Licitació pel contracte de serveis de comunicació i difusió dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 284/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 284/2023

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 72.000€ (IVA exclòs)

B.- Durada del contracte: Per la gestió, preproducció, producció i postproducció en l’organització de les activitats i de les actuacions de justificació i auditoria incloses al Conveni projectat amb la Generalitat de Catalunya la prestació efectiva del servei anirà des de la seva formalització i fins la data contemplada al conveni signat entre la Cambra i la Generalitat de Catalunya per dur-les a terme prevista pel 10 de novembre de 2023

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 12 d'abril de 2023   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

- Format: A través de tres sobres en format paper, que s’anomenaran Sobre 1, 2 i 3

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 28 de març de 2023
 

Licitació pel contracte del servei de gestió i promoció de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 280/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 280/2023

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 37.000€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte més les possibles pròrrogues

B.- Durada del contracte: El termini d’execució del contracte és des de la seva formalització, prevista per principis d’abril de 2023, fins al 31 de març de 2024.

Transcorregut aquest període, el contracte es podrà prorrogar un any més per acord de les parts.

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 3 de març de 2023   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

D.- Tramitació: Ordinària, d'acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRPC) de la Cambra

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de publicació: 16 de febrer de 2023
 

Licitació pel contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de les plantes 4 i 5 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 279/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 279/2023

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 243.000€ (IVA no inclòs)

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l’execució del contracte és des del dia 29 de maig al 9 de juny per a la planta 4 i del 19 de juny al 30 de juny per a la planta 5

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 15 de març de 2023   Hora: 13:00h

- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRPC) de la Cambra

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Proposta econòmica

- Annex II-2. Desglossament oferta econòmica

F.- Data de publicació: 24 de febrer de 2023 
 

Licitació pel contracte d'obres i equipaments audiovisuals del projecte per a la reforma de la planta 5 de l'edifici Diagonal, situat a l'Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 278/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 278/2023

A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 697.178,71€ (IVA no inclòs). La partida corresponent als treballs de transformació i d’instal·lacions d’edificis és de 682.414,82€ (IVA no inclòs) i la corresponent a la instal·lació d’equips audiovisuals i megafonia és de 14.763,89€ (IVA no inclòs)

B.- Durada del contracte: El termini màxim per a l’execució del contracte és de 14 setmanes des de la formalització d’aquest.

En relació a l'equipament audiovisual aquest període serà sense detriment dels terminis de garanties i manteniment recollits en el mateix plec.

De forma excepcional, es podrà demanar una pròrroga per al subministrament i instal·lació de l'equipament audiovisual, per un possible retard en l'entrega per part del fabricant/distribuidor. Aquesta pròrroga haurà de ser justificada documentalment.

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 6 de març de 2023   Hora: 13:00h

- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

- Serà obligatori per poder presentar oferta la visita de reconeixement de les característiques particulars tant de l’edifici com de l’execució de l’obra i el subministrament d’equipament audiovisual. Per visitar les instal·lacions de la Cambra, previ a la presentació de l’oferta, cada ofertant s’haurà de posar en contacte a través del telèfon 934 169 300 (extensió 5565) Sr. Julián Llorente, o bé del correu electrònic jllorente@cambrabcn.cat

El dia fixat per fer la visita a l’edifici serà el 17 de febrer. Les peticions de visita rebudes amb data posterior al 17 de febrer no podran ser ateses.

D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRPC) de la Cambra

E.- Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques   NOTA ACLARATÒRIA

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex II. Declaració visita edifici

- Annex IV. Proposta econòmica

- Annex VI. Documentació pel compliment de la certificació LEED

- Annex VII. Projecte executiu

F.- Data de publicació: 13 de febrer de 2023
 

Licitació per al contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el "Programa 45+". Anualitat 2023. Cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 275/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 275/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 264.870€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 27 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària, amb adjudicació sotmesa a condició suspensiva

D.- Procediment: Obert, harmonitzat

E.- Objecte: Prestació de serveis de realització de cursos de formació dins del "Programa 45+", anualitat 2023

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dijous 4 de maig de 2023, 13:00h

G.- Data de publicació: 22 de març de 2023 

                    

El programa 45+ compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació per a la contractació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 274/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 274/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 121.500€ (IVA no inclòs)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 5 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària 

D.- Procediment: Obert, no harmonitzat

E.- Objecte: Prestació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dimecres 12 d'abril de 2023, 11:30h

G.- Data de publicació: 21 de març de 2023 

                                         

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació per al contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023 (Exp. 269/2023)
 
Característiques del contracte
 

- Número d'expedient: 269/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 1.153.680€ (impostos inclosos)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 26 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària, amb adjudicació sotmesa a condició suspensiva 

D.- Procediment: Obert, harmonitzat

E.- Objecte: Prestació de serveis de formació dins del Pla de Capacitació del "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE), anualitat 2023

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dijous 4 de maig de 2023, 14:00h

G.- Data de publicació: 22 de març de 2023 

                                            

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació per a la contractació dels serveis de suport a la formació i prospectors d’empreses per al "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE).  Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu, període 2021-2027 (Exp. 268/2023)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 268/2023

A.- Pressupost màxim de contractació: 100.200€ (IVA no inclòs)

B.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 5 d'abril de 2023   Hora: 12:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

C.- Tramitació: Ordinària 

D.- Procediment: Obert, no harmonitzat

E.- Objecte: Prestació dels serveis de suport a la formació i prospectors d'empreses per al "Programa Integral de Cualificación y Empleo" (PICE)

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de clàusules tècniques

- Annex I. Declaració responsable complementària

- Annex III. Proposta econòmica

F.- Data de la sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques: Dimecres 12 d'abril de 2023, 13:00h

G.- Data de publicació: 21 de març de 2023 

                                            

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).
 

Licitació pel projecte Compra Agregada d'Energia de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 266/2023)

Característiques del contracte
 
- Número d'expedient: 266/2023
 
A.- Pressupost màxim de licitació: El pressupost base de licitació és el valor màxim estimat exclòs l’IVA del subministrament previst durant la vigència del contracte:
 
Grup A, empreses que ja consten adherides a l’inici del contracte:
El pressupost base de licitació d’aquestes empreses (Grup A) per 1 any més 1 de possible pròrroga és de 4.989.967,82€ (IVA exclòs).
 
Grup B, empreses que es poden adherir durant l’execució del contracte: 
El pressupost base de licitació d’aquestes empreses (Grup B) per 1 any més 1 de possible pròrroga és de 10.000.000€ (IVA exclòs).
 
El pressupost base total de la licitació (Grup A+B) és de 14.989.967,82€ (IVA exclòs).
 
B.- Durada del contracte: El termini de durada inicial del contracte serà d'1 any iniciant-se l’execució a la formalització del contracte, excepte per alguns dels CUPS que s’indicaran a l’Annex I que s’incorporaran en la data indicada també a l’Annex I, quan finalitzi el contracte que tenen vigent actualment.
 
El contracte podrà ser objecte d'1 pròrroga anual des de la finalització de l’any inicial.
 
C.- Presentació d'ofertes:
 
- Data límit de presentació d'ofertes: 10 de març de 2023   Hora: 13:00h
- Lloc: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres
 
D.- Tramitació: Ordinària d’acord amb les Normes Reguladores del Procediment de Contractació (NRPC) de la Cambra
 
E.- Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada
 
F.- Divisió en lots: L’objecte del contracte es composa de 2 lots i 3 sublots:
 
Lot Descripció Sublot Tarifa
Lot 1 Electricitat Alta Tensió 1.1 6.1TD
Lot 2 Electricitat Baixa Tensió 2.1 3.0TD
2.2 2.0TD

 

El licitador haurà de presentar una sola oferta amb els dos lots.
 
S'adjunten com a documents:
 
 
 
 
 
 
 
G.- Data de publicació: 3 de febrer de 2023