Mesures relacionades amb la mobilitat
  • S’ajorna el període sancionador de la zona de baixes emissions. L’entrada en vigor, prevista per a l’1 d’abril, queda ajornada temporalment. Prosseguirà la fase informadora iniciada quan es va posar en marxa la ZBE, l’1 de gener.
     
  • Àrea verda i àrea blava. No se sancionarà l’ús de les places d’estacionament regulat a la ciutat mentre estigui en vigor la situació d’estat d’alarma.
     
  • Prioritat de la càrrega i descàrrega professional. Els vehicles de distribució alimentària podran aparcar prop dels supermercats i mercats en condicions semblants a l’horari nocturn.
Moratòria del pagament de la renda en ralació als contractes d'arrendaments urbans o d'ús industrial

Característiques

a. D’aplicació al contracte d’arrendament per ús diferent a l'habitatge per a arrendaments urbans o d’ús industrial.

b. L’arrendatari ha de ser autònom (donat d’alta abans del 14 de març de 2020) o Pime, segons la definició legal.

c. L’arrendatari s’ha de trobar en situació de “dificultat econòmica” degut a la crisi sanitària.

- Que la seva activitat hagi estat suspesa.

- Que li hagi baixat la facturació almenys un 75% en relació a la facturació mitjana del trimestre al que pertany de l’any anterior.

d. La moratòria podrà sol·licitar-se a l’arrendador en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del RD 15/2020 acreditant-se la situació de “dificultat econòmica”. En el cas de cessament d’activitat, mitjançant certificació emesa per l’AEAT o declaració de cessament, i en el cas de reducció d’activitat, mitjançant declaració responsable.

e. Les condicions de la moratòria en el pagament són:

- Afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i les mensualitats següents, prorrogables una a una, però mai podran superar-se els quatre mesos.

- La renta s’ajornarà sense penalització ni meritació d’interessos a partir de la següent mensualitat, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys.

- L’arrendador estarà obligat a:

- Acceptar la moratòria quan sigui empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor, entenent per tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

- Si no es compleixen els requisits del paràgraf anterior la moratòria es considerarà potestativa per part de l’arrendador.

f. Les parts podran disposar lliurement de la fiança per al pagament total o parcial d’alguna de les mensualitats i l’arrendatari haurà de reposar la fiança en el termini d’un any o el que resti de la vigència del contracte si és inferior a un any.

Altres mesures de caràcter fiscal - Govern d’Espanya

a. Es redueix al 4% el tipus impositiu de l’IVA aplicable als llibres, diaris i revistes digitals, a la vegada que s’elimina la discriminació existent entre el llibre físic i electrònic.

b. Per als subjectes passius que calculen els seus pagaments fraccionats i ingressos a compte conforme al règim de mòduls, podran calcular el pagament conforme al règim d’estimació objectiva durant el període temporal en què duri l’estat d’alarma.

c. S’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, de manera que els contribuents poden tornar a aplicar aquest mètode a l’exercici del 2021, sempre i quan compleixin els requisits de la seva aplicació.

d. S’estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries dels RD 8 i 11/2020 que tenien com a límit temporal el 30 d’abril o, en el seu cas, el dia 20 de maig. Aquesta extensió també s’aplicarà a les administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i entitats locals.

e. Possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a la obtenció del finançament referit al RD 8/2020 (les d’aval d’estat). Aquesta mesura evitarà l’inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en l’àmbit de les competències de l’Administració Tributària de l’Estat sempre que el contribuent hagi sol·licitat aquest finançament per al pagament dels deutes tributaris resultants de les citades declaracions-liquidacions i autoliquidacions.

Aquesta mesura complementa la possibilitat d’aplaçament dels deutes tributaris durant 6 mesos fins a un import màxim de 30.000 euros sense haver d’aportar garanties per a entitats o persones amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.