Junta electoral

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
Seu: Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona

Constitució

En l’article 5 del Decret es preveu que la Constitució de la Junta Electoral es constitueixi en el termini màxim de vuit dies a comptar de la publicació de la convocatòria.

Composició

D’acord amb les disposicions abans esmentades del Decret 175/2018, en el seu article 46.1 disposa que “Les competències pròpies de la Junta electoral territorial, que preveu aquest Decret, les assumirà el Comitè executiu de la cambra, ...”

Funcionament, funcions i mandat

El funcionament i mandat es regula en els articles 6 i 7 del Decret 175/2018, que s’adaptaran, en aquest cas, a l’elecció específica de les empreses de major aportació voluntària.

"Article 6
Funcionament i mandat
6.1 Les sessions de les juntes electorals territorials les convoca la seva presidència o vicepresidència respectiva.
6.2 Per tenir vàlidament constituïda la Junta electoral es requereix l'assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, ...
6.3 Les citacions es faran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, d'acord amb el que estableixi la convocatòria. L'assistència és obligatòria, llevat de causa justificada.
6.4 La Junta electoral territorial també s'entén convocada i vàlidament constituïda quan s'hi trobin presents totes les persones membres i acceptin per unanimitat la seva constitució.
6.5 Els acords s'adopten per majoria de vots de les persones membres presents i, en cas d'empat, el vot de la presidència té caràcter diriment.
6.6 Contra els acords de la Junta electoral territorial es pot interposar recurs d'alçada davant l'òrgan tutelar.
6.7 El mandat de cada Junta electoral territorial es perllongarà fins a quinze dies després de finalitzat el procés electoral, una vegada constituïts els plens de les cambres que tingui adscrites.
6.8 A les juntes electorals territorials se'ls aplica supletòriament la normativa dels òrgans col·legiats.

Article 7
Funcions
Correspon a cada Junta electoral territorial:
a) Dirigir i supervisar el procés electoral i garantir-ne l'objectivitat i la transparència.
b) Revisar la documentació corresponent a les candidatures i resoldre les al·legacions formulades.
c) Proclamar els candidats i les candidates.
d) ...
e) Declarar electes els candidats i les candidates a proposta de les organitzacions empresarials i els candidats i les candidates en representació de les empreses de major aportació.
...”

Presentació de candidatures

Les candidatures per a cobertura de les vacants de membre del Ple de les empreses de major aportació voluntària, es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra corresponent, en horari d'atenció al públic.

La persona candidata haurà de lliurar a la Secretaria, d'acord amb l'article 18 del Decret electoral, la documentació requerida als formularis que cada cambra hagi elaborat.

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)
Les candidatures en representació de les empreses de major aportació voluntària es presentaran en el període comprès entre el 6 i el 26 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

El nombre de vacants a cobrir és d'una.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Manifestació de voluntat de presentació de la candidatura
2. Compromís d’aportació econòmica voluntària

3. Sol·licitud de certificat dels requisits d’elegibilitat cens i antiguitat
4. Model per a la presentació d’al·legacions
5. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
6. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació

Exposició de les candidatures

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

D’acord amb l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, el termini per l’exposició de les candidatures per a les empreses de major aportació voluntària tindrà lloc durant els dies 27 i 28 d'abril de 2021 en horari d’atenció al públic, on les podran examinar els candidats i candidates que es trobin en contesa per la mateixa vocalia o pels seus representants.

Presentació d’al·legacions

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

Segons l’article 18.2 del Decret electoral de la Cambra i en relació a l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, un cop finalitzat el període d’exposició de les candidatures, es podran presentar al·legacions a la mateixa Secretaria de la Cambra els dies 29 i 30 d'abril de 2021 fins les 14h.

Vista als candidats i candidates

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

Segons l’article 18.2 del Decret electoral de la Cambra i en relació a l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, es donarà vista els dies 3 i 4 de maig de 2021 fins les 14h, als candidats i les candidates de les al·legacions formulades i de les irregularitats que s’hagin advertit.

Lliurament de les candidatures a la Junta Electoral

D’acord amb el que disposa el Decret electoral a l’article 18.2 del Decret electoral i l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (14), el lliurament de les candidatures a la Junta Electoral s’efectuarà el dia 5 de maig de 2021.
 

Resolució d’al·legacions per la Junta Electoral

D’acord amb el que disposa l’article 18.2 del Decret electoral i l’article 49.2 del Reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (14), la Junta Electoral resoldrà les al·legacions formulades del dia 6 al 17 de maig de 2021.
 

Proclamació dels candidats i candidates

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

Segons l’article 18.2 del Decret electoral i en relació a l’article 49.2 del Reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, la proclamació dels candidats i candidates es durà a terme en el període comprès del dia 6 al 17 de maig de 2021.

Resultats

En representació de les empreses de major aportació voluntària