entén desestimada. Es notificarà mitjançant publicació al tauler electrònic de la Generalitat. Es podran presentar recursos en el termini d’un mes.

Pagament

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

Incompatibilitat

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.


Accediu a la tramitació

Prestació extraordinària per a autònoms - Govern d’Espanya

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

 • Autònoms societaris? Sí, i en les mateixes condicions que un autònom amb activitat de persona física.
   
 • Autònom col·laborador (cònjuge, fills, etc.)? Sí, i en les mateixes condicions que un autònom amb activitat de persona física.
   
 • Administrador d’empresa.
   
 • Soci de cooperatives.
   
 • Socis comunitaris de béns.
   

De quin import és la prestació?

La prestació és l’equivalent al 70% de la base reguladora (661 euros).
 

Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?

No, per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar d’alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.
 

Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí, la Seguretat Social permetrà als qui no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.
 

També poden demanar-ho els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els autònoms que tinguin treballadors a càrrec seu i hagin hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària.
 

Si cessen l’activitat, han de renunciar a les bonificacions de les quals gaudeixin, condicionades al manteniment de l’activitat, com la tarifa plana?

No, en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per la qual cosa podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.
 

Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, com els taxistes?

Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l’activitat.
 

Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d’un autònom?

En el cas que la seva activitat estigui directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant l’aportació del Model Alta fiscal (Mod. 036-037) acreditatiu de l’activitat desenvolupada.

En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, han d’acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior, s’han d’aportar els documents comptables i de registre necessaris que acreditin la facturació emesa.

 

ICO Sector Turístic

Les línies ICO són línies de finançament amb les quals l'ICO facilita fons amb la intermediació de les entitats de crèdit.

Accedeix-hi

 

Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS

Avalis de Catalunya avala el 100% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes i autònoms a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Sol·licitud

Aquesta línia d’avals ja està disponible. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

Condicions financeres

Import: Préstecs de les entitats financeres entre 50.000 € i fins a 1M €, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.

Termini: Entre 24 i 60 mesos que pot incloure un màxim de 12 mesos de carència.

Interès: Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,35%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65% del cost de l'aval. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Entitats financeres: Les entitats financeres que estiguin interessades, es poden posar en contacte amb Avalis al correu electrònic informacio@avalis.cat.

Mesures de recolzament als autònoms - Govern d’Espanya
 • Moratòria de sis mesos, sense interessos, en les cotitzacions socials a la Seguretat Social per a empreses i treballadors per compte propi, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social.
   
 • Aplaçament en el pagament de deutes a la Seguretat Social on el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, essent d’aplicació l’interès del 0.5%.
   
 • Disponibilitat dels plans de pensions en cas d’atur o cessament d’activitat, durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020, de 14 de març, amb les següents condicions:

- Ser empresari titular d’establiments on la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa com a conseqüència del que està establert a l’article 10 del Reial Decret 463/2020.

 • Flexibilització en matèria de subministres per a Pimes i autònoms, establint-se un mecanisme de suspensió del pagament de la factura d’electricitat, gas natural i determinats productes derivats del petroli, per part del titular del contracte al comercialitzador d’electricitat i gas o, en el seu cas, el distribuïdor en gasos manufacturats i Gas Liquat del Petroli (GLP) canalitzat.
   
 • Es flexibilitza l’ajornament de deutes derivats de declaracions a duaneres per a Pimes i autònoms. Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des del 2 de març de 2020 i fins el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros i l’import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros.
Prestació extraordinària per a autònoms - Ajuntament de Barcelona

Import de l’ajut

300 euros.

Requeriments

 • Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA).
   
 • Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.
   
 • Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària del Govern d’Espanya.
   

Terminis

L’ajut es pot sol·licitar del 20 de maig al 30 de setembre de 2020.

Com es pot sol·licitar

Al web de Barcelona Activa.


Més informació


Amb la col·laboració de