Licitació per a la contractació d'un auditor extern per a la verificació de les despeses del projecte 'RESTART MED!' finançat pel programa ENI CBC MED (Exp. 237/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 237/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 4.132€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte més les possibles pròrrogues, si fossin necessàries

B.- Durada del contracte: 24 mesos des de la seva formalització

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 14 de desembre de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 29 de novembre de 2021


 

Licitació per a la contractació d'un servei tècnic de suport a l'orientació dels/de les joves participants en el programa 'Vaig per Feina' (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 235/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 235/2021

A.- Pressupost base de contractació: 24.750€ (IVA inclòs) pel total del contracte

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 15 de desembre de 2021   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert, no harmonitzat

E.- Objecte: Contractació d’un servei tècnic de suport a l’orientació dels/de les joves participants en el programa 'Vaig per Feina' (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra de Comerç de Barcelona

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex VI. Declaració responsable (voluntària) de documentació aportada a l'expedient anterior

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dilluns 20 de desembre de 2021, 13:30h

G.- Data de publicació: 30 de novembre de 2021

      

El Programa 'Vaig per Feina' compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
 

Licitació per a la contractació d'un servei de realització de tests online per al programa 'Vaig per Feina' (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 234/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 234/2021

A.- Pressupost base de contractació: 65.000€ (IVA inclòs) pel total del contracte

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 15 de desembre de 2021   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert, no harmonitzat

E.- Objecte: Contractació d’un servei de realització de tests online per al programa 'Vaig per Feina' (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra de Comerç de Barcelona

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex VI. Declaració responsable (voluntària) de documentació aportada a l'expedient anterior

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dilluns 20 de desembre de 2021, 12:00h

G.- Data de publicació: 30 de novembre de 2021

       

El Programa 'Vaig per Feina' compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
 

Licitació per a la contractació del servei de tramitació consular de documents i visats per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 233/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 233/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 207.792€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte més les possibles pròrrogues

B.- Durada del contracte: Dos anys des de la seva formalització. Transcorregut aquest període el contracte es podrà prorrogar any a any, amb un màxim previst de dos addicionals

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 1 de desembre de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRCP) de la Cambra

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 16 de novembre de 2021


Licitació per a la contractació del servei de subministrament de l'energia elèctrica pels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 232/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 232/2021

A.- Pressupost de licitació: Els licitadors hauran de presentar a les seves ofertes un preu fix per a cada tipus d’energia (mitja i baixa tensió) per una durada de 3 mesos, 6 mesos, 12 mesos, 24 mesos i 36 mesos

B.- Durada del contracte: 3, 6, 12, 24 o 36 mesos en funció del termini de durada que la Cambra seleccioni d’entre les ofertes presentades

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 27 de desembre de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRPC) de la Cambra

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III A. Proposta econòmica

- Annex III B. Oferta econòmica desglossada

F.- Data de publicació: 19 de novembre de 2021