La Cambra pot nomenar fins a 25 vocals consultors entre els electors de la Cambra que no siguin membres del Ple, o bé entre presidents, representants o alts càrrecs d'entitats públiques o privades d'importància econòmica o social rellevant en l'àmbit territorial de la Cambra.

La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna de les comissions o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, quan se'ls convoqui, amb veu però sense vot.

Vocals consultors

Sr. Tatxo Benet i Ferran
Sr. Joan Planes i Vila
Sr. Albert Vilalta i Cambra