Per exercir les seves funcions i competències, i per a desenvolupar la seva activitat, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona s’ha dotat d’una organització interna. En aquest apartat podeu trobar informació relativa a la organització i la gestió de la Corporació, així com a les seves seus, oficines i delegacions. 

Seus, oficines i Cambres territorials

D’acord amb l’article 10 de la Llei 14/2002, les cambres poden crear delegacions i oficines en llur respectiu àmbit territorial. Per oferir proximitat a les empreses de tota la seva demarcació, la Cambra de Barcelona suma a les seus central i institucional de Barcelona una xarxa de 10 Cambres territorials i 2 punts de servei

Estructura de gestió

Vegeu l’Organigrama de la Cambra de Comerç de Barcelona.  

D’acord amb l’article 21 del Reglament de Règim Interior de la Cambra, les funcions del director/a gerent de la Cambra són les següents: 

a) Gestió de l’execució dels acords dels òrgans de govern de la Cambra, de conformitat amb les instruccions que rebi.

b) Representació del president/a quan aquest així ho determini i es tracti de facultats merament executives.

c) Direcció de tot el personal retribuït.

d) Direcció de tots els serveis de la Cambra, del funcionament dels quals és responsable davant del Ple.

L’actual directora gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona és la Sra. Eva Borràs i Balcells, nomenada pel Ple de la Cambra en sessió del 17 de novembre de 2021.  

D’acord amb l’article 25 del Reglament de Règim Interior de la Cambra, les funcions del secretari/ària general de la Cambra són les següents: 

a) Vetllar, amb independència de criteri, per la legalitat dels acords dels òrgans de govern i fer, quan escaigui, els advertiments pertinents, deixant-ne constància a les actes, els informes i els documents corresponents.

b) Assistir com a Secretari/ària, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats de la Cambra; redactar i signar les actes de les sessions del Ple i del Comitè Executiu i les altres que corresponguin a actuacions de caràcter corporatiu, i certificar, quan calgui, els acords corporatius.

c) Prestar assistència i assessorament al Ple, al Comitè Executiu i al President/a per al bon exercici de les seves funcions.

d) Dirigir l'oficina de Secretaria, custodiar l'arxiu de la Corporació i dur el Registre de signatures d'assistència al Ple i al Comitè Executiu, el de documents i correspondència i el cens electoral. 

L’actual secretari general de la Cambra de Comerç de Barcelona és el Sr. Xavier Coronas i Guinart, nomenat pel Ple de la Cambra en sessió del 25 de maig de 2017.

Retribució d’alts càrrecs

Transcripció de l’apartat de retribució d’alts càrrecs que la Cambra de Comerç de Barcelona inclou en els apartats 20.2 i 20.3 de la seva Memòria dels Comptes Anuals relativa a l’exercici 2016:

D’acord amb l’article 35.3 de la llei 4/2014, les cambres “harán públicas las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables respectivos, así como las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en su cargo por cualquier causa”.

D’acord amb l’article 4.2 de la llei 19/2014, del Parlament de Catalunya, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tenen la condició d’alts càrrecs:

c) Al servei dels altres organismes públics a què fa referència l’article 3, els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius dels dits organismes”

Òrgans de govern

D’acord amb el capítol II del reglament de règim interior de la Corporació, els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a.

L’article 6 del citat Reglament, defineix el Ple com l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra.

Així mateix, el Comitè Executiu, d’acord amb l’article 12 del reglament, és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra i està format pel President/a, el Vicepresident/a primer/a, el Vicepresident/a segon/a, el Vicepresident/a tercer/a, el tresorer/a i set vocals.

El President/a, d’acord amb l’article 16 del Reglament, és un òrgan de govern de la Cambra, exerceix la representació d’aquesta i la presidència de tots els seus òrgans col·legiats, i és responsable de l’execució dels seus acords. 

Càrrecs directius

D’acord amb l’article 31 de la llei 14/2002 de les cambres catalanes, els càrrecs d’alta direcció són nomenats i cessats pel Ple de la Cambra a proposta del Comitè Executiu. A aquest efecte, s’entén com alta direcció de la Cambra els càrrecs de Director gerent i de Secretari general (articles 20 i 24 del Reglament de Règim Interior).

20.3. Informació sobre l’import dels sous, les dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l’exercici pels càrrecs d’alta direcció de la corporació durant el 2015. A efectes comparatius també s’inclouen els imports corresponents al 2014: 

  2016 2015
 Remuneracions 203.888 203.228
 Aportacions compromisos per pensions       100       100
 Assegurances de vida        54        62
 Tiquet Restaurant    1.785   1.649
 Prèstecs i bestretes    7.000          0

 

Els membres dels òrgans de govern de la corporació no reben cap tipus de remuneració ni de dietes per assistència a les reunions.

Conveni col·lectiu

La Cambra de Comerç de Barcelona disposa d’un conveni col·lectiu per als seus treballadors, el qual està inscrit amb el codi de conveni núm. 08014472012007 al Registre de convenis i acords col·lectius de treball. 

Conveni col·lectiu de treball de la Cambra de Comerç de Barcelona