Funcionen les organitzacions matricials?

Existeixen diverses tipologies d’estructures empresarials: d’una banda hi ha aquelles que es basen en projectes independents entre si; d’altra, les que divideixen la feina en funcions o especialitzacions. Un tercer tipus són les organitzacions matricials, les quals assignen especialistes de diferents departaments funcionals perquè treballin en un o més projectes dirigits per un gerent de projecte.

Es tracta d’un model que permet augmentar notablement la productivitat de les empreses, ja que es creen equips multidisciplinaris i els professionals poden treballar de manera flexible en diversos projectes. Un altre avantatge de l’organització matricial és que afavoreix la creació de sinèrgies professionals, l’agilització de processos i la compartició d’informació i recursos entre les diferents àrees de l’empresa, enriquint així el seu talent.

Per tal que aquesta col·laboració sigui efectiva serà imprescindible que existeixi una comunicació fluïda, clara i transparent entre tots els membres, especialment entre les persones que ocupen càrrecs amb responsabilitat a nivell funcional o operatiu. El treball en equip resultarà clau, doncs, pel bon funcionament de l’organització.

El Programa de Direcció Estratègica de Pimes de la Cambra de Barcelona aborda aquesta i altres qüestions de política d’empresa, ajudant empresaris i directius a conèixer tendències en el món dels negocis i a prendre decisions de manera raonada i creativa, contribuint a crear valor a les organitzacions.