Per exercir les seves funcions i competències, i per a desenvolupar la seva activitat, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona s’ha dotat d’una organització interna. En aquest apartat podeu trobar informació relativa a la organització i la gestió de la Corporació, així com a les seves seus, oficines i delegacions. 

Seus, oficines i Cambres territorials

D’acord amb l’article 10 de la Llei 14/2002, les cambres poden crear delegacions i oficines en llur respectiu àmbit territorial. Per oferir proximitat a les empreses de tota la seva demarcació, la Cambra de Barcelona suma a les seus central i institucional de Barcelona una xarxa de 10 Cambres territorials i 1 punt de servei

Estructura de gestió

Vegeu l’Organigrama de la Cambra de Comerç de Barcelona.  

D’acord amb l’article 21 del Reglament de Règim Interior de la Cambra, les funcions del director/a gerent de la Cambra són les següents: 

a) Gestió de l’execució dels acords dels òrgans de govern de la Cambra, de conformitat amb les instruccions que rebi.

b) Representació del president/a quan aquest així ho determini i es tracti de facultats merament executives.

c) Direcció de tot el personal retribuït.

d) Direcció de tots els serveis de la Cambra, del funcionament dels quals és responsable davant del Ple.

L'actual director/a gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona és 

D’acord amb l’article 25 del Reglament de Règim Interior de la Cambra, les funcions del secretari/ària general de la Cambra són les següents: 

a) Vetllar, amb independència de criteri, per la legalitat dels acords dels òrgans de govern i fer, quan escaigui, els advertiments pertinents, deixant-ne constància a les actes, els informes i els documents corresponents.

b) Assistir com a Secretari/ària, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats de la Cambra; redactar i signar les actes de les sessions del Ple i del Comitè Executiu i les altres que corresponguin a actuacions de caràcter corporatiu, i certificar, quan calgui, els acords corporatius.

c) Prestar assistència i assessorament al Ple, al Comitè Executiu i al President/a per al bon exercici de les seves funcions.

d) Dirigir l'oficina de Secretaria, custodiar l'arxiu de la Corporació i dur el Registre de signatures d'assistència al Ple i al Comitè Executiu, el de documents i correspondència i el cens electoral. 

L’actual secretari general de la Cambra de Comerç de Barcelona és el Sr. Xavier Coronas i Guinart, nomenat pel Ple de la Cambra en sessió del 25 de maig de 2017.

Retribució d’alts càrrecs

La retribució d’alts càrrecs s’inclou en els apartats 20.2 i 20.3  de l’Informe d’auditoria i Comptes Anuals de l’any corresponent, que es troba a l’apartat d’Informació econòmica.

Conveni col·lectiu

La Cambra de Comerç de Barcelona disposa d’un conveni col·lectiu per als seus treballadors, el qual està inscrit amb el codi de conveni núm. 08014472012007 al Registre de convenis i acords col·lectius de treball. 

Conveni col·lectiu de treball de la Cambra de Comerç de Barcelona