Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

Nota informativa sobre les Eleccions 2019, de setembre de 2017  

Descripció d'epígrafs 

Normativa d’aplicació

La normativa vigent i, per tant, d’aplicació en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Barcelona, és la següent: 

Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la que es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plenaris de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya 

Ordre ICT/990/2018, de 24 de setembre, per la que es modifica l’Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la que es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya 

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres, d’acord amb el que disposa el Decret 175/2018 que en deroga el títol primer 

Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya 

Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres

Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació

Decret Llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern 

Resolució EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya 

Modificació de l'annex 4 de la resolució EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Ordre ICT/140/2019, de 14 de febrer, per la que es regulen les condicions per a l'exercici del vot electrònic en el procés electoral per a la renovació dels plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació

Exposició del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s’ha exposat al públic en format electrònic.

El cens també ha estat disponible per a consulta a les delegacions i punts de servei de la Cambra de Barcelona.

El termini de consulta va transcórrer del dia 17 d’octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

ANUNCI A PREMSA sobre l’exposició pública del cens electoral de la Cambra de Barcelona 

EDICTE sobre l'aprovació i exposició del cens electoral de la Cambra de Barcelona

Reclamacions al cens

Els electors i les electores podran presentar reclamacions sobre la inclusió, omissió o errada de dades en el cens electoral.

Accediu al formulari de Reclamació

Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, avinguda Diagonal 452, en horari d’atenció al públic fins el 29 de novembre de 2017.

Obtenció de còpies del cens electoral

RESOLUCIÓ EMC/526/2018, de 20 de març, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Obtenció de còpies del cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per part dels i de les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates per sufragi dels electors i de les electores 

Els i les aspirants a ser proclamats i proclamades candidats i candidates que estiguin interessats i interessades a conèixer les dades del cens electoral, hauran de formular una sol·licitud per escrit davant de la Cambra, en la qual ha de constar la declaració de l’interès legítim de la seva petició, pel fet d’estar considerant la presentació de la seva candidatura. Només podran accedir a les dades censals corresponents al grup i categoria i en què tinguin la condició d’elector o electora.

La informació sol·licitada conté la relació d’electors/es corresponent al vostre grup i categoria. L’esmentada informació ha estat obtinguda conforme a allò establert a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç i al Reglament UE 2016/679 respecte de les dades personals que s’hi puguin contenir. Se us adverteix que aquesta informació podrà ser utilitzada, única i exclusivament, amb finalitats d’informació del procés electoral per a la renovació del Ple de la corporació, no podent ser destinada a cap altra finalitat. En especial no es podrà comunicar, traspassar, vendre o modificar. Un cop transcorregut el termini electoral la informació que s’hagués facilitat haurà de ser destruïda.

Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona amb al finalitat de valorar i, en cas que es cregués oportú, atendre a la seva sol·licitud d’informació. Les vostres dades seran tractades en base al compliment de la llei 14/2002, no es preveu la seva comunicació a tercers i es conservaran durant tot el termini que s’hagi de conservar l’expedient electoral. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a: Cambra a Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org o lopd@cambrabcn.org.

La sol·licitud de les dades s’haurà de realitzar a les oficines de la Cambra, avinguda Diagonal 452-454, 08006 Barcelona (telèfon: 902 448 448).

Només es podrà facilitar informació sobre les dades del cens electoral que hagin estat exposades públicament.

- Les còpies del cens es lliuraran només en suport informàtic.

- L’obtenció de la primera còpia serà gratuïta.

Formulari de petició de llistes del cens electoral 

Nota: per a l’obtenció d’una segona còpia, serà d’aplicació la tarifa de preus per trams que es presenta a continuació:

Nombre de registres Preu € per registre
Fins a 1.000 0,10
De 1.001 a 5.000 0,09
De 5.001 a 10.000 0,08
De 10.001 a 15.000 0,07
De 15.001 a 20.000 0,06
De 20.001 a 25.000 0,05
De 25.001 a 30.000 0,04
De 30.001 a 35.000 0,03
De 35.001 a 40.000 0,02
De 40.001 en endavant 0,01
Aquests preus no inclouen el 21% d’IVA


El preu mínim fixat per a l’obtenció de segones còpies és de 100 euros + IVA.

