Per fer front als danys econòmics i socials provocats per la pandèmia del coronavirus i donar suport a la recuperació econòmica a Europa, la Comissió Europea impulsa un nou programa anomenat Next Generation EU, dotat amb un pressupost extraordinari de 750.000 milions d’euros.

L’instrument amb més dotació pressupostària dins el Next Generation EU és l’anomenat Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que comptarà amb 672.500 milions d’euros, dels quals 312.500 milions d’euros seran en forma de subvencions i 360.000 milions seran préstecs.

Aquests ajuts serviran per finançar programes de reformes i inversions públiques en els països més afectats per la crisi. En el cas d’Espanya, es preveu que rebrà 140.000 milions d’euros, repartits entre 72.700 milions d’euros en subvencions i 67.300 milions d’euros en crèdits.

Per optar a rebre aquests fons, els Estats membres han d’elaborar plans de recuperació i resiliència que estableixin un paquet coherent de reformes i projectes d’inversió pública, que s’hauran de comprometre pel 2021-2023 i es podran implementar fins el 2026.

La Comissió Europea busca finançar projectes que necessitin una inversió important per impulsar la creació de llocs de treball i el creixement sostenible i que siguin necessaris per aconseguir els objectius fixats en matèria de transició ecològica -una Europa climàticament neutra al 2050- i que contribueixin a la transformació digital dels sectors econòmics o social.

Els Estats membres que aspirin a rebre fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) han d’elaborar plans nacionals de recuperació i resiliència que defineixin programes d’inversió fins a 2026 incloent-hi objectius, fites i costs aproximats.

La Comissió anima als Estats membres a que s’incloguin en els seu plans d’inversió i reformes els següents àmbits clau:

Activació (Power up)

Posada en marxa de tecnologies netes amb perspectives de futur i acceleració del desenvolupament i l’ús d’energies renovables.

Renovació

Millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats.

Càrrega i repostatge

Un transport sostenible, accessible i intel·ligent, punts de recàrrega i estacions d’hidrogen.

Connexió

Desplegament ràpid de serveis de banda ampla ràpida a totes les regions i llars, incloses les xarxes de fibra i 5G.

Modernització

Digitalització de l’Administració i els serveis públics, inclosos els sistemes judicial i sanitari.

Ampliació

Augment de les capacitats industrials europees en matèria de dades al núvol i desenvolupament de processadors de màxima potència, d’última generació i sostenibles.

Reciclatge i perfeccionament professional

Adaptació dels sistemes educatius en suport de les competències digitals i l’educació i la formació professional a totes les edats.


Per a més informació sobre els fons europeus podeu consultar el web de la Comissió Europea:

Marc Financer Plurianual 2021-2027 i Next Generation EU

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE (Infografia)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/
 

Calendari

A nivell de calendari, entre els mesos d’octubre i desembre de 2020 es poden presentar les idees de projectes als governs que treballaran per definir els mecanismes per gestionar aquests fons. De cara a mitjans de 2021 fins 2023 es preveu que s’obriran les convocatòries específiques on es podran presentar els projectes per a obtenir finançament.