Licitació per al contracte d'obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 9 i 10 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 251/2022)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 251/2022

A.- Pressupost màxim de licitació: 1.251.369,69(IVA no inclòs) per l’import total de la reforma

B.- Durada de la reforma: El termini màxim per a l’execució del contracte és de 18 setmanes des de la formalització d’aquest

C.- Ubicació: Edifici Diagonal, Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació de propostes: 9 de maig de 2022   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

E.- Tramitació: Ordinària

F.- Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Declaració visita edifici

- Annex IV. Proposta econòmica

- Annex V a. Projecte tècnic

- Annex V b. Pressupost

G.- Data de publicació: 12 d'abril de 2022

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Aquesta actuació compta amb el cofinançament en un 50% de la despesa elegible del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.
 

Licitació per a la contractació del servei de subministrament, instal·lació i configuració de l'equipament tecnològic per la renovació dels equipaments audiovisuals de l'espai Saló de Cònsols de la Llotja de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 250/2022)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 250/2022

A.- Pressupost màxim de licitació: 195.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: El termini de durada del contracte és des del dia de la seva formalització fins el subministrament i instal·lació de tots i cada un dels equipaments requerits al plec de prescripcions tècniques sense detriment dels terminis de garanties i manteniment recollits al mateix plec

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 22 d'abril de 2022   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRCP) de la Cambra

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 4 d'abril de 2022
 

Licitació per a la contractació del desenvolupament del nou portal web 2022 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 249/2022)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 249/2022

A.- Pressupost màxim de licitació: 150.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l’execució del contracte és de 8 mesos des de la formalització del contracte

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 22 d'abril de 2022   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRCP) de la Cambra

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 4 d'abril de 2022
 

Licitació per a la contractació dels serveis de suport Formació i prospectors d’empreses per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (Exp. 247/2022)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 247/2022

A.- Pressupost màxim de contractació: 124.200€ (IVA no inclòs) pel total del contracte (incloent pròrrogues i modificacions previstes)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 11 de maig de 2022   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert no harmonitzat

E.- Objecte: Prestació dels serveis de suport a la formació i prospectors d’empreses per al Pla de Capacitació del Programa PICE

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Divendres 13 de maig de 2022, 12:00h

G.- Data de publicació: 26 d'abril de 2022

                 

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.


Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la implantació del compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2022 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 244/2022)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 244/2022

A.- Divisió en lots: 12 lots. El número de lots màxim a adjudicar per licitador serà de tres

B.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 177.152€ (IVA no inclòs) d’acord amb la distribució de lots següent:

C.- Durada del contracte: Des de la seva formalització i fins al 30 de març del 2023

D.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 3 de juny de 2022   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

E.- Tramitació: Ordinària

F.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Model de criteris d'adjudicació automàtica

- Annex IV. Model de priorització de lots

- Annex VI. Compromís formatiu

G.- Data de publicació: 18 de maig de 2022