L’impuls de l’organització supra-cameral

Per complir millor llurs finalitats, les cambres poden establir convenis o altres instruments de col·laboració entre elles i amb altres cambres de fora del territori. 

La Cambra de Barcelona manté intercanvi actiu amb les cambres oficials de comerç del país i del món, essent la xarxa cameral una de les principals escales de participació i influència de la Corporació, en benefici dels seus clients.

Aquesta xarxa cameral es desplega per integrar les organismes camerals catalans, espanyols, mediterranis, europeus, iberoamericans i mundials.