Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 2017-2018.

Nota informativa sobre les Eleccions 2018 de setembre de 2017  

Descripció d'epígrafs 

Exposició del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s’ha exposat al públic en format electrònic.

El cens també ha estat disponible per a consulta a les delegacions i punts de servei de la Cambra de Barcelona.

El termini de consulta va transcórrer del dia 17 d’octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

ANUNCI A PREMSA sobre l’exposició pública del cens electoral de la Cambra de Barcelona 

EDICTE sobre l'aprovació i exposició del cens electoral de la Cambra de Barcelona

Reclamacions al cens

Els electors i les electores podran presentar reclamacions sobre la inclusió, omissió o errada de dades en el cens electoral.

Accediu al formulari de Reclamació

Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, avinguda Diagonal 452, en horari d’atenció al públic fins el 29 de novembre de 2017.

Obtenció de còpies del cens electoral

RESOLUCIÓ EMC/526/2018, de 20 de març, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Obtenció de còpies del cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per part dels i de les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates per sufragi dels electors i de les electores 

Els i les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates que estiguin interessats i interessades a conèixer les dades del cens electoral, hauran de formular una sol·licitud per escrit davant de la Cambra, en la qual ha de constar la declaració de l’interès legítim de la seva petició, pel fet d’estar considerant la presentació de la seva candidatura. Només podran accedir a les dades censals corresponents al grup i categoria i en què tinguin la condició d’elector o electora.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona us garanteix que aquestes dades han estat tractades i obtingudes en compliment del que disposa la LOPD (Llei 15/1999) i recorda que únicament i exclusivament poden ser utilitzades amb finalitats d’informació del procés electoral, en estricte compliment de la prohibició legal de cedir, traspassar, vendre o modificar qualsevol de les dades personals que s’hi inclouen, havent de procedir a la seva destrucció un cop hagi transcorregut el termini electoral. En cap cas, la Cambra podrà incórrer en responsabilitat per l’ús indegut, il·lícit i de qualsevulla forma fraudulent que es realitzi per part dels receptors de les dades.

La sol·licitud de les dades s’haurà de realitzar a les oficines de la Cambra, avinguda Diagonal 452-454, 08006 Barcelona (telèfon: 902 448 448).

Només es podrà facilitar informació sobre les dades del cens electoral que hagin estat exposades públicament.

- Les còpies del cens es lliuraran només en suport informàtic.

- L’obtenció de la primera còpia serà gratuïta.

Formulari de petició de llistes del cens electoral

Nota: per a l’obtenció d’una segona còpia, serà d’aplicació la tarifa de preus per trams que es presenta a continuació:

Nombre de registres Preu € per registre
Fins a 1.000  0,10
De 1.001 a 5.000 0,09
De 5.001 a 10.000 0,08
De 10.001 a 15.000 0,07
De 15.001 a 20.000 0,06
De 20.001 a 25.000 0,05
De 25.001 a 30.000 0,04
De 30.001 a 35.000 0,03
De 35.001 a 40.000 0,02
De 40.001 en endavant 0,01
Aquests preus no inclouen el 21% d’IVA


El preu mínim fixat per a l’obtenció de segones còpies és de 100 euros + IVA.