Personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar

Integrada per totes les empreses en condició d’electors, la Corporació disposa d’autonomia d’actuació i econòmica, sens perjudici de la tutela de la Generalitat i de la fiscalització superior per la Sindicatura de Comptes.

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona de 2021 

Sistema electoral garantista

La Cambra de Barcelona és una corporació amb estructura i funcionament democràtic.

Els òrgans de govern de les cambres integren el Ple, el Comitè Executiu i el President o Presidenta.

Els electors són les empreses censades a la demarcació de la Cambra. Es corresponen amb 52 persones naturals o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial, als quals se sumen 6 persones proposades per les organitzacions empresarials intersectorials i territorials més representatives, així com les 2 empreses de major aportació voluntària en la demarcació de la Cambra.

ANUNCI pel qual es fa pública la nova composició dels òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Barcelona

El procediment i el règim electoral de Cambra parteix del principi de garantia del dret dels electors a escollir lliurement llurs representants per tal de formar la representativitat dels interessos generals i la plenitud subjectiva que caracteritzen les cambres.

Òrgan de govern i representació
Òrgan de gestió
Òrgan de representació