El perquè de l’economia circular

El concepte ‘economia circular’ engloba el conjunt d’empreses, projectes i iniciatives que utilitzen una economia sostenible, l’objectiu de la qual és mantenir el valor dels productes, materials i recursos en el cercle econòmic durant el major temps possible.

L’economia circular es dirigeix tant als actors públics encarregats del desenvolupament sostenible i del territori, com a aquelles empreses que busquen resultats econòmics, socials i ambientals, i també a la societat en general. Alguns dels seus principis són:

- Optimitzar els recursos.
- Avantposar l’ús a la possessió, pagant pel servei i no pel producte.
- Promoure la reparació de productes, donant-los una nova vida.
- Fomentar el reciclatge de materials que es troben en els residus.
- Aprofitar energèticament els residus que ja no poden ser reciclats.
- Preservar el capital natural, equilibrant els fluxos de recursos renovables. 

Entre els molts beneficis ambientals que aporta, l’economia circular contribueix a disminuir l’ús dels recursos, reduir la producció de residus i limitar el consum d’energia. A més, també pot generar ocupació en el conjunt del territori.

La Cambra de Barcelona impulsa projectes per promoure la sostenibilitat en diversos sectors. En el sector turístic, per exemple, gestiona el distintiu de compromís en turisme sostenible “Biosphere commited company” i participa en el projecte europeu LIFE CLINOMICS per oferir recursos tècnics i metodològics d’anticipació al canvi climàtic.