Programa Indústria 4.0
 
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España

Temàtica: Indústria


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Indústria 4.0 s’inscriu en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desenvolupar l'economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola”, com a mesura per a fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19 a les pimes. Estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

El Programa Indústria 4.0, en síntesi

Ajudem a pimes i autònoms del sector industrial amb l'aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l'assessorament i ajuts directes a la incorporació de noves tecnologies.

- FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions d’aprofitament de les tecnologies per al teu negoci.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 10.000€

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament Indústria 4.0.

En paral·lel, en el marc del Programa s’organitzen jornades de sensibilització, fòrums i trobades empresarials.

Presentació de sol·licituds

El programa Indústria 4.0 es dirigeix a autònoms o microempreses, petites i mitjanes empreses del sector industrial, el CNAE 2009 de les quals es trobi dins dels següents:

  • B - Indústries extractives: Divisions 05-09
  • C - Indústria manufacturera: Divisions 10-33
  • D - Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat: Divisió 35
  • E - Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació: Divisions 36-39

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona
 

Convocatòries i documentació sobre el Programa Indústria 4.0