Programa Pyme Innova

CONVOCATÒRIA OBERTA (veure al final d'aquesta pàgina) 

Data de publicació: 16/04/2024
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2024 i el 23/05/2024

Entitats cofinançadores: Plurirregional de España FEDER 2021-2027 (POPE)
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: Negoci


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Pyme Innova s'emmarca dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), en l'Eix 1 “Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, Prioritat d'inversió 1b “Foment de la inversió empresarial en R+D+I, desenvolupament de vincles i sinèrgies entre les empreses, els centres d'investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l'estímul de la demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especializació intel·ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents”.

El Programa Pyme Innova, en síntesi

T'ajudem amb l'aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l'assessorament i ajuts directes a la innovació.

- FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions d’innovació de producte/servei, procés de producció, mètode de comercialització o gestió empresarial, posant les bases a un pla d’innovació per al teu negoci.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d'implantació sorgit de l'Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l'import elegible d'aquesta fase serà aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l'empresa beneficiària, i l'ajut màxim que es pot obtenir és de 2.800€.

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament InnoCámaras

En paral·lel, en el marc del Programa s’organitzen jornades de sensibilització, fòrums, trobades empresarials i amb entitats públiques de RDI i altres accions de promoció de la innovació.

Documentació sobre convocatòries tancades del Programa Pyme Innova

Convocatòria InnoCámaras 19/10/2017 
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2017

Convocatòria InnoCámaras 13/06/2018  
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2018

Convocatòria InnoCámaras 21/09/2018  
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2018

Convocatòria InnoCámaras 22/03/2019 
         
NOTA: La Cambra de Comerç de Barcelona comunica el tancament del termini de presentació de sol·licituds per aquest programa a data de publicació d’aquest anunci en haver-se esgotat el pressupost destinat a la seva execució
 
         Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2019

Convocatòria InnoCámaras 01/08/2019 
         
NOTA: La Cambra de Comerç de Barcelona comunica el tancament del termini de presentació de sol·licituds per aquest programa a data de publicació d’aquest anunci en haver-se esgotat el pressupost destinat a la seva execució
 
         Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2019

Convocatòria InnoCámaras 14/07/2020
          Resolució provisional convocatòria pública d’ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2020
          Resolució convocatòria pública d’ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2020

Convocatòria InnoCámaras 28/07/2020 - Empreses de Granollers, Montmeló, Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona)
 
        
Resolució convocatòria pública d’ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2020 - Empreses de Granollers, Montmeló, Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona)

Convocatòria InnoCámaras 13/04/2021
          NOTA: Anunci sobre rectificació a l'anunci sobre ampliació del pressupost d'ajuts del programa InnoCámaras 2021, publicat al DOGC núm. 8442, de 23 de juny de 2021
          NOTA: La Cambra de Comerç de Barcelona comunica, a data de publicació d’aquest anunci, l’ampliació pressupostària per aquest programa
 
        
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2021

Convocatòria InnoCámaras 27/09/2021
 
        
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2021

Convocatòria InnoCámaras 24/02/2022
          NOTA: La Cambra de Comerç de Barcelona comunica el tancament anticipat d'aquesta convocatòria per esgotament dels fons disponibles
          
Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2022

Convocatòria InnoCámaras 26/01/2023
          Resolució convocatòria pública d'ajudes a Pimes - Programa InnoCámaras 2023

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona
 

Convocatòries i documentació sobre el Programa Pyme Innova
Convocatòria Pyme Innova 2024 per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona.