Convocatòria per a la selecció de l'empresa col·laboradora en l'assessorament en material laboral a les empreses i empresaris/es de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Característiques del contracte:

- Número d’expedient: 179/2019

A.- Durada del contracte: 1 any, prorrogable per períodes d’un any fins a un màxim de tres addicionals

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d’ofertes: 29 de març de 2019   Hora: 14:00h
- Lloc: Registre de la Cambra - Av. Diagonal, 452, 08006 Barcelona
 
C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

E.- Divisió en lots: 1 lot

Lot 1: Assessorament en matèria laboral 

S’adjunten com a documents:

- Plec de condicions particulars

- Annex I. Declaració responsable

F.- Data de publicació: 13 de març de 2019