Programa Xpande digital

Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Destinataris: PIMES (menys de 250 treballadors i menys de 50M€ de facturació)
Temàtica: Internacionalització i TIC


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Xpande digital s'inscriu en el marc de l'actuació “Suport a l'expansió internacional de la Pime” inclosa en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), en l'Objectiu temàtic 3 “Millorar la competitivitat de les Petites i Mitjanes empreses” Prioritat d'inversió 3d: El suport a la capacitat de les Pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals i per a implicar-se en processos d'innovació; i l'Objectiu Específic: OE.3.4.3. Promoure la internacionalització de les Pimes, per al seu desenvolupament en les categories de regions de “Transició”, “Menys desenvolupades” i “Més desenvolupades”, sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, l'Organisme Intermedi encarregat de la gestió del mateix. 

El Programa Xpande digital, en síntesi

T'aportem ajuts per posar en marxa el Pla de Màrqueting Digital Internacional. Un cop estiguis acceptat al Programa Xpande digital, presenta’ns el teu Pla de Màrqueting Digital Internacional, la Cambra l'aprovarà i tu tries el proveïdor per implementar les accions del Pla.

Ajut del 100% del cost d’executar les accions de màrqueting digital fins a un màxim de 4.000€

Consulta la llista de despeses elegibles i accions subvencionables.

Els requisits per participar en el Programa són els següents:

- Ser una Pime, segons la definició recollida a l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, o un autònom.

- Ser una empresa industrial, comercial i/o de serveis de qualsevol secció de l'IAE.

- Disposar de pàgina web operativa.

- Disposar de producte/servei propi sobre el qual se centrarà el posicionament online internacional.

- Tenir un domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona
 

Convocatòries i documentació sobre el Programa Xpande digital