La Cambra a

La Cambra de Comerç de Barcelona estableix relacions sistemàtiques amb empreses, organismes camerals, entitats i administracions per desplegar la seva funció de foment de la competitivitat de les empreses, i de defensa dels seus interessos.

Àmbits d’influència

En l’àmbit territorial, la Cambra de Comerç de Barcelona estableix els canals i acords necessaris per garantir l’acompliment de la funció institucional que té assignada per llei amb entitats municipals i comarcals de la seva demarcació territorial, així com amb entitats autonòmiques, estatals i internacionals.

Respecte al seu àmbit sectorial d’influència, la Corporació representa i s’adreça a empreses de serveis, industrials i de la construcció:

Serveis

- Comerç a l’engròs i al detall; reparacions
- Transport i emmagatzematge
- Hostaleria
- Activitats administratives i serveis auxiliars
- Informació i comunicacions
- Activitats financeres i d’assegurances
- Activitats immobiliàries
- Activitats professionals, científiques i tècniques
- Educació
- Activitats sanitàries i de serveis socials
- Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
- Altres serveis

Indústria i energia

- Indústries manufactureres
- Subministraments
- Indústries extractives

Construcció

Cambra Barcelona vol contribuir a reforçar els set sectors en els quals Catalunya manté avantatges competitius, d’acord amb l’agenda RIS3 i amb la importància concedida a la implicació de tots els actors del sistema en l’estratègia Europa 2020: Indústria alimentària; Indústries de la química, energia i recursos; Sistemes industrials; Indústria del disseny; Indústries de la mobilitat sostenible; Indústries de la salut i ciències de la vida; Indústries culturals i basades en l'experiència.

Matèries de relació interinstitucional

La Cambra de Comerç de Barcelona estableix instruments de col·laboració amb ens públics i privats per articular interessos empresarials de naturalesa diversa:

- Interessos generals de les empreses, transversals a tots els sectors d’activitat econòmica, com ara l’evolució econòmica, les infraestructures, l’energia, les finances, la internacionalització, la innovació, les noves tecnologies, els recursos humans i la responsabilitat social i mediambiental.  
- Interessos permanents de sectors d’activitat en concret, entre els quals destaquen la indústria, el comerç, el turisme i el transport. 
- Interessos conjunturals destacables en un determinat moment, per exemple per un canvi de llei o un mercat internacional que ofereix noves oportunitats de negoci, que poden  comportar la intensificació de les relacions amb les organitzacions d’aquell àmbit específic. 

Capital relacional

Les relacions que la Corporació estableix de forma autònoma i en col·laboració amb organitzacions públiques i privades constitueixen un valuós capital al servei de les empreses.

La presència de la Cambra de Barcelona s’articula a la seva Demarcació territorial de referència, a les organitzacions participades que conformen el Grup Cambra, a la Xarxa cameral a la qual participa i, en definitiva, al conjunt d’entitats amb les quals manté relacions institucionals.