Convocatòria de les eleccions

Resolució de la convocatòria de les eleccions 

Juntes electorals

Junta Electoral Territorial número 1
Seu: Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement.
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona

REGULACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL TERRITORIAL

Article 5
Constitució i composició
5.1 Les juntes electorals territorials es constituiran en el termini màxim de vuit dies a comptar de la publicació de la convocatòria.
5.2 Cada junta electoral territorial està integrada per:
a) Dos electors o electores en representació de les cambres en les juntes on el cens electoral del conjunt de cambres presents no superi els 100.000 electors, i quatre en els altres casos, una persona de les quals exercirà la presidència i una altra la vicepresidència.
Quan es tracti de persones jurídiques, aquestes han de facultar les persones físiques que les representen per a formar part de la Junta electoral, d'acord amb l'article 21 d'aquest Decret.
b) Una persona en representació de l'òrgan tutelar, que exercirà el càrrec de secretari o secretària. L'òrgan tutelar nomenarà també un/a suplent pels casos d'absència del seu representant.
5.3 En la seva composició s'impulsarà i fomentarà la participació de les dones.
5.4 En tot cas, les juntes electorals territorials comptaran amb l'assessorament en dret de les persones titulars de les secretaries de les cambres i podran demanar l'assistència tècnica del personal al servei de les corporacions públiques esmentades.
5.5 Les representacions dels electors i de les electores de les cambres a les respectives juntes electorals territorials seran elegits i elegides, mitjançant sorteig, entre una llista d'electors i d'electores a proposta del Ple de cada cambra, en nombre d'un mínim d'un/a per cada grup.
5.6 El sorteig es realitzarà en un acte públic presidit per una representació de l'òrgan tutelar el primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria, i en el mateix acte s'elegiran vuit suplents. La presentació com a candidat o candidata determinarà automàticament la renúncia a la condició de membre de la Junta electoral.
5.7 Les juntes electorals territorials tindran l'àmbit i les seus que determini la convocatòria d'eleccions.

Article 6
Funcionament i mandat
6.1 Les sessions de les juntes electorals territorials les convoca la seva presidència o vicepresidència respectiva.
6.2 Per tenir vàlidament constituïda la Junta electoral es requereix l'assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, un/a dels/de les quals ha de ser el/la representant de l'òrgan tutelar.
6.3 Les citacions es faran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, d'acord amb el que estableixi la convocatòria. L'assistència és obligatòria, llevat de causa justificada.
6.4 La Junta electoral territorial també s'entén convocada i vàlidament constituïda quan s'hi trobin presents totes les persones membres i acceptin per unanimitat la seva constitució.
6.5 Els acords s'adopten per majoria de vots de les persones membres presents i, en cas d'empat, el vot de la presidència té caràcter diriment.
6.6 Contra els acords de la Junta electoral territorial es pot interposar recurs d'alçada davant l'òrgan tutelar.
6.7 El mandat de cada Junta electoral territorial es perllongarà fins a quinze dies després de finalitzat el procés electoral, una vegada constituïts els plens de les cambres que tingui adscrites.
6.8 A les juntes electorals territorials se'ls aplica supletòriament la normativa dels òrgans col·legiats.

Article 7
Funcions
Correspon a cada Junta electoral territorial:
a) Dirigir i supervisar el procés electoral i garantir-ne l'objectivitat i la transparència.
b) Revisar la documentació corresponent a les candidatures i resoldre les al·legacions formulades.
c) Proclamar els candidats i les candidates.
d) Verificar el resultat de les eleccions dels representants de les organitzacions empresarials, en cas de ser necessari procedir a votació.
e) Declarar electes els candidats i les candidates a proposta de les organitzacions empresarials i els candidats i les candidates en representació de les empreses de major aportació.
En les eleccions per sufragi, declarar electes els candidats i les candidates, únicament en cas de ser els únics o les úniques per al lloc a cobrir.
f) Elegir, mitjançant sorteig, els candidats i les candidates que manquen quan el nombre dels que s'hi han presentat sigui inferior al de membres a elegir en les eleccions per sufragi dels electors i electores.
g) Resoldre, a proposta de la Secretaria General de la cambra, el nombre de meses electorals que es constitueixin dins cada col·legi i designar, mitjançant sorteig, els electors i electores que han de formar les meses electorals i els seus suplents.
h) Resoldre les al·legacions dels electors o electores designats per formar part de les meses.
i) Resoldre en alçada les reclamacions que es formulin davant les meses electorals, sens perjudici del que estableixi l'article 10.f) d'aquest Decret.

REGULACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Junta Electoral Central
Seu: Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement.
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona

Article 8
Constitució, àmbit i composició
8.1 La Junta Electoral Central amb àmbit territorial a tota Catalunya es constituirà en el termini de vuit dies a comptar des de la constitució de les juntes electorals territorials.
8.2 La Junta Electoral Central l'integren:
a) Els presidents i les presidentes de les juntes electorals territorials en representació dels electors i les electores.
b) Fins a cinc secretaris i secretàries de les cambres designats pel Consell General de Cambres, un/a dels/de les quals actuarà com a vicepresident o vicepresidenta i un/a altre/a com a secretari o secretària.
c) Un/a representant de l'òrgan tutelar, que exercirà la presidència. L'òrgan tutelar nomenarà un/a suplent per als casos d'absència del seu representant.
8.3 La Junta Electoral Central podrà convocar l'auditor o l'auditora del procés, que serà designat/ada per l'òrgan tutelant de les cambres.

Article 9
Funcionament i mandat
El règim de funcionament i la finalització del mandat de la Junta Electoral Central serà el mateix que preveu l'article 6 d'aquest Decret per a les juntes electorals territorials.

Article 10
Funcions
Correspon a la Junta Electoral Central:
a) Vetllar pel compliment de les garanties del vot per mitjans electrònics, d'acord amb l'article 24 d'aquest Decret.
b) Custodiar el vot electrònic mitjançant:
b.1) La verificació, a càrrec de l'auditor que preveu l'article 8.3 anterior, de l'adequació de les mesures
tècniques de custòdia dels vots emesos per part del proveïdor del servei de vot.
b.2) La custòdia de les claus de seguretat per a l'obertura de l'urna electrònica fins al moment de l'escrutini.
c) Procedir a l'escrutini dels vots, d'acord amb l'article 30 d'aquest Decret.
d) Verificar el resultat de les eleccions per sufragi dels electors i les electores, en cas de contesa electoral.
e) Declarar els candidats i les candidates electes en les eleccions per sufragi dels electors i de les electores, en cas de contesa electoral.
f) Resoldre les reclamacions dels electors i les electores referents a l'exercici del vot electrònic.

Col·legis electorals

Col·legi electoral número 1
Emplaçament: seu de la Cambra (avinguda Diagonal, 452, Barcelona)

Col·legi electoral número 2
Emplaçament: Delegació Barcelonès Nord (Polígon les Guixeres, s/n, Edifici BCIN, Badalona)

Col·legi electoral número 3
Emplaçament: Delegació Berguedà (carrer de Rafael Casanova, 6, Berga)

Col·legi electoral número 4
Emplaçament: Delegació Vallès Oriental (Camí del Mig, 22, Granollers)

Col·legi electoral número 5
Emplaçament: Delegació l'Hospitalet de Llobregat (Can Tries, 20, l'Hospitalet de Llobregat)

Col·legi electoral número 6
Emplaçament: Delegació Anoia (carrer del Born, 5, Igualada)

Col·legi electoral número 7
Emplaçament: Delegació Maresme (avinguda d'Ernest Lluch, 32, Mataró)

Col·legi electoral número 8
Emplaçament: Delegació Baix Llobregat (carrer de Laureà Miró, 350, Sant Feliu de Llobregat)

Col·legi electoral número 9
Emplaçament: Delegació Osona (carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5, Vic)

Col·legi electoral número 10
Emplaçament: Delegació Alt Penedès (plaça de l'Estació, 2, Vilafranca del Penedès)

Col·legi electoral número 11
Emplaçament: Delegació Garraf (plaça de la Vila, 11, Vilanova i la Geltrú)

Presentació de candidatures

Les candidatures a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, a proposta de les organitzacions empresarials, i a les empreses de major aportació voluntària, es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra corresponent, en horari d'atenció al públic.

