Instrument d’expressió de l’opinió de les empreses

En tant que corporacions de dret públic representatives dels interessos econòmics generals dotades de plenitud subjectiva en agrupar la totalitat dels agents econòmics, les cambres som l’instrument institucional natural d’expressió de l’opinió dels empresaris.

Cambra de Barcelona és l’ens d’interrelació institucional entre les administracions públiques i el món empresarial que ha de ser necessàriament escoltat en aquells assumptes que afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

Els òrgans consultius de la Corporació són els vocals consultors, el consell assessor, les comissions consultives i els grups de treball.