Riscos laborals: cap a una cultura preventiva

La prevenció de riscos laborals té com a objectiu protegir el treballador dels perills derivats de la seva feina. Una bona actuació en prevenció de riscos laborals implica evitar o minimitzar les causes dels accidents i les malalties professionals mitjançant el foment d’una cultura preventiva a les empreses i organitzacions.

La prevenció és tant un dret dels treballadors com també una obligació de l’empresa. Així doncs, qualsevol empresari que compti amb un o més treballadors al seu càrrec està obligat a vetllar per la seva seguretat, en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La gestió de la prevenció de riscos laborals implica unes obligacions generals bàsiques que cal tenir en compte:

- Informar els treballadors dels riscos i mesures preventives del seu lloc de treball, així com de les mesures d’emergència i evacuació.
- Formar els treballadors en matèria preventiva relacionada amb el seu lloc de treball.
- Oferir als treballadors la possibilitat de realitzar reconeixements mèdics a càrrec de l’empresa.
- Documentar i dur a terme una planificació de l’activitat preventiva.

En col·laboració amb la Universitat de Vic, la Cambra de Barcelona promou el Postgrau en relacions laborals i gestió de persones. Es tracta d’una formació integral dels professionals encarregats de gestionar persones i/o dissenyar l'estratègia de RH d'una Pime. La durada és de 150 hores i es realitza els divendres i dissabtes al matí a la seu de l'Avinguda Diagonal de la Cambra.