La persona candidata haurà de lliurar a la Secretaria, d'acord amb els articles 11, 15 i 18 del Decret electoral, la documentació requerida als formularis que cada cambra hagi elaborat.

Per sufragi dels electors i les electores (40)
Les candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores es presentaran en el període comprès entre el dia 12 de febrer de 2019 i el dia 25 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Escrit de presentació de la candidatura
2. Sol·licitud del certificat dels requisits d’elegibilitat cens i Grup-Categoria i antiguitat
3. Model de poders especials
4. Model per a la presentació d’al·legacions
5. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
6. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)
Les candidatures en representació de les empreses de major aportació voluntària es presentaran en el període comprès entre el dia 12 de febrer de 2019 i el dia 25 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Manifestació de voluntat de presentació de la candidatura
2. Compromís d’aportació econòmica voluntària
3.
Model de poders especials
4. Sol·licitud de certificat dels requisits d’elegibilitat cens i antiguitat
5. Model per a la presentació d’al·legacions
6. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
7. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació 

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)
Les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials es presentaran en el període comprès entre el dia 12 de febrer de 2019 i el dia 25 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Preguntes freqüents

Model de documents de presentació de la candidatura

1. Presentació de la candidatura
2. Model per a la presentació d’al·legacions
3. Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
4. Desistiment de la candidatura després del termini de proclamació 

Exposició de les candidatures

Per sufragi dels electors i les electores (40)

D’acord amb l’article 12.1 del Decret electoral, finalitzat el termini de presentació de les candidatures, aquestes i la seva documentació annexa romandran exposades a la Secretaria de la Cambra durant els dies 26 i 27 de febrer de 2019 en horari d’atenció al públic, on les podran examinar els candidats i candidates que es trobin en contesa per la mateixa vocalia o pels seus representants.

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

D’acord amb l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, el termini per l’exposició de la candidatura per a les empreses de major aportació voluntària tindrà lloc durant els dies 26 i 27 de febrer de 2019 en horari d’atenció al públic, on les podran examinar els candidats i candidates que es trobin en contesa per la mateixa vocalia o pels seus representants.

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

D’acord amb l’article 16.1 del Decret electoral, finalitzat el termini de presentació de les candidatures, aquestes i la seva documentació annexa romandran exposades a la Secretaria de la Cambra durant els dies 26 i 27 de febrer de 2019 en horari d’atenció al públic, on les podran examinar els candidats i les candidates o les organitzacions empresarials que hagin proposat candidatures.

Presentació d’al·legacions

Per sufragi dels electors i les electores (40)

D’acord amb l’article 12.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral, un cop finalitzat el període d’exposició de les candidatures, es podran presentar al·legacions a la mateixa Secretaria de la Cambra des del dia 28 de febrer fins l’endemà dia 1 de març a les 14h.

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

Segons l’article 18.2 del Decret electoral de la Cambra i en relació a l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, un cop finalitzat el període d’exposició de les candidatures, es podran presentar al·legacions a la mateixa Secretaria de la Cambra des del dia 28 de febrer fins l’endemà dia 1 de març a les 14h.

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

D’acord amb l’article 16.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral, un cop finalitzat el període d’exposició de les candidatures, es podran presentar les al·legacions pertinents a la mateixa Secretaria de la Cambra des del dia 28 de febrer fins l’endemà dia 1 de març a les 14h.

Vista als candidats i candidates

Per sufragi dels electors i les electores (40)

Atenent a l’article 12.2 del Decret electoral, es donarà vista del dia 4 de març al dia 5 de març fins les 14h, als candidats i les candidates de les al·legacions formulades i de les irregularitats que s’hagin advertit.

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

Segons l’article 18.2 del Decret electoral de la Cambra i en relació a l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, es donarà vista del dia 4 de març al dia 5 de març fins les 14h, als candidats i les candidates de les al·legacions formulades i de les irregularitats que s’hagin advertit.

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

Atenent a l’article 16.2 del Decret electoral, es donarà vista del dia 4 de març al dia 5 de març fins les 14h, als candidats, candidates i les organitzacions empresarials de les al·legacions formulades i de les irregularitats que s’hagin advertit, perquè dins del termini establert manifestin el que considerin convenient i esmenin els defectes esmenables.

