Promoció permanent

Per assolir els objectius definits, Cambra Barcelona estructura amb altres entitats relacions de col·laboració amb voluntat de permanència per la via de participar en els seus òrgans de govern. Entre aquestes, destaquen les entitats que la Corporació ha contribuït a promoure decididament, conformant un grup d’una dotzena d’entitats participades per Cambra Barcelona.

Amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, BCD lidera activitats que contribueixen a la valorització del disseny com a motor de canvi per al desenvolupament sostenible en el camp econòmic, social i cultural, i promou Barcelona com a referent internacional en disseny i innovació. 

Societat participada per 22 cambres espanyoles que comercialitza bases de dades d'informació empresarial d'abast estatal.

Societat participada per la Cambra, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que té com objectiu gestionar i executar l'ampliació del recinte de la Fira de Barcelona - Gran Via.
Constituïda per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, Fira Barcelona és una plataforma d'activitat i promoció econòmica al servei de les empreses i la seva projecció internacional.
La finalitat principal de la Fundació Barcelona Promoció és promoure la imatge de Barcelona en els àmbits nacional i internacional a través de l'impuls d'iniciatives o activitats encaminades a potenciar Barcelona en el camp econòmic (comercial, industrial, turístic), cultural i esportiu, el manteniment dels contactes i la col·laboració necessària amb altres organismes i institucions que tinguin finalitats anàlogues a les desenvolupades per la Fundació.
Entitat sense afany de lucre que treballa pel lideratge i compromís empresarial en la lluita contra el canvi climàtic.
Gestió i Promoció Aeroportuària (GPA) és una empresa de consultoria aeroportuària i màrqueting per companyies aèries, aeroports i institucions que ofereix coneixements i competències en el sector de l’aviació, incloent projectes d’estratègia comercial, planificació territorial, desenvolupament de rutes, càrrega aèria, màrqueting aeroportuari, anàlisi i investigació de mercats.
Cambra de Barcelona i Leitat són patrons d’aquesta fundació privada que va néixer amb l'objectiu d'aportar valor tecnològic a les empreses i entitats. Ofereix solucions globals a les necessitats d'innovació tecnològica, atenent cada un dels passos de la cadena de valor: des de la fase de recerca fins la fase de comercialització, passant pel desenvolupament i la protecció.
La Llotja de Cereals de Barcelona és el servei especial que la Cambra de Barcelona té establert amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per a la realització de les operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d'oferta i de demanda de cereals i altres productes cotitzables a la Llotja de Cereals.
La Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic és el servei especial que la Cambra Barcelona té establert per a la realització de les operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d'oferta i de demanda, relacionades amb els sectors agroalimentari, ramader i forestal. 
El Mercat Carni-ramader i Avícola és el servei especial que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona té establert per reunir, al menys un cop per setmana, a comerciants, industrials, agents comercials i altres possibles operadors relacionats amb els sectors carni, ramader i avícola per a la realització de les operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d’oferta i de demanda, referides als sectors esmentats.
Una iniciativa conjunta de la Cambra de Barcelona, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Il·lustre Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi Notarial de Barcelona en el marc de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge creada a tal efecte, el Tribunal Arbitral de Barcelona treballa per a la resolució de controvèrsies por una via diferent de la jurisdicció ordinària.

Turisme de Barcelona és un consorci dedicat a la promoció de la ciutat de Barcelona com a destinació turística, participat per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció. El consorci duu a terme accions de promoció, difusió i comercialització en els principals mercats emissors del món i s'adreça als diferents segments del mercat turístic. També dóna al sector turístic de la ciutat la possibilitat de participar activament en les seves promocions, intervenir en la prestació de serveis i presentar els productes propis davant la demanda internacional.