Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 2017-2018.

Nota informativa sobre les Eleccions 2018 de setembre de 2017  

Descripció d'epígrafs 

Normativa d’aplicació

La normativa vigent i, per tant, d’aplicació en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Barcelona, és la següent: 

Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la que es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plenaris de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya 

Ordre ICT/990/2018, de 24 de setembre, per la que es modifica l’Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la que es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya 

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres, d’acord amb el que disposa el Decret 175/2018 que en deroga el títol primer 

Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya 

Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres

Llei 4/2014 d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació

Decret Llei 3/2017 de 27 de juny de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern 

Exposició del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s’ha exposat al públic en format electrònic.

El cens també ha estat disponible per a consulta a les delegacions i punts de servei de la Cambra de Barcelona.

El termini de consulta va transcórrer del dia 17 d’octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

ANUNCI A PREMSA sobre l’exposició pública del cens electoral de la Cambra de Barcelona 

EDICTE sobre l'aprovació i exposició del cens electoral de la Cambra de Barcelona

Reclamacions al cens

Els electors i les electores podran presentar reclamacions sobre la inclusió, omissió o errada de dades en el cens electoral.

Accediu al formulari de Reclamació

Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, avinguda Diagonal 452, en horari d’atenció al públic fins el 29 de novembre de 2017.

Obtenció de còpies del cens electoral

RESOLUCIÓ EMC/526/2018, de 20 de març, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Obtenció de còpies del cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per part dels i de les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates per sufragi dels electors i de les electores 

Els i les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates que estiguin interessats i interessades a conèixer les dades del cens electoral, hauran de formular una sol·licitud per escrit davant de la Cambra, en la qual ha de constar la declaració de l’interès legítim de la seva petició, pel fet d’estar considerant la presentació de la seva candidatura. Només podran accedir a les dades censals corresponents al grup i categoria i en què tinguin la condició d’elector o electora.

La informació sol·licitada conté la relació d’electors/es corresponent al vostre grup i categoria. L’esmentada informació ha estat obtinguda conforme a allò establert a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç i al Reglament UE 2016/679 respecte de les dades personals que s’hi puguin contenir. Se us adverteix que aquesta informació podrà ser utilitzada, única i exclusivament, amb finalitats d’informació del procés electoral per a la renovació del Ple de la corporació, no podent ser destinada a cap altra finalitat. En especial no es podrà comunicar, traspassar, vendre o modificar. Un cop transcorregut el termini electoral la informació que s’hagués facilitat haurà de ser destruïda.

Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona amb al finalitat de valorar i, en cas que es cregués oportú, atendre a la seva sol·licitud d’informació. Les vostres dades seran tractades en base al compliment de la llei 14/2002, no es preveu la seva comunicació a tercers i es conservaran durant tot el termini que s’hagi de conservar l’expedient electoral. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a: Cambra a Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org o lopd@cambrabcn.org.

La sol·licitud de les dades s’haurà de realitzar a les oficines de la Cambra, avinguda Diagonal 452-454, 08006 Barcelona (telèfon: 902 448 448).

Només es podrà facilitar informació sobre les dades del cens electoral que hagin estat exposades públicament.

- Les còpies del cens es lliuraran només en suport informàtic.

- L’obtenció de la primera còpia serà gratuïta.

Formulari de petició de llistes del cens electoral 

Nota: per a l’obtenció d’una segona còpia, serà d’aplicació la tarifa de preus per trams que es presenta a continuació:

Nombre de registres Preu € per registre
Fins a 1.000 0,10
De 1.001 a 5.000 0,09
De 5.001 a 10.000 0,08
De 10.001 a 15.000 0,07
De 15.001 a 20.000 0,06
De 20.001 a 25.000 0,05
De 25.001 a 30.000 0,04
De 30.001 a 35.000 0,03
De 35.001 a 40.000 0,02
De 40.001 en endavant 0,01
Aquests preus no inclouen el 21% d’IVA


El preu mínim fixat per a l’obtenció de segones còpies és de 100 euros + IVA.