Lliurament de les candidatures a la Junta Electoral

D’acord amb el Decret electoral de la Cambra i en virtut de l’article 12.3 pel que fa referència al sufragi dels electors i les electores (40); l’article 18.2 del Decret electoral de la Cambra i l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (14) i en base a l’article 16.3 del Decret electoral de la Cambra per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6), el lliurament de les candidatures a la Junta Electoral s’efectuarà el dia 6 de març de 2019.

Resolució d’al·legacions per la Junta Electoral

D’acord amb el Decret electoral de la Cambra i en virtut de l’article 12.4 pel que fa referència al sufragi dels electors i les electores (40); l’article 18.2 del Decret electoral de la Cambra i l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç per a les empreses de major aportació voluntària (14) i en base a l’article 16.4 del Decret electoral de la Cambra per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6), la Junta Electoral resoldrà les al·legacions formulades del dia 7 de març al dia 18 de març de 2019.

Proclamació dels candidats i candidates

Per sufragi dels electors i les electores (40)

Atenent a l’article 13.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, la proclamació dels candidats i candidates es durà a terme per la Junta Electoral en el període comprès entre el dia 7 de març i el dia 18 de març de 2019.

Candidatures proclamades (40)

Desistiments de candidatures (40)

Formulari de sol·licitud d’incorporació d’imatge i enllaç al nom de la candidatura (40)

Per a les empreses de major aportació voluntària (14)

Segons l’article 18.2 del Decret electoral de la Cambra i en relació a l’article 49.2 del reglament del règim interior de la Cambra de Comerç, la proclamació dels candidats i candidates es durà a terme en el període comprès entre el dia 7 de març i el dia 18 de març de 2019.

Candidatures proclamades i declarades electes (14)

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

Atenent a l’article 17.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, la proclamació dels candidats i candidates es durà a terme per la Junta Electoral en el període comprès entre el dia 7 de març i el dia 18 de març de 2019, i en cas que es presenti una llista única, la declararà electa sense necessitat de votació.

Candidatures proclamades (6)

Nomenament d'interventors i d'interventores

- Sol·licitud de credencial de nomenament dels interventors i de les interventores per a les votacions per sufragi dels electors i de les electores i de les OOEE.

Per sufragi dels electors i les electores (40)

D’acord amb l’article 27.1 del Decret 175/2018, els candidats i candidates proclamats podran designar una persona interventora per cada col·legi electoral, fins cinc dies abans de la data de la votació (data límit per designar interventors el 30 d’abril). La sol·licitud de designació d’aquestes persones es farà davant la persona titular de la Secretaria de la cambra.

Nota: No podran ser interventores les persones candidates o qui n'ostenti la seva representació i figuri a les candidatures.

Credencial de nomenament d'interventors/es

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)

D’acord amb l’article 32.1 del Decret 175/2018, les organitzacions empresarials, la llista de les quals hagi estat proclamada, podran designar una persona interventora per cada col·legi electoral fins cinc dies abans de la data de votació (data límit per designar interventors el 29 de maig). La sol·licitud de designació de les persones interventores es farà davant la persona titular de la Secretaria de la cambra.

Credencial de nomenament d'interventors/es

Votacions

Per sufragi dels electors i de les electores (40)

En cas de contesa electoral, les persones electores emetran el seu vot per mitjans electrònics, bé de forma remota, o bé de forma presencial en el col·legi electoral corresponent.

La persona que emeti el vot per mitjans electrònics de forma remota no podrà votar posteriorment de forma presencial al col·legi electoral en aquell mateix grup, categoria i, si s'escau, subcategoria.

PERÍODE DE VOTACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE FORMA REMOTA: De les 9h del dia 2 de maig a les 9h del dia 7 de maig de 2019 (veure relació de certificats admesos).

PERÍODE DE VOTACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE FORMA PRESENCIAL EN ELS COL·LEGIS ELECTORALS: el dia 8 de maig de 2019 de les 10h a les 18h (veure relació de col·legis electorals).

6.1 Votació per mitjans electrònics de forma remota

La votació per mitjans electrònics de forma remota per elegir, per sufragi dels electors i les electores, les persones membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya d'acord amb l'article 25 del Decret electoral, començarà el dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dia 7 de maig de 2019, a les 9:00 hores.

