Consulta del Cens electoral

Aquí podeu consultar si formeu part del cens electoral de la Cambra, tenint en compte que aquest cens és el darrer cens electoral aprovat corresponent a l’exercici 2021 i que serà vigent fins a l’aprovació del nou cens que s’elaborarà per a l’exercici 2022.

Compliu les condicions per formar part del cens electoral de la Cambra?

                                         

Per fer la vostra consulta al cens podeu accedir aquí:

Formen part del cens de la Cambra les persones físiques i jurídiques que duguin a terme alguna de les activitats incloses en la relació d’activitats abans esmentada i tinguin la seva activitat o domicili en algun dels municipis que formen part de la demarcació territorial de la Cambra.

El cens electoral de la Cambra està classificat en grups d’activitat subclassificats, si escau, en categories i subcategories, que corresponen a l’agrupament d’activitats dins de cada grup.

El nombre de representants de cada grup correspon a la importància econòmica d’aquell conjunt d’activitats en el territori de la Cambra.

Podeu consultar aquí els representants actuals al Ple de la Cambra de cada grup i, si escau, categoria i subcategoria: