Licitació per a la contractació d'un auditor extern per a la verificació de les despeses del projecte europeu “Medusa” finançat pel Programa ENI CBC MED de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 198/2020)

Característiques del contracte

- Número d'expedient: 198/2020

A.- Pressupost màxim de licitació: 4.950€ (IVA exclòs) per la durada total del contracte

B.- Durada del contracte: 36 mesos des de la formalització del contracte

C.- Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació d'ofertes: 24 de febrer de 2020   Hora: 14:00h
- Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4ª planta - 08006 Barcelona

D.- Tramitació: Ordinària

E.- Procediment: Obert simplificat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

S'adjunten com a documents:

- Plec de clàusules particulars

- Plec de prescripcions tècniques

- Quadre de característiques 

- Annex I. Model de declaració responsable

- Annex II. Criteris d'adjudicació

- Annex III. Proposta econòmica

- Annex IV. Procediments dels auditors

F.- Data de publicació: 10 de febrer de 2020