Licitació pel contracte de serveis de comunicació i difusió dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 284/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 284/2023

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 72.000€ (IVA exclòs)

B.- Durada del contracte: Per la gestió, preproducció, producció i postproducció en l’organització de les activitats i de les actuacions de justificació i auditoria incloses al Conveni projectat amb la Generalitat de Catalunya la prestació efectiva del servei anirà des de la seva formalització i fins la data contemplada al conveni signat entre la Cambra i la Generalitat de Catalunya per dur-les a terme prevista pel 10 de novembre de 2023

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 12 d'abril de 2023   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

- Format: A través de tres sobres en format paper, que s’anomenaran Sobre 1, 2 i 3

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 28 de març de 2023
 

Licitació pel contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de les plantes 4 i 5 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 279/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 279/2023

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 243.000€ (IVA no inclòs)

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l’execució del contracte és des del dia 29 de maig al 9 de juny per a la planta 4 i del 19 de juny al 30 de juny per a la planta 5

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 15 de març de 2023   Hora: 13:00h

- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRPC) de la Cambra

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Proposta econòmica

- Annex II-2. Desglossament oferta econòmica

F.- Data de publicació: 24 de febrer de 2023 
 

Licitació per al contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el "Programa 45+". Anualitat 2023. Cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 275/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 275/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 264.870€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 27 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària, amb adjudicació sotmesa a condició suspensiva

D.- Procediment: Obert, harmonitzat

E.- Objecte: Prestació de serveis de realització de cursos de formació dins del "Programa 45+", anualitat 2023

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dijous 4 de maig de 2023, 13:00h

G.- Data de publicació: 22 de març de 2023 

                    

El programa 45+ compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació per a la contractació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 274/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 274/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 121.500€ (IVA no inclòs)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 5 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària 

D.- Procediment: Obert, no harmonitzat

E.- Objecte: Prestació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dimecres 12 d'abril de 2023, 11:30h

G.- Data de publicació: 21 de març de 2023 

                                         

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació per al contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023 (Exp. 269/2023)
 
Característiques del contracte
 

- Número d'expedient: 269/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 1.153.680€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 26 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària, amb adjudicació sotmesa a condició suspensiva 

D.- Procediment: Obert, harmonitzat

E.- Objecte: Prestació de serveis de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dijous 4 de maig de 2023, 14:00h

G.- Data de publicació: 22 de març de 2023 

                                            

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació per a la contractació dels serveis de suport a la formació i prospectors d’empreses per al "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE).  Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu, període 2021-2027 (Exp. 268/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 268/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 100.200€ (IVA no inclòs)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 5 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària 

D.- Procediment: Obert, no harmonitzat

E.- Objecte: Prestació dels serveis de suport a la formació i prospectors d'empreses per al "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE)

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dimecres 12 d'abril de 2023, 13:00h

G.- Data de publicació: 21 de març de 2023 

                                            

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació pel projecte Compra Agregada d'Energia de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 266/2023)

Característiques del contracte
 
- Número d'expedient: 266/2023
 
A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost base de licitació és el valor màxim estimat exclòs l’IVA del subministrament previst durant la vigència del contracte:
 
Grup A, empreses que ja consten adherides a l’inici del contracte:
El pressupost base de licitació d’aquestes empreses (Grup A) per 1 any més 1 de possible pròrroga és de 4.989.967,82€ (IVA exclòs).
 
Grup B, empreses que es poden adherir durant l’execució del contracte: 
El pressupost base de licitació d’aquestes empreses (Grup B) per 1 any més 1 de possible pròrroga és de 10.000.000€ (IVA exclòs).
 
El pressupost base total de la licitació (Grup A+B) és de 14.989.967,82€ (IVA exclòs).
 
B.- Durada del contracte: El termini de durada inicial del contracte serà d'1 any iniciant-se l’execució a la formalització del contracte, excepte per alguns dels CUPS que s’indicaran a l’Annex I que s’incorporaran en la data indicada també a l’Annex I, quan finalitzi el contracte que tenen vigent actualment.
 
El contracte podrà ser objecte d'1 pròrroga anual des de la finalització de l’any inicial.
 
C.- Presentació d'ofertes:
 
- Data límit de presentació d'ofertes: 10 de març de 2023   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres
 
D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRPC) de la Cambra
 
E.- Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada
 
F.- Divisió en lots: L’objecte del contracte es composa de 2 lots i 3 sublots:
 
Lot Descripció Sublot Tarifa
Lot 1 Electricitat Alta Tensió 1.1 6.1TD
Lot 2 Electricitat Baixa Tensió 2.1 3.0TD
2.2 2.0TD

 

El licitador haurà de presentar una sola oferta amb els dos lots.
 
S'adjunten com a documents:
 
 
 
 
 
 
 
G.- Data de publicació: 3 de febrer de 2023