Projectes

Públics i Privats, d’Espanya i França, amb seguiment de les diferents fases (estudi, avant-projecte, redacció i projecte).

Segons pressupost.

Obres

Informació de les obres públiques i privades, d’Espanya i França, amb descripció de materials visats, memòries tècniques, documents d’obra...etc. Treballem amb informació oficial facilitada por el CGATE (Consejo General de Arquitectura Técnica).

Segons pressupost.

Estudis Business Intelligence

De licitacions (imports licitats per organisme, rànking d’adjudicataris, etc) i obres (estudis de visats, i memòries tècniques, prediccions, etc).

Segons pressupost.

Assessorament, formació i acompanyament a la licitació

  • Formació on line de la LCSP. Elements a valorar en les licitacions, expedients de contratació i normativa.
  • Resolució de dubtes i interpretació de criteris de solvència i adjudicació.
  • Revisió documentació per presentació d’ofertes i contingut.
  • Suport en l’ús de la plataforma de contratació.
  • Revisió i elaboración d’informes de baixa, subsanacions, recursos, alegacions...).
  • Acompanyament a reunions amb clients.
  • Suport per a habilitar-se davant les AAPP per poder licitar (ROLECE, RELI, etc.).


Corporama

Eina d’inteligencia comercial, amb una bb.dd. de més de 2,8 milions d’empreses a Espanya i més de 9 milions d’empreses a França.

Segons pressupost.
 

Consulta altres ofertes