Licitació per a la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació, dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) - Convocatòria març 2020

D’acord amb l’article 9 i la disposició derogatòria única del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, amb efectes 1 de juny de 2020 es reprèn el còmput del termini per a la presentació d’ofertes d’aquesta licitació, essent la nova data límit de presentació d’ofertes el 6 de juliol de 2020 i la data prevista per a la celebració de la sessió pública d’obertura de proposicions el 9 de juliol de 2020.

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 200/2020

A.- Pressupost màxim de la contractació: 212.325€ pel total del contracte 

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: Dilluns 6 de juliol de 2020   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

C.- Tramitació: Ordinària

D.- Procediment: Obert

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

E.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dijous 9 de juliol de 2020, 12:00h

F.- Data de publicació: 12 de març de 2020


Licitació per a la contractació del servei de corredoria per a les assegurances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 194/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 194/2020

A.- Pressupost màxim de licitació: 203.400€ (IVA exclòs) per l’import total del contracte

B.- Durada del contracte: 2 anys, prorrogable per un any més

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 12 de juny de 2020   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

F.- Divisió en lots: Sí

Desglossament

- LOT 1. Cobertures d’assegurances de danys materials. Grup 1 Immobles: 51.000€

- LOT 2. Cobertures d’assegurances d’obres d’art. Grup 2 Obres d’art: 27.000€

- LOT 3. Cobertures d’assegurances defensa jurídica i responsabilitat civil. Grup 3 Defensa jurídica; Responsabilitat Civil de l’Activitat; Responsabilitat Civil de Consellers i Directius: 69.600€

- LOT 4. Cobertures d’assegurances de danys personals. Grup 4 Accidents col·lectius; Assistència en viatges del col·lectiu Cambra: 55.800€

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Quadre de característiques

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex IV. Inventari obres d'art

G.- Data de publicació: 28 de maig de 2020