Licitació per a la contractació del subministrament del servei de manteniment i suport de la infraestructura tecnològica dels sistemes d'informació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 222/2021)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 222/2021

A.- Pressupost màxim de licitació: 880.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte més les possibles pròrrogues

B.- Durada del contracte: Dos anys des de la seva formalització. Transcorregut aquest període el contracte es podrà prorrogar any a any, amb un màxim previst de dos addicionals

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 26 de maig de 2021   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert, regulació harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 22 d'abril de 2021