Programa Sostenibilitat

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España

Temàtica: Sostenibilitat


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Sostenibilitat s’emmarca en l’objectiu temàtic 1 “Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació” del “Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Foment de la inversió empresarial en R+D+I, desenvolupament de vincles i sinèrgies entre les empreses, els centres d'investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l'estímul de la demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especializació intel·ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents”, i contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.1.2.1. “Impuls i promoció d’activitats de R+I liderades per les empreses, amb el recolzament a la creació i consolidació d’empreses innovadores i recolzament a la compra pública innovadora”. Estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

El Programa Sostenibilitat, en síntesi

T'ajudem amb l'aportació de solucions per a la millora de la sostenibilitat mitjançant una metodologia que combina l'assessorament i ajuts directes a la innovació.

- FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions de millores relacionades amb la sostenibilitat, en àmbits com la petjada de carboni, l’eficiència energètica, l’economia circular o la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 3.500€.

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament Sostenibilitat.

En paral·lel, en el marc del Programa s’organitzen jornades de sensibilització, fòrums, trobades empresarials i altres accions de promoció de la sostenibilitat.

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona

 

Convocatòries i documentació sobre el Programa Sostenibilitat