Aquest sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una adreça URL habilitada a l'efecte a la pàgina web de cadascuna de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Els certificats digitals admesos per a l'exercici del vot per mitjans electrònics de forma remota en els quals cada grup i categoria i, si s'escau, subcategoria, podrà votar als seus representats, són els que es publiquen a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Les persones electores, en el transcurs del procés de votació per mitjans electrònics de forma remota, comptaran amb un servei d'atenció a l'usuari de la plataforma habilitada a l'efecte, per tal que, si s'escau, puguin resoldre qualsevol incidència tècnica que puguin tenir. La informació i les dades de contacte d'aquest servei restaran a disposició de les persones electores a la pàgina web de cada una de les cambres.

6.2 Votació per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi electoral

La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc, per a totes les cambres, el dia 8 de maig de 2019, de 10.00 hores a 18.00 hores, sense interrupció, al/s col·legi/s electoral/s de la demarcació de la cambra corresponent, que disposaran del cens de tota la demarcació de la cambra, en format electrònic.

Els electors i les electores persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la Mesa els identifiqui amb el seu DNI o passaport vigent, els registri i els doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol ús.

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, d'acord amb la normativa vigent, podran emetre el seu vot de forma presencial al col·legi electoral, mitjançant el seu representant, després que la Mesa electoral les identifiqui, les registri i els hi doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol ús. Els representants de les persones jurídiques, a més a més del DNI o passaport vigent, hauran de presentar el poder de representació corresponent.

En aquells supòsits en els quals els electors i les electores, en el moment d'adreçar-se davant la Mesa electoral, tinguin algun tipus d'incidència per identificar-se, registrar-se o obtenir l'accés per emetre el seu vot abans d'haver obtingut la clau d'accés a la votació, podran presentar una reclamació per escrit davant la presidència de la Mesa, que la resoldrà a l'acte. Aquesta resolució es podrà apel·lar en el termini de dos dies davant la junta electoral territorial corresponent.

6.3 Reclamacions dels electors i electores en l'exercici del vot electrònic

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l'exercici del vot electrònic de forma remota podran formular-se davant la Junta Electoral Central a partir del dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dia de les votacions de forma presencial amb el tancament dels col·legis electorals.

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l'exercici del vot electrònic de forma presencial es podran formular durant aquest mateix dia de votacions i fins el tancament dels col·legis electorals.

Aquestes reclamacions poden presentar-se, preferentment, per mitjans electrònics mitjançant el Canal Empresa de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, o en suport paper a la seu de la Junta Electoral Central en horari d'atenció al públic, o bé davant la Mesa electoral corresponent abans del tancament dels col·legis electorals.

A proposta de les OOEE (6)

LES VOTACIONS A PROPOSTA DE LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS TINDRAN LLOC EL 5 DE JUNY DE 2019 DE LES 10 A LES 14H A LA SEU DE CADA CAMBRA

7- Votació dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials

Les votacions dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials, en el cas d'aquelles cambres en les quals es proclami més d'una llista i en el supòsit d'existència de contesa electoral a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, d'acord amb els articles 31.1 i 31.2 del Decret electoral, tindran lloc el dia 5 de juny de 2019.

No obstant, en els supòsits en els quals es proclami més d'una llista però no hagi existit contesa electoral –a cap grup, categoria, i si s'escau, subcategoria- a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, les votacions dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions empresarials tindran lloc en el termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acta de la junta electoral territorial a la que es refereix l'article 13.6 del Decret electoral, i on es reflectirà la declaració de les persones electes. Donat aquest supòsit, l'òrgan tutelar assenyalarà el dia per dur a terme la votació.

En ambdós casos, la votació es durà a terme a la seu de cada cambra en horari de 10.00 hores a 14.00 hores, on estaran disponibles les paperetes normalitzades per a l'exercici del vot.

Constitució del Ple i elecció dels càrrecs del Comitè Executiu

Dilluns, 17 de juny de 2019, a la Casa Llotja de Mar es va constituir el nou Ple de la Cambra i es va procedir a l'elecció del President i dels altres càrrecs del Comitè Executiu. Amb aquesta elecció finalitza el procés electoral de renovació dels òrgans de govern de la Cambra i s'inicia el nou mandat.

Constitució del Ple

Comitè Executiu