La Cambra pot nomenar fins a 25 vocals consultors entre els electors de la Cambra que no siguin membres del Ple, o bé entre presidents, representants o alts càrrecs d'entitats públiques o privades d'importància econòmica o social rellevant en l'àmbit territorial de la Cambra.

La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna de les comissions o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, quan se'ls convoqui, amb veu però sense vot.

VOCALS CONSULTORS 

Sr. Joan Josep Brugera i Clavero
Sr. Enric Crous i Millet
Sr. David Marin i Casanovas
Sr. Lluis Monset i Castells
Sr. Pròsper Puig i Brignardelli

Sra. Míriam Pujol Giralt
Sr. Pau Relat i Vidal
Sr. Genís Roca i Verard
Sr. Ramon Vila i Solé