Servei d’alertes

Licitacions, adjudicacions, contractes menors, negociats, acords marc, etc.

Àmbit Catalunya: des de 250€ / any
Àmbit nacional: des de 350€ / any 

Període de proves gratuït: 1 mes

  • Cerca per paraules clau, CPV, acotament per poblacions/comarques/províncies i per límit pressupostari.
     
  • Assessorament en línia: en dubtes a l'hora de presentar ofertes o dubtes en preparació de documentació de la licitació.
     

Consulta altres ofertes