Licitació per a la contractació dels serveis per a la realització del projecte global dins el “Programa Integral de Cualifiación y Empleo” (PICE). Convocatòria 2018

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 158/2018

A.- Total pressupost de la licitació: 65.000€

B.- Durada del contracte: El termini de durada del contracte s’estableix des de la formalització del contracte fins al 30 de novembre de 2018, data màxima de finalització dels projectes

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d’ofertes: 22 de maig de 2018   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452, 4a planta - 08006 Barcelona
 
D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert

F.- L’objecte del present contracte consisteix en la realització de 2 projectes globals dividits en 2 lots per raó de la comarca on s’han de realitzar  

Lot Objecte Nº joves participants Pressupost màxim
Lot 1 Projecte global PICE a
la comarca del Barcelonès
25 32.500€
Lot 2 Projecte global PICE a
la comarca del Baix Llobregat
25 32.500€
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ 65.000€


S’adjunten com a documents: 

- Plec de clàusules particulars amb el quadre-resum de característiques del contracte

- Plec de clàusules tècniques

- Model de declaració responsable 

G.- Data de publicació: 7 de maig de 2018
 

Licitació per a la contractació dels serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Convocatòria Abril 2018

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 157/2018

A.- Total pressupost de la licitació: 617.412,50€

B.- Durada del contracte: El termini de durada del contracte s’estableix des de la formalització del contracte fins a la finalització dels cursos

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d’ofertes: 22 de maig de 2018   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452, 4a planta - 08006 Barcelona
 
D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert

F.- Regulació: Harmonitzada

G.- L’objecte del present contracte consisteix en la realització de 36 accions formatives dividides en 18 lots corresponents a les temàtiques/territori a impartir

Lot Territori Nom formació Nº cursos Nº alumnes Pressupost màxim (€)
Lot 1 Alt Penedès Lleure i oci 1 25 26.875
Lot 2 Alt Penedès Logística i magatzem 2 15 20.925
Lot 3 Baix Llobregat Lleure i oci 3 25 80.625
Lot 4 Baix Llobregat Solucions informàtiques 1 15 12.787,50
Lot 5 Barcelona Lleure i oci 2 25 53.750
Lot 6 Barcelona Idiomes 3 20 64.500
Lot 7 Barcelona SAP 1 15 15.112,50
Lot 8 Barcelona Seguretat 2 15 29.025
Lot 9 Barcelonès Nord (Badalona) Lleure i oci 1 25 23.125
Lot 10 Barcelonès Nord (Badalona) Instal·lacions 1 25 20.812,50
Lot 11 Garraf Logística i magatzem 2 15 20.925
Lot 12 Garraf Sòcio-sanitari 1 15 10.462,50
Lot 13 Garraf Instal·lacions 2 15 24.975
Lot 14 L'Hospitalet de Llobregat Lleure i oci 1 25 26.875
Lot 15 Vallès Oriental Sòcio-sanitari 3 15 43.537,50
Lot 16 Vallès Oriental Imatge personal 8 15 116.100
Lot 17 Vallès Oriental Imatge personal 1 15 12.487,50
Lot 18 Vallès Oriental Disseny i patronatge 1 15 14.512,50
TOTAL VALOR MÀXIM LICITACIÓ 617.412,50€


S’adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars amb el quadre-resum de característiques del contracte

- Plec de clàusules tècniques

- Model de declaració responsable

H.- Data de publicació: 16 d'abril